Strijdbaar

Week 80, dinsdag

Jesaja 6:8
‘Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij’.

Zacharia 4:61
‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zurubbabel: niet door kracht nog geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.’

Johannes 16:33
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

2 Kronieken 20:14-18
‘15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. 17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Here is met u. 18 Toen boog Josafat zich neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren, om de Here te aanbidden.’

1 Johannes 4:3,4
‘3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’

BEN JIJ BEREID TE STRIJDEN?

Het lijkt een beetje tegenstrijdig: God strijdt voor ons, dat geeft rust, dus relax….. en dan de vraag ‘Ben jij bereid te strijden’.

Het antwoord ligt natuurlijk in én het volbrachte werk van Jezus waardoor wij méér dan overwinnaars zijn én in het feit dat de duivel overwonnen is – hij is gebonden – maar nog steeds kracht heeft. En het is aan ons om de duivel zo weinig mogelijk speelruimte te geven zodat zijn kracht geen kans heeft!

De strijd waartoe wij geroepen zijn is niet direct tegen de duivel – die heeft Jezus gebonden en zijn ultieme zet: de dood – overwonnen, maar vóór het hart van God.

Onderstaand tref je de link en tekst van een geweldig ‘strijdnummer’ van Jake Hamilton getiteld ‘War drums’.

https://www.youtube.com/watch?v=edvYjYiTU4Y

Words and Music by Jake Hamilton

The earth is Your footstool
The heavens, Your Tabernacle
Righteousness, Justice
Are laid as foundations of Your throne
I hear You calling me home

Disciples are Dreamers
Lover are Givers
You are a Father who’s sending His children out to war
I hear the lions roar

I hear war drums in the distance
Send me now

Here am I, Lord
Send me

Send me out, Send me out
Send me out, Send me out (x2)

(Isaiah 6)
I can hear Him calling, I can hear Him calling
Who will go for Me, who will go for Me

De tekst van dit lied verwijst naar Jesaja 6:1-8. In dat stuk gaat het over de almacht van God en onze kleinheid door onze onreinheid. Jesaja wil gáán voor het hart van God maar beseft dat hij zondig is. Maar toen hij zich liet reinigen en vernieuwen door Jezus – de aanraking met de gloeiende kool die alle onreinheid wegwaste en verzoening bracht – was hij een machtig instrument in de handen van de almachtige God en kon hij strijden voor Hem.

Jesaja 6:8 ‘In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. 5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. 6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. 8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.’

En daar is precies de vraag die God ons stelt: ben jij bereid te strijden voor Mijn hart? Ben jij bereid om ‘gezonden te worden.’ Om een gezondene te zijn waar jij ook geplaatst bent?

Ben jij bereid op te staan, je mond open te trekken en ruim baan te maken voor de kracht van God?

Want daar heeft de strijd mee te maken: kracht versus kracht. Niet helemaal waar! Het gaat om macht én kracht versus kracht. De boze heeft kracht, maar géén macht.

Jezus is gegeven alle macht. En wij hebben de macht, de autoriteit van Jezus! Onderschat niet wie jij bent als kind van God. Als jij in Jezus bent, en Jezus in jou, dan ben jij onoverwinnelijk.

Hoor jij de leeuw van Juda in jou brullen? Brullen om ruimte te maken voor de macht en kracht van God. Wanneer dat gebulder klinkt dan zwijgt het gebrul van satan. Hij slaat op de vlucht wanneer de kracht van God zichtbaar wordt.

Ben jij een discipel, een dromer, iemand die liefheeft en geeft? God wil jou zenden en gebruiken in Zijn strijd. Hoor de leeuw van Juda brullen!