Strijdbaar

Week 80, woensdag

Jesaja 6:8
‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.’

Zacharia 4:61
‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zurubbabel: niet door kracht nog geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.’

Johannes 16:33
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

2 Kronieken 20:14-18
‘15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. 17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Here is met u. 18 Toen boog Josafat zich neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren, om de Here te aanbidden.’

1 Johannes 4:3,4
‘3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’

HERKEN JIJ DE STRIJD?

Hoe weet je nu of er strijd is? Want misschien ervaar jij helemaal geen strijd. Kabbelt het leven rustig voort, of gaat het crescendo en in volle vaart. Nergens geen tegenstand. Heerlijk toch wanneer je geen strijd ervaart en alles op rolletjes loopt?

Misschien lijkt het alsof er geen strijd is, maar de Bijbel leert ons, zoals de afgelopen dagen ook gemeld in de Dagelijkse Overdenking, dat er strijd ís! De strijd om ons zoonschap. De strijd om onze identiteit is er voortdurend en niet aflatend!

Jezus ervoer die strijd, Hij zag die strijd en wist dat Hij er midden in stond. Hoe dichter we bij God leven, hoe meer we ons bewust zijn van strijd. Dat kan niet anders want dicht bij God is ook meer inzicht in het geestelijk leven. En in dat geestelijk leven vindt de strijd plaats.

Maar hoe herken je dan die strijd. Je herkent de strijd in je denken, in je voelen/emoties en in je handelingen/gedrag.

Je gedrag – wat je doet, maar ook je spreken, horen en zien – wordt bepaald door wat je denkt. En dat heeft weer heel sterk te maken met wat je voelt. Soms lijkt het alsof voelen en denken niet van elkaar zijn te onderscheiden. Alsof ze één zijn. En die twee–eenheid kan heel gevaarlijk zijn.

Daar ligt precies de verleiding. Wanneer wij alleen leven vanuit ons gevoel, bepaalt dat ons functioneren – we zullen overgevoelig zijn. Maar net zo goed geldt, dat wanneer wij alleen leven vanuit ons denken – dat ons gevoel bepaalt – en dat dat een verhard hart kan opleveren. Die twee, gedachten en gevoel, horen bij elkaar maar je moet ze goed leren scheiden. Want wanneer je ze leert te scheiden, te onderscheiden en ze leert samen te werken ben je in staat tot evenwichtigheid en ben je een gevaarlijke tegenstander voor de duivel.

Wij zijn mensen met een ziel. En in onze ziel zetelen onze gevoelens/emoties, onze gedachten en onze wil. Met onze wil nemen we besluiten. En het is helder, besluiten nemen we soms met ons verstand en soms volledig op gevoel. Onze wil is dus buitengewoon belangrijk! Want die helpt ons te onderscheiden en te kiezen.

Nu is de duivel zich daar terdege van bewust en zal dus inspelen op je wil door je gedachten of je gevoelens. Hij fluistert je dingen in die je misleiden, verleiden en aanklagen. Hij wil met zijn leugens de waarheid van God omver halen. We gaan twijfelen aan wat God zegt en onze gevoelens en gedachten gaan met ons aan de haal. En hij doet dat om ons klein te maken, om ons te binden en om ons onzeker te laten voelen. Hij wil onze zekerheid als geliefd kind van God breken en roven. En zodra we ons niet meer bewust zijn van onze identiteit omdat onze gevoelens en gedachten gebaseerd en gericht zijn op leugens gaan we rare dingen doen. Aan ons gedrag, ons handelen merken we hoe we denken en op wie of waarop we gericht zijn!

Daarom zegt de Bijbel dat we moeten weten hoe we moeten denken!

De Bijbel zegt dat de basis van alles – ook al voelt het verwarrend wat er eerst is, gevoel of gedachten – ons denken, ons geloofsdenken is. En daarom is uiteindelijk ons hoofd, ons verstand dé plek waar de oorlog wordt gevoerd. De strijd ervaar je in je ziel, maar het slagveld is je hoofd.

Een belangrijke Bijbeltekst die hierover gaat is 2 Korinthe 10:3-5: ‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

De strijd die wij voeren is het afbreken van valse redeneringen! Valse gedachten en een verkeerde manier van denken. Wij worden aangevallen in ons denken. Met onze wil zullen we een besluit moeten nemen: ik geloof wat God zegt in Zijn Woord. Ik geloof wat Hij zegt door het levende Woord = Jezus.

Satan zal leugens opwerpen en wij moeten die weer afbreken en ze gevangen nemen. Ze niet meer toelaten dus. Ze achter slot en grendel zetten en ze geen onderdeel van je dachten en gevoelens moeten laten zijn.

Wanneer je de liefde en de liefdevolle woorden van Christus laat heersen in jouw denken dan heeft dat gevolgen voor jou gevoelens en op jouw gedrag. Dan ben jij overwinnaar! Want Zijn liefde overwint door en in jou.

Hijs de witte vlag: de vlag van de overwinning van Christus en zwaai er mee. Jij bent overwinnaar!

Chris Tomlin ‘White flag’