Van horen naar hart

Week 67, donderdag

Romeinen 10:14-17
‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Mattheus 13:13-15
‘Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.’

Handelingen 2:14
‘Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen.’

KUN JIJ VERTALEN?

Een beetje raar opschrift eigenlijk wel voor vandaag: ‘kun jij vertalen’? Ik kwam daarbij door de woorden van de Here Jezus als Hij zegt bij de gelijkenissen: ‘wie oren heeft om te horen, die hore’. En door wat Petrus zegt in Handelingen 2: ‘dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen’.

Soms horen we dingen en moeten we nadenken over wat er nu echt gezegd wordt. Jezus vertelt heel veel gelijkenissen om daarmee het koninkrijk van God te verkondigen. Maar de toehoorders konden over het algemeen niet de vertaalslag maken naar wat Hij bedoelde. En heel vaak legde Jezus de gelijkenis uit, en soms ook niet. De toehoorders konden zijn woorden niet vertalen naar hun eigen leven.

In de Bijbel treffen we in de vier evangeliën de gelijkenissen en woorden die Jezus het volk vertelde. Ze worden genoemd naar de schrijvers: het evangelie volgens Mattheus, Markus, Lucas en Johannes. Het woord ‘evangelie’ betekent goede boodschap. En het is niet zozeer de 4 apostelen die een goede boodschap brengen, maar het feit dat ze over de goede boodschap spreken. En de goede boodschap zou je in één woord kunnen samenvatten: Jezus. Jezus is de goede boodschap die de wereld, die de mensheid nodig had en heeft.

Dat het nodig is het goede nieuws te horen en tot je door te laten dringen blijkt uit wat Jezus zegt dat wie oren heeft ze ook moet gebruiken en uit wat Petrus zegt in Handelingen 2: ‘dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen’.

Uit de manier waarop Jezus en Petrus dit zeggen kun je opmaken hoe belangrijk het is dat je luistert naar de goede boodschap, naar Jezus zelf dus en het goed tot je laat doordringen wat Hij zegt. Je moet als het ware van Petrus je oren spitsen om ieder woord van Petrus op te vangen, om ze tot je door te laten dringen en er voor te zorgen dat je er bekend mee raakt.

Alles wat Jezus vertelde en alles wat in de Bijbel staat is nodig om toe te passen in je leven. De goede boodschap is er om een leven vol vrede en vreugde te kunnen leven. Om liefde te verkondigen, om tot je doel te komen, en om God tot Zijn doel met jou te laten komen. Dus is het van belang dat je weet wat Jezus zegt en hoe je dat kunt toepassen.

En de toepassing noem ik dan maar even de vertaalslag. Niet een gelijkenis in je eigen woorden na vertellen, maar de woorden van Jezus horen, begrijpen en toepassen in je dagelijks leven. En daar hebben we soms hulp bij nodig. Nou, laat ik helder zijn, we hebben daar allemaal hulp bij nodig.

We hebben elkaar nodig om te begrijpen wat Jezus zegt, om te begrijpen wat de goede boodschap is, om de woorden van de Bijbel te vertalen en om ze te kunnen toepassen in ons leven. Daarom hebben we o.a. kerken, gemeenten en gemeenschappen. Daarom zijn er verenigingen, kringen en Bijbelstudie-bijeenkomsten. Zoals Jezus de menigte uitlegde wat de goede boodschap in hield, mogen wij ook hierin Jezus zijn voor anderen.

Dat kan door spreken, uit te leggen, door boeken te lezen, preken te luisteren en door onze daden. Laten zien wat de ‘goede boodschap’ is, ligt in de eerste plaats in ons leven. Hoe we leven en pas daarna in het spreken. Het is zoals Franciscus van Assisi zei: ‘preek, desnoods met woorden’.

De vertaling, de vertaalslag, die we als eerste moeten leren, uit ons hoofd, (mooi dat dat in het Engels is: learning by heart) is wat de goede boodschap werkelijk betekent: liefde. Dat is wat Jezus de wereld wilde vertellen: de liefde van God voor Zijn wereld, de liefde van Jezus voor Zijn broers en zussen en de liefde onderling.

Dus als Franciscus van Assisi zegt dat we als laatste met woorden moeten preken bedoelt hij dat we moeten leven vanuit liefde, dat we liefde moeten verkondigen door ons leven heen, door wie we zijn, in wat we doen, zeggen of juist niet zeggen. De liefde van God ontvangen, tot je door laten dringen, je er door laten voeden en uitdelen. De grote vertaalslag van de goede boodschap is liefde. Jezus maakt het ons heel eenvoudig door ons een nieuw gebod te geven: ‘heb lief’.

Maar voor dat je liefde kunt toepassen, liefde kunt uitdelen en liefde kunt leven moet je horen hoe geliefd je bent. Moet je liefde ontvangen. En dat begint bij het horen, woorden van liefde en acceptatie horen. Paulus schrijft in Romeinen 10:17: 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God’. Willen we geloven, geloven dat God liefde is, geloven dat we geliefd zijn, dan moeten we woorden van liefde horen. De liefdevolle woorden van God wel te verstaan. God zegt goede dingen over ons. God zegt dat we uniek zijn, waardevol, kostbaar en prachtig door Hem gemaakt. Die woorden moeten we horen voordat we een leven van liefde kunnen leven. Die woorden moeten we horen, en ze aanpakken. Die woorden van liefde, van acceptatie en van waarde moet je tot diep in je oren laten doordringen en opslaan in je hart.

Leer ze uit te spreken over jezelf, over je gezin, familie, collega’s, vrienden en gemeenteleden. Heb lief door de liefdevolle woorden van God te delen, en dan gaat geloof werkelijkheid worden. En als je dan vanuit die liefde gaat leven, dan zul je ervaren dat het gaat gloeien en bruisen in je hart. Dat kan niet anders. Want de liefde van God is groot, enorm en ontzagwekkend. Dan gaat je hart overstromen en zullen er stromen van levend water uit je binnenste komen!

Als je wilt preken: spreek Gods woorden van liefde uit over jezelf en anderen. Geef complimenten, bemoedig elkaar en accepteer elkaar en overal waar je komt adem je Christus!

‘Liefde was het, onuitputtelijk’