Waar ligt je focus?

Week 60, donderdag

Genesis 3:13,14 (HSV)
‘En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden’.

Psalm 103:1-17 (NBV)
‘Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

Psalm 46:2,8,11 (NBV)
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. Sela Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Wie en hoe is God
Gisteren heb ik psalm 103 gebruikt om God te leren kennen. Psalm 103 vertelt ons wat God doet en daarmee hoe Hij is. Daarmee hebben we al een voorschot genomen op vandaag.

Vandaag gaan we verder kijken naar wie God is. Als we willen weten wie en hoe God is, dan hoeven we uiteindelijk alleen maar naar Jezus te kijken.
Even een klein uitstapje.
Voor veel mensen is óf Jezus iemand met wie ze ‘iets hebben’ óf ze hebben iets met God. Terwijl ze een onverbrekelijke eenheid zijn. Zie je God, dan zie je Jezus, zie je Jezus dan zie je God.

Met dit verschil dat Jezus de weg is naar de Vader, naar God. Johannes 14:6 ‘ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’. Omdat alles uiteindelijk heen wijst naar God. Een ander deel van de twee-éénheid is de Heilige Geest. En zo is het een drie-eenheid. Daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar goed om hier te schrijven, is dat de Heilige Geest weer altijd naar Jezus wijst.

Terug naar wie God is. We leren God kennen door naar Jezus te kijken. Jezus zegt in Johannes 5, 10 en 14 een aantal dingen waardoor we weten wie God is. In Johannes 5:19-23 zegt Hij: ‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft’.

Jezus kan niets doen zonder dat Hij dat eerst de Vader heeft zien doen. Hij moest goed naar God kijken om de werken te kunnen doen die God doet, en zelfs nog grotere zodat wij onder de indruk kunnen raken en wij daarmee zien wie God is. Kijk je dus naar Jezus, dan weet je wie God is. God heeft het oordeel zelfs aan Jezus overgedragen zodat Jezus kan oordelen. Terwijl vervolgens Jezus weer gestorven is om het oordeel weg te nemen voor een ieder die gelooft. God is dus geen veroordelende God! Hij is een liefdevolle God. Een God van wonderen. En kijk eens wat er andersom staat: wanneer wij de Zoon eren, eren we God. Jezus kijkt naar God om ons onder de indruk te brengen van God, en wanneer wij naar Jezus kijken met ontzag, geven wij eer aan God. Jezus is de spil, de link tussen ons en God.

In Johannes 10:1-21 vertelt Jezus de gelijkenis van de goede herder, waarmee Hij zichzelf bedoelt. In vers 27-32 gaat Hij verder: ’Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.30 Ik en de Vader zijn één. 31 De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. 32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij’?

Jezus spreekt hier vol liefde over de schapen, over ons, en over Zijn Vader. Zijn Vader is groot – meer dan wie of wat dan ook – en niemand kan ons uit de hand van Zijn Vader rukken. En dan: ‘ik en de Vader zijn één’. God is een machtig en sterke God, een sterke Vader die zorgt voor Zijn kinderen. Hij houdt ons stevig vast. Niemand rukt ons uit Zijn handen. Is dat geen prachtig beeld en een troostrijke gedachte: hoe het ook stormt en giert, de strijd in en om je woedt: niets en niemand rukt jou uit de hand van God.

God is goed zegt Jezus hier ook: ‘Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien’. Als je de werken ziet en gelooft van Jezus, dan zie je ook de werken van God, de goede werken van God. Hij en de Vader zijn tenslotte één, zegt Jezus hier.

Nog één vers uit Johannes. Johannes 14:7 is het vervolg op het bekende vers 6 dat ik eerder noemde. Jezus zegt hier: ‘Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien’.

Wil je God kennen? Kijk dan naar Jezus. Kijk naar Jezus, leer Hem kennen en je kent God.

Terug naar psalm 34: zie en smaakt dat de Here goed is. Realiseer je nu eens hoe de psalmdichter, koning David, hier al heen wijst naar Jezus’ offer en de instelling van het avondmaal? Met het avondmaal proeven we de goedheid van Jezus en dus de goedheid van God.

Vind je het moeilijk om God als een goede God te zien? Drink de beker van dankbaarheid en proef hoe goed God is voor jou: Hij gaf Zijn Zoon voor jou, en Zijn Zoon gaf Zijn bloed; voor jou. Wat een liefde!

Opwekking 781 ‘Jezus redt’