Strijdbaar

Week 80, donderdag

Jesaja 6:8
‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’

Zacharia 4:61
‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zurubbabel: niet door kracht nog geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.’

Johannes 16:33
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

2 Kronieken 20:14-18
‘15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. 17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Here is met u. 18 Toen boog Josafat zich neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren, om de Here te aanbidden.’

1 Johannes 4:3,4
‘3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’

HOE STRIJD JIJ DAN?

Nog even terug naar gisteren. Daar kwam de hamvraag: hoe denk jij?

Hoe denk jij over jezelf, over God, over de mensen om je heen. Want hoe jij denkt bepaalt hoe jij je voelt. En daaruit volgt dan weer, dat dat mede bepaalt hoe jij je gedraagt.

En het is dus heel logisch om te constateren dat hoe jij denkt, dat ook jouw manier van strijden bepaalt.

Zoals ik gisteren schreef hoef je niet altijd strijd te ervaren, of denk je dat je geen strijd ervaart, maar er is wél strijd. Misschien denk je dat strijd heel groot is zoals aanvallen, ziekte, ontslag, een geloofscrisis, financiële nood, relaties onder druk, en vul maar in, en ja daar is strijd. Maar de meeste strijd ervaren we, of je je dat nu bewust bent of niet, in de relatie met anderen en jezelf.

Hoe jij reageert in situaties, hoe jij reageert op anderen, hoe jij je gedraagt wanneer je alleen bent zegt iets over jouw strijdhouding.

Veel mensen nemen een houding aan – wanneer er iets gebeurd dat ze niet hebben voorzien – van slachtoffer. Zij schieten in slachtoffergedrag. Slachtoffergedrag is vaak vluchten, wegrennen, je verstoppen, ontkennen en geen verantwoordelijkheid nemen. Je zou dus kunnen zeggen dat slachtoffergedrag een manier is van strijden. En we begrijpen natuurlijk direct dat dat helemaal geen strijden is!

Slachtoffergedrag is gedrag dat uitgaat van hulpeloosheid. En ja, natuurlijk kun je ergens slachtoffer van zijn, en gedraag je je daarnaar, maar wanneer je daarin doorschiet, er in blijft hangen dan sta je buiten de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat we niet hulpeloos zijn!

Je kunt in een situatie terecht zijn gekomen waar je echt niets aan kon doen. Het overkomt je. Mensen om je heen gedragen zich op een verschrikkelijke manier, en jij kunt er niets aan doen. Je zit er midden in. Het lijkt alsof je maar één ding kunt doen: wegrennen, je verschuilen en je niet laten zien.

En ja, je kunt niets aan sommige situaties doen en je hebt niet kunnen voorkomen dat je in een situatie terecht kwam en je kunt mensen niet veranderen en je kunt niet……….. zo is het leven vaak. Dat je er niets aan kunt doen. Maar ben je dan hulpeloos?

Nee, natuurlijk niet.
Wanneer je daar bent dat je denkt, ‘ik kan niets, ik ben niets en ik wil hier ook niet zijn’ is het moment daar dat je gaat beseffen wie jij bent en wat jouw rol hier in deze wereld is.

In Genesis lezen we dat we geschapen zijn om te heersen. Heersen namens God. Verantwoordelijkheid dragen dus. In het boek Openbaring komt dat terug, en dan worden we zelfs koningen genoemd die heersen: ‘En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’ Openbaring 5:10

We zijn dus strijders, heersers. En daar gaat ons slachtoffergedrag en onze hulpeloosheid de open haard in: wij zijn uit God. 1 Johannes 4:4. ‘Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’

Satan met al zijn leugens en aanklachten is in de wereld. Hij wordt zelfs de heerser in deze wereld genoemd. En zijn heerschappij kan ons naar beneden halen, terneer drukken, in verslavingen laten geraken, depressies en ziekten brengen en daarmee slachtoffergedrag, maar we zijn geen slachtoffer, we zijn overwinnaars. We zijn overwinnaars omdat Jezus in ons woont en Hij is meerder dan hij = satan, die in de wereld is.

Als je echt strijdbaar wilt zijn, als je de goede strijd wilt voeren dan moet je weten wie je bent en wie er met jou strijdt. Meer nog, wie de strijd voor jou al heeft gewonnen.

Daarmee is de strijd niet tegen satan, maar is dat voor God. Een strijder voor God is strijden voor de liefde. Is leven vanuit de liefde van God. Wilkin van de Kamp noemt dat ‘Romantische strijders’. Ik moest daar erg aan wennen, maar dat romantisch staat voor ‘gevuld en gedreven door de liefde van God.’

Onze strijd is een strijd tegen de boze, maar die strijd heeft Jezus overwonnen. Onze strijd is een liefdesstrijd.

Ik begon er mee dat onze strijd voornamelijk is in relatie met anderen en onszelf. Hoe vaak denk jij niet negatief over anderen of jezelf. Oordeel en veroordeel jij jezelf en/of anderen. Dat is een strijd tegen. De Bijbel leert ons dat we mogen gaan staan in de liefde van God. En liefde is altijd vóór.

Gods liefde is er voor jou en voor anderen. Probeer niet langer tegen anderen te strijden – in gedachten of woorden – heb hen lief met de liefde van God. Dat is onze strijd. Heb lief, en God zal voor jou strijden.

Strijd met een gevoelig hart. Strijd met een nieuw lied! Maak ruim baan voor de Heer. Wees een warrior of love.

Jake Hamilton ‘New song’
https://www.youtube.com/watch?v=60uPI_3EqqI

Prepare the way of the Lord
His king is coming to reign
Prepare the way of the Lord
In the of Jesus be saved

I can hear them singing in the church now
I can hear them singing in the streets now
Everybody is being set free
Coming out of the dark and into the light now

Worshipping Warriors Arise

This is the new sound coming from the underground