Wie zoekt, die vindt

Dagelijkse overdenking; Week 84, maandag

Romeinen 1:19,20 (NBV)
‘Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen’.

Jesaja 55:6
‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.’

Spreuken 8:17
‘Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. (SV: wie Mij vroeg zoeken).’

Mattheus 6:31-34
‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’

Mattheus 7:7-12
‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.’

WIE ZOEKT, DIE VINDT

Zoeken doen we allemaal. We zoeken naar kleding, naar een passend kapsel, naar een partner, naar een vriend of vriendin, naar een huis, een baan, een opleiding of een kerk. En wat we vooral zoeken is onze bestemming. Zelfs mensen die alles hebben komen vaak op een punt dat ze zich afvragen ‘Waar leef ik eigenlijk voor. Waarom ben ik hier?’ Die levensvraag – de vraag van onze bestemming – dringt zich op een bepaald moment allemaal aan ons op.

Zowel christenen als niet christenen zullen beamen dat ‘goed doen, een goed leven leiden’ wel iets van je bestemming kan zijn. Maar ook de veel gebruikte uitdrukking ‘pluk de dag’, het ‘Carpe Diem’ geeft iets aan van wat wij hier op aarde zouden moeten doen.

Leven we voor het ‘goed doen’, leven we voor het ‘Carpe Diem’? Ligt daarin onze bestemming. Is daarin de reden van ons bestaan te vinden?

Het is nu natuurlijk een beetje een inkoppertje om te zeggen dat de reden van ons leven in God ligt. In het ‘in Christus zijn.’ Zouden dan mensen die met God leven en die helemaal ‘in de Heer’ zijn, nooit meer met vragen rond lopen. Zouden ze nooit in een burn- out terecht komen en nooit meer vragen hebben over hun bestemming hier op aarde?

Ik geloof er niets van. Ten eerste omdat volgens mij het ‘in Christus zijn’, zeker onze bestemming is, maar dat het ook een wet is waardoor we tot onze bestemming kunnen komen. En ten tweede dat ook als we in Christus zijn, als we God goed kennen, we nog steeds ons doel, onze bestemming voorbij kunnen schieten.

God heeft een doel, een bestemming met deze wereld voor ogen. En Hij vraagt ons om in Zijn ‘verhaal’ te stappen. Zijn doel is uiteindelijk dat ieder volk, ieder mens, op aarde zal weten wie Hij is en dat alle knie op deze aarde zich zal buigen voor Zijn Zoon. Filippenzen 2:10,11: ‘Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Of zoals het in Maleachi 4:6 staat: ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vader.’ God wil dat de harten van Zijn schepselen bij Hem terug komen. En daar gebruikt Hij mensen voor. Hij gebruikt daarvoor vaders, moeders en kinderen. Hij wil iedereen gebruiken om Zijn hart zichtbaar te laten zijn in en aan de wereld zodat iedereen bij de Eigenaar van dat hart wil horen.

Het doel van ons als mens mag dan helder zijn, maar hoe we dat kunnen bereiken is soms een groot vraagteken. We staan soms op kruispunten met teveel wegen en dat kan ons verlammen. We hebben rugzakken vol bagage van zaken die we onderweg verzamelt hebben en ook dat kan ons terneerdrukken. Zodanig dat je niet meer weet wat je moet doen om weer gemotiveerd te raken en je doel en bestemming voor ogen te houden.

Johannes 14 vers 31 geeft antwoord: ‘Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan.’ Als we willen doen waartoe we geroepen zijn en op zoek gaan naar onze bestemming dan zegt Jezus: ‘sta op, laten we van hier gaan.’ Met andere woorden: kom in beweging. Blijf niet nadenken over wat je zou moeten of zou kunnen, maar ga het doen! En wat je soms als eerste moet doen is zoeken!

– Zoek naar de bevestiging van God;
– Zoek vol ijver;
– Stel de juiste prioriteiten;
– Zoek vol vertrouwen

Opwekking 733, ‘Tienduizend redenen’