coaching

Coaching is een vorm van begeleiding of ondersteuning om mensen (verder) te helpen zichzelf te ontwikkelen, om inzichten te vergroten en om verder te kunnen groeien. Nadat je een traject van therapie hebt gevolgd, of naast de therapie, biedt coaching je de gelegenheid om te kunnen sparren, om feedback te vragen en om het geleerde toe te blijven passen in je dagelijks leven. De coach heeft een ondersteunende en begeleidende rol. De coach luistert, stelt vragen en helpt te reflecteren zodat de coachee zelf tot inzichten komt en met deze inzichten verder aan het werk kan. 

Coaching wordt bij Geroepen om te leven op verschillende manieren aangeboden: 
- Eetclub 121 
- Individueel 
- Creatieve coaching (individueel of groep)

eetclub 121

Het is bewezen dat een gespreksgroep heel helend werkt. Door met elkaar in een groep (5 personen) te spreken over je probleem met eten gaat de taboe er af, is er herkenning en weet je dat je niet alleen staat. De gesprekskring van Geroepen om te leven is de Eetclub 121.

In de naam komt het getal 121 terug. Dit is een verwijzing naar psalm 121. Psalm 121 is een pelgrimspsalm. Hierin gaat het over het ‘met elkaar op weg zijn’ en weten dat bij dat onderweg zijn er maar één werkelijke hulp is: God onze Vader. Tegelijk weten we dat God wilde dat we niet alleen zouden zijn. We hebben elkaar nodig. Die elementen bij elkaar zijn de basis voor Eetclub 121. 

Eetclub 121 van Geroepen om te leven biedt ruimte om in alle veiligheid te praten over je moeiten, je verlangens, je verdriet, je wanhoop en al je pogingen om ‘normaal’ te eten. De weegschaal staat niet centraal, maar jij en God staan centraal. God wil dat jij rust en vrede ervaart en dat er heling van je hart mag plaatsvinden. Dat is de basis voor genezing van je eetprobleem. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt er aan de hand van het werkboek – gebaseerd op de BIAS – 88 Methode - gesproken over onderwerpen als ‘functies van de eetstoornis’, ‘hoe kijk je naar jezelf’, ‘wat zijn je verlangens’, ‘geestelijke strijd’ en ‘wat zijn je gaven en talenten.’ Deze lessen bevatten ook opdrachten om thuis of in de groep te maken. 

Je hoeft niet te wanhopen wanneer je vast zit in een eetstoornis. Bij wanhoop is er nog maar One Hope: de God die jou gemaakt heeft en jou kent als niemand anders. Hij houdt van je. Hij wil niet dat je met pijn blijft rondlopen. Hij biedt je Zijn liefde en genezing aan. Jesaja 43:4 zegt het zo: ‘Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou’. God gaf Zijn zoon voor jou, zodat jij door Zijn lijden genezing ontvangt. 

Ervaringsverhaal

creatieve coaching

Geroepen om te leven wil door middel van creativiteit mensen de gelegenheid bieden inzicht te krijgen en te verwerken. Creativiteit is een geschenk van God – God is de grote creator - en is een belangrijk middel om je hart en gevoelens zichtbaar te kunnen maken; om je hart te laten spreken. De creatieve coaching die wordt aangeboden kan in groepsverband plaatsvinden of individueel. Creactieve coaching van Geroepen om te leven is geen therapie maar een ondersteunend middel om te leren oordeelloos gevoelens zichtbaar te mogen maken en hiermee inzicht te krijgen en te kunnen verwerken.

Over de eetclubs

De afgelopen jaren waren er verspreid over heel Nederland tien Eetclubs. Stuk voor stuk prachtige plekken van bemoediging, zegen en heling. Door de corona, de toenemende vraag naar individuele hulp en het oprichten van de Stichting Geroepen om te Leven is er voor gekozen om de Eetclubs in de huidige vorm op organische wijze af te bouwen. Daar waar mensen afscheid nemen omdat het goed gaat en de hulp van de Eetclub niet nodig is, worden de vrijgekomen plekken niet opgevuld.

