Strijd de goede strijd

Week 63, vrijdag

1 Timotheüs 6:11-16 De strijd van het geloof (HSV)
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

1 Corinthiërs 9:24-27 (HSV)
Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. 26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla.
27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Hebreeën 12:1,2 Met volharding lopen (HSV)
1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en dezonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Wat is mijn persoonlijke missie?

Gisteren eindigde ik met een vraag. De vraag of het al begint te borrelen in je. Voel je de strijdlust in je naar boven komen als je leest wat McManus schrijft?

Nog een citaat uit het boekje ‘Roekeloze gehoorzaamheid’.
‘Het is moeilijk voor te stellen dat Jezus de afschuwelijke pijn van het kruis alleen maar heeft doorstaan om ons in het gareel te houden. Jezus begon een revolutie om onze vrijheid veilig te stellen. Het nieuwe verbond dat Hij heeft gevestigd, vertrouwt niet op de wet, maar op de alles veranderende kracht van Gods Geest die in ons woont. Deze radicale omwenteling in het hart van de mens zou het leven en de levenskracht van deze beweging gaan voeden. We zouden intens van God genieten, en Hij zou ons alles geven wat ons hart verlangt. We zouden voorwaarts gaan met een hart dat brandt voor God, en met de vrijheid om de passies na te jagen die binnen in ons branden’.

Hier komt al gelijk een aantal vragen naar voren om de komende periode eens over na te denken:
– Hoe vrij ben jij? Vrij in je denken, vrij in je gevoelens en vrij in je gedrag. Of zit jij nog vast in religieus denken, in ‘pijndenken’, in gedrag dat voortkomt uit pijn.
– Vertrouw jij op de alles veranderde kracht van Gods Geest die in jou woont? De opstandingskracht van Jezus woont in jou en stelt jou in staat dingen te doen die je misschien wel nooit voor mogelijk hebt gehouden. Of zucht je over je verleden, heden en toekomst en blijf je daarin hangen? Kom je niet verder?
– Wat zei Paulus: ik jaag er naar, ik gooi van mij af wat mij vasthoud en kijk naar Jezus. Kijk jij naar Jezus of kijk jij naar je problemen?
– Wij hebben de Geest van God ontvangen die voor een radicale omwenteling in ons hart wil zorgen! Sta jij open voor radicale omwentelingen? Kun jij radicaal stoppen met verkeerde gewoontes? Kun jij dat loslaten wat je belemmert om verder te gaan? Kun jij ‘licht’ rennen, voorwaarts gaan met een hart dat brandt voor God?
– Of brand er in jouw hart een verterend vuur dat opgestookt wordt door woede, verbittering, teleurstelling en afwijzing?
– Welke passies branden er binnen in jou? Zijn dat passies die voortkomen uit je eigen verlangens die gericht zijn op jouzelf? Of is het een passie die brand om het hart van God zichtbaar te maken?

Nog een stukje uit het boek van McManus:
‘De grootste tragedie van onze tijd is misschien wel dat zo ontzettend veel volgelingen van Jezus Christus zich hebben aangepast – of, anders gezegd, beschaafd zijn geworden. We zijn de eenvoud van ons vroegere geloof kwijt geraakt. En wat meer is, we hebben de passie en de kracht van dat pure ongetemde en oorspronkelijke geloof verloren. Misschien zinspeelde Johannes daarop in zijn Openbaring toen hij tegen de kerk van Efeze zei dat ze hun eerste liefde hadden verloren.
Bij de barbaarse manier van leven draait alles om liefde, intimiteit, passie en het brengen van offers. Barbaren hebben het leven lief, en leven om lief te hebben. Voor hen is God het leven, en het is hun taak de mensheid weer in contact te brengen met Hem. De ziel van de barbaar is tot leven gewekt door de aanwezigheid van Jezus’.

Spreekt het je niet aan: zo’n manier van leven waarin alles draait om liefde, intimitiet en passie voor God, je ziel tot leven gewekt door de aanwezigheid van Jezus?

Wat zou er gebeuren wanneer jij besluit de goede strijd te strijden, de strijd om het hart van God zichtbaar te maken. Om de wereld de liefde van God te laten zien. Om je niet langer druk te maken om wat je is aangedaan om opmerkingen, om situaties, hoe mensen naar je kijken, naar wat er van je verwacht wordt, naar de fatsoensnormen, maar je te richten op Gods hart en je zo tot een bruisend leven te laten wekken door de heerlijke aanwezigheid van Jezus?

Probeer deze weken eens na te denken waar je het afgelopen jaar druk mee bent geweest. In hoeverre heb je gestreden voor het hart van de Koning. Of heb je vooral gestreden voor je eigen hart? Heb je de pijn in je hart maar omgekeerd en omgekeerd, het van alle kanten bekeken en werd het maar niet minder. Heb je gestreden voor je eer, voor je recht, voor je carrière, voor……. en heel hard gestreden tégen je zonden, tégen je verslavingen, tégen mensen, tégen……….

En probeer eens na te denken of je niet een nieuwe missie, en nieuwe koers en een andere strijd moet gaan strijden.

God zegt dat Hij strijd voor jouw hart. Deuteronomium 20:4 ‘Want het is de Here, uw God, Die met u gaat, om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen’.

Maar Hij vraagt ons ‘strijd jij dan voor Mijn hart’?

Wat een heerlijke boodschap om mee aan de slag te gaan. Niet langer meer vechten tegen iets. Maar de geloofsstrijd strijden die gaat om het hart van God. En dan kunnen we gewoon loslaten, want God zorgt voor jouw hart