Strijdbaar

Week 80, maandag

Jesaja 6:8
‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’

Zacharia 4:61
‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zurubbabel: niet door kracht nog geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.’

Johannes 16:33
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

2 Kronieken 20:14-18
‘15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. 17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Here is met u. 18 Toen boog Josafat zich neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren, om de Here te aanbidden.’

1 Johannes 4:3,4
‘3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’

STRIJDBAAR

In ons leven komen we strijd tegen. Dat kan niet anders want er ís strijd. Strijd tussen goed en kwaad. Kijk maar eens naar films. Als het niet om een liefdesverhaal gaat of een komedie is, dan gaat het tussen goed en kwaad. Detectives, thrillers, Lord of the Rings, zelfs Disney tekenfilms hebben bijna allemaal iets van de strijd tussen de goede en de slechterik.

In ons leven zullen we strijd ervaren. Misschien ervaar je dat zelf als piekeren, twijfelen, niet kunnen kiezen of angst. Angst om te falen, angst om afgewezen te worden, om door de mand te vallen, om niet gezien of gehoord te worden. Om niet erkend te worden. Met andere woorden, angst voor pijn. En ik denk dat voor veel mensen die diepste pijn te maken heeft met leegte, met nergens bij horen en eenzaamheid. Eigenlijk dus verlatenheid.

En dat is nu precies waar de strijd over gaat. Die strijd werd zichtbaar in het paradijs, toen satan het hart van Adam en Eva roofde. Hij roofde dat voor zichzelf. Hij wilde dat ze van hem waren. Terwijl het heel duidelijk was van wie Adam en Eva waren: ze waren van God. Hij formeerde en schiep hen en Hij blies Zijn adem in hen.

De strijd in ons leven gaat daarom: satan wil iets hebben dat niet van hem is: jouw hart, jouw status als Gods geliefde kind. En hij gebruikt daar onder andere angst voor.

De Bijbel geeft aan dat de volmaakte liefde angst uitdrijft. Daar waar de liefde van God is, moet de angst wijken. Angst is dus een instrument van satan om de liefde van God niet in je hart en denken te laten landen. Want wanneer jij de liefde van God niet kent, gelooft en ervaart, zal angst een grote plek in nemen in je leven.

De strijd is helder wat mij betreft. Het is een strijd tussen Gods liefde en de verleidingen van satan om jouw identiteit. Om wie jij toebehoort!

Paulus geeft duidelijk aan dat er strijd is als hij het heeft over de geestelijke wapenrusting. En daarmee ook wat de werkelijke strijd is: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Efeze 6:12

Wanneer je bang bent voor iets, voor een opdracht of voor mensen, dan is het goed om te beseffen dat het niet gaat om de mensen, maar om een geestelijke strijd. Het gaat om de strijd tussen God en de boze.

Andrew Wommack beschrijft het zo: ‘Paulus begreep dat wanneer hij vervolgd werd, dat in werkelijkheid niet hij degene was die vervolgd werd, maar dat het Jezus was. Dat had Jezus aan Paulus verteld. Toen hij zich bekeerde op de weg naar Damascus, verscheen de Heer aan hem en zei: ‘Saul, waarom vervolg je Mij?’ Saulus had Jezus niet fysiek vervolgd, maar hij vervolgde de volgelingen van Jezus, en Jezus zette dat in de eerste persoon en zei: ‘Je vervolgt Mij.’

Wanneer we strijd ervaren, ervaren we dus eigenlijk de aanval van de boze op Jezus in ons. Het blijft altijd een gevecht tussen de boze en Jezus en wij, ons leven en ons hart, onze ziel en ons denken zijn het strijd toneel.
Maar er is een enorme troost en reden tot hoop en moed. God zegt dat Hij voor ons strijdt! Jezus zegt dat Hij de wereld heeft overwonnen en dat Hij sterker is in jou, dan de boze die in de wereld is!

Deze week meer over het strijdbaar zijn:
– Ben jij bereid te strijden?
– Herken jij de strijd?
– Hoe strijd jij dan?
– Hoe houd jij moed?

Opwekking 611 ‘Niet door kracht’