Dat wil niet zeggen dat daarmee de Eetclubs aan het uitsterven zijn. In geen geval! Ze zijn veel te waardevol. Het samen onderweg zijn - onder andere door te leren open en kwetsbaar te zijn - is een wezenlijk onderdeel van het herstel bij verstoord eetgedrag.

Op dit moment wordt er gekeken naar een nieuwe vorm van de Eetclub dat een combinatie zal zijn van digitaal en fysiek. Binnenkort hopen we op deze plek meer te kunnen melden over deze nieuwe vorm.

Heb je interesse? Wil je meer weten over de Eetclub neem contact op via het contactformulier.  

Begeleiding

Begeleiding is vooral gericht op ondersteuning en op toepassen wat is geleerd of is afgesproken. Nieuwe gewoonten aanleren – nieuwe ‘paadjes’ aanleggen in je denken en in je gedrag – vraagt veel energie, moed en doorzettingsvermogen. Je kunt prima weten en geleerd hebben wat nodig is, maar er niet toe komen om ze in de praktijk toe te passen omdat de oude gewoonten zo ingesleten zijn. Dan is het goed dat je begeleiding zoekt om je bij te staan in het maken van ‘nieuwe paadjes.’ De begeleiding is vooral gericht zijn op toepassing en minder op inzicht. Voor begeleiding biedt Geroepen om te leven de volgende mogelijkheden: 

- Individuele begeleiding
- Eetclub 121
- Telefonische begeleiding
- Begeleiding thuis
- Huiskamermomenten

Een aantal onderdelen van het coachings- begeleidingstraject van Geroepen om te leven valt onder de WMO- of jeugd zorg van de gemeente. Hiervoor is een indicatie voor begeleiding of dagbesteding nodig vanuit de gemeente waar u woont. Deze indicatie moet worden afgegeven in PGB. 

Met een indicatie voor begeleiding kunt u mogelijk gebruik maken van: 
- Eetclub 121; 
- Individuele gesprekken; 
- Vroege ochtendsessie; 
- Creatieve begeleiding 1 op 1 (= begeleiding) of in een groep; 
- Telefonische begeleiding; 
- Huiskamermomenten 

Hoe is het coachings- en begeleidingstraject opgebouwd?

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek duurt drie kwartier. Het belangrijkste van dit gesprek is te bezien of er wederzijds vertrouwen is. Wanneer vertrouwen ontbreekt zal het moeilijk zijn een coachingstraject succesvol te starten. Tijdens dit eerste gesprek wordt een aanzet gedaan om de hulpvraag en doelen te benoemen.

vervolgstappen

Wanneer besloten wordt een coachings- of begeleidings traject met Geroepen om te leven te starten wordt er een vervolgafspraak gemaakt, zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek worden de hulpvraag en doelen duidelijk geformuleerd. Daarnaast worden er heldere afspraken gemaakt over de verwachtingen over een weer. De coachee is vrij om te kiezen voor de tijdsduur en de frequentie van de gesprekken. Ga voor de mogelijkheden naar ‘Tarieven’.
Geroepen om te leven maakt gebruikt van een coachingsovereenkomst om afspraken voor coaching en begeleiding duidelijk vast te leggen. Voor een voorbeeld klik hier.

opdrachten

Het is mogelijk dat er (creatieve) opdrachten of oefeningen aan de coachee worden meegegeven om inzicht te verkrijgen en/of het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen en er vertrouwd mee te raken.

evaluatie

Regelmatig moet worden geëvalueerd of het traject nog steeds de goede, afgesproken koers volgt. Het kan nodig zijn dat er een tussentijdse bijstelling plaats moet vinden van doelen en te zetten stappen.

Tarieven