Verslaafd aan……….I

Week 61, maandag

Mattheus 7:15-20 (HSV)
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

2 Petrus 2:1 (HSV)
Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Veel tekst uit de Bijbel hierboven. Voor vandaag moet dat maar even. Ik wil met jullie de komende tijd aandacht schenken aan het ‘slaaf zijn’. Misschien wel een zwaar onderwerp omdat ik met name het ‘verslaafd zijn’ wil gaan belichten. En dat is niet gemakkelijk.

Vanuit mijn werk als coach richt ik mij specifiek op het gebied van ‘eetstoornissen’. Een eetstoornis kun je wat mij betreft bestempelen als een verslaving. Of het nu om wel eten of niet willen/kunnen eten gaat. Ik denk dat veel verslavingen in de aard gelijk zijn. De bodem onder een verslaving, de wortel van waaruit een verslaving groeit is naar mijn beleving ten diepste gelijk: gebrokenheid.

En wat die gebrokenheid of het gebroken zijn inhoudt uit zich voor iedereen weer anders. Wat ik heb geleerd is dat veroordeling en afwijzing woorden zijn die die gebrokenheid weerspiegelen.

Dat we gebrokenheid ervaren is niet zo vreemd. We leven in een gebroken wereld. En tegelijk kwam Jezus om die gebrokenheid te herstellen. Dat klopt. Jezus heeft de gebrokenheid tussen God en mensen hersteld. Maar nog steeds heerst er gebrokenheid in de wereld. In ons. Wij lijden nog vaak aan gebrokenheid door ons verleden, door pijnlijke relaties, door ziekten en moeiten.

Jezus herstelde onze geestelijke gebrokenheid. Onze geest staat weer in directe verbinding met God. Ons karakter is vernieuwd. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Maar tegelijk lijden we nog steeds aan gebrokenheid. in ons lijf: ziekte en dood, en gebrokenheid in onze ziel.

De boze heeft nog steeds kracht in deze wereld. Niet voor niets wordt hij de overste der wereld genoemd of zelfs de ‘god van deze eeuw’ 2 Korinthe. 4:4.

Zijn kracht is iets reëels. Maar hij heeft geen macht meer. Omdat alle macht aan Jezus is gegeven. En toch…………hij zal wel macht over ons uit proberen te oefenen. Hij gebruikt daar misleiding en leugens voor. Zolang wij ons laten verleiden en in leugens blijven geloven, staan wij onder zijn invloed en zijn wij eigenlijk zijn slaven.

En o, wat wil hij dat graag. En dat terwijl Jezus zegt dat we niet langer slaven zijn! We zijn Zijn vrienden: Johannes 15:15 ‘Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’.

En we zijn Gods kinderen: ‘Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; 2 maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald.3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus’. Galaten 4:1-7

Een verslaving heeft alles te maken met slaaf zijn. En zo lang je slaaf bent, kun je dus blijkbaar ook geen vriend en geen kind zijn, omdat je vast zit aan iets anders.

Ik durf de stelling aan dat je in principe niet vast zit aan het product van je verslaving – eigenlijk je overlevingsstrategie – maar dat je vast zit aan de gebrokenheid in/van je hart.

En nu lijkt het heel gemakkelijk gezegd: het product van je verslaving. We denken dan al heel vaak aan: porno, alcohol, sigaretten, eten, drugs, winkelen, sporten, werken etc.

Maar we kunnen net zo goed verslaafd zijn aan goedkeuring, bevestiging, complimenten, mooie woorden, angst, macht, schaamte en veroordeling. We kunnen smachten naar bevestiging en goedkeuring om daarmee ons negatieve zelfbeeld weg te drukken. Om ons gevoel van minderwaardigheid even op te heffen. Of vast houden aan angst en negatieve gedachten omdat die zo vertrouwd zijn en eigenlijk onze identiteit zijn geworden.

Herken je hier iets van? Zolang we niet in de heerlijke vrijheid van het zoonschap en vriendschap met Jezus en God de Vader leven zullen we slaven blijven en dus altijd een vorm van verslaafdheid in stand houden.

Deze week wil ik gaan kijken naar wat een verslaving inhoudt en hoe we er los van kunnen komen.

Steffany Frizzell Gretzinger, no longer slaves
https://www.youtube.com/watch?v=aYB_mElJtTI