therapie

Wanneer je op een ongezonde manier met eten omgaat is het goed om dat te erkennen en hulp te zoeken. Een eetstoornis geeft je het gevoel dat je leeft in het donker en je tastend je weg moet gaan. Dat is niet wat God wil. God wil dat je leven in het Licht. Hij zegt immers dat we kinderen van het Licht zijn! (1 Tess. 5:5)

Het is dapper wanneer je besluit dat je niet langer alleen wilt worstelen met eten. Of wanneer je je realiseert dat je nieuwe of andere stappen moet zetten dan dat je eerder hebt gedaan. Je bent dapper wanneer je hulp inroept! Vrij om te leven geeft therapie vanuit de visie dat we één zijn. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. 

Visie en Missie

God is één, wij zijn één. Daarom zal de therapie ook altijd gericht zijn op het geheel: op denken, voelen, handelen en niet te vergeten je ziel. 
Onder de eetstoornis ligt altijd een reden. Vaak heeft die alles met je zelfbeeld te maken en gaat het om je manier van denken over jezelf, over God en je omgeving. Maar gaat het vooral om je hart en wat daar leeft. 

Vrij om te leven wil met jou gaan onderzoeken wat de reden is van jouw ongezonde manier van eten. Waarom het je maar niet lukt om meer te eten, gezond te eten of minder te eten. Vrij om te leven werkt daarbij van ‘binnen naar buiten.’ Dat wil zeggen dat niet de focus ligt op eten en de kilo’s maar op jouw binnenkant. Op je hart, op je manier van denken en ziel. Als daar herstel en vernieuwing plaats vindt dan ben je ook in staat om gezond te gaan eten. Vrij om te leven maakt gebruik van de zelf ontwikkelde BIAS – 88 Methode. Een methode die is ontstaan vanuit ervaring en kennis en goed aansluit bij het dagelijks leven. Deze methode wil je leren met aandacht te leven voor je gedachten, voor je hart, lichaam en ziel. Je mag gaan leren vertragen, stil te staan en te gaan voelen en daar woorden aan te geven. Door in gesprek te gaan met jezelf kun je verbonden raken met jezelf, met je hart, en kun je vanuit die verbondenheid gaan aangeven wat jij werkelijk nodig hebt. Niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om te kunnen herstellen, want wanneer jij eenmaal goed verbonden bent met jezelf, met God en met anderen, heb je geen eetstoornis of wat voor overlevingsmechanisme meer nodig.  

bias - 88 methode

Bewustwording; er gaat een lampje branden omdat er een kwartje valt.
Inzicht; er worden oorzaken gevonden en verbanden gelegd: de puzzel klopt. 
Acceptatie; het moedige besluit om te aanvaarden wat er is. Dat jij er mag zijn. 
Sturing; verantwoordelijkheid nemen, richting bepalen en in actie komen. (Moedig Persoonlijk Leiderschap) 

88 staat voor de acht ‘werkvelden’ waarop bewustwording, inzicht, acceptatie en sturing nodig is. Dat zijn de volgende velden:
1. persoonlijk leiderschap
2. hart
3. hoofd
4. ziel
5. lichaam
6. Koninklijk leven – geestelijke strijd
7. de eetstoornis/de verslaving
8. sociale (werk)omgeving

proces

Herstellen van een eetstoornis neemt veel tijd in beslag. Het speelt een rol op heel veel gebieden (7) van je leven. De eetstoornis is complex, niet zomaar te verklaren en er is geen eenduidige oorzaak. Er spelen veel elementen mee. Daarom duurt het hersteltraject ook lang. Wanneer er via de therapie veel inzicht is gekregen en het herstelproces in werking is, kan er van de therapie over gegaan worden naar coaching en/of begeleiding. Uiteindelijk vindt het herstel plaats door in de praktijk volhardend toe te passen wat er in therapie en coaching wordt geleerd.

Er is goed nieuws! Je hoeft niet te wanhopen wanneer je vast zit in een eetstoornis. Bij wanhoop is er nog maar One Hope: de God die jou gemaakt heeft en jou kent als niemand anders. Hij houdt van je. Hij wil niet dat je met pijn blijft rondlopen. Hij biedt je Zijn liefde en genezing aan. Jesaja 43:4 zegt het zo: ‘Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou’. God gaf Zijn zoon voor jou, zodat jij door Zijn lijden genezing ontvangt.

De therapeut van Vrij om te leven – Elisabeth van Zijl – is complementair therapeut en heeft een afgeronde opleiding Psycho Sociale Basiskennis volgens de Platonormen. 

Daarnaast is zij geschoold in de volgende therapietechnieken:
- Cognitieve gedragstherapie
- Vitaliteitscoaching
- Acceptance and commitmentherapie
- Innerlijk kindtherapie
- Creatieve therapie
- Narratieve therapie
- Positieve therapie
- Coaching bij angst 

Hoe is het traject van therapie opgebouwd?

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek duurt drie kwartier. Het belangrijkste van dit gesprek is te bezien of er wederzijds vertrouwen is. Wanneer vertrouwen ontbreekt zal het moeilijk zijn op de therapie succesvol te starten. Tijdens dit eerste gesprek wordt een aanzet gedaan om de hulpvraag en doelen te formuleren. Daarnaast wordt er tijdens dit gesprek heldere afspraken gemaakt over de verwachtingen over en weer.

Vervolgstappen

Wanneer besloten wordt om met therapie bij Vrij om te leven te starten wordt er een vervolgafspraak gemaakt, zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek. Tijdens het eerste gesprek zal er geprobeerd worden de hulpvraag en doelen te formuleren. De client is vrij om te kiezen voor tijdsduur en de frequentie van de gesprekken. Ga voor de mogelijkheden naar ‘Tarieven’, ook om daar te lezen of een mogelijke vergoeding via de zorgkostenverzekeraar mogelijk is. Naar aanleiding van het eerste gesprek zal er een behandelovereenkomst worden opgemaakt.

Opdrachten

Het is mogelijk dat er (creatieve) opdrachten of oefeningen aan de client worden meegegeven om inzicht te verkrijgen en/of het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen en er vertrouwd mee te raken.

evaluatie

Regelmatig moet worden geëvalueerd of het traject nog steeds de goede, afgesproken koers volgt. Het kan nodig zijn dat er een tussentijdse bijstelling plaats moet vinden van doelen en te zetten stappen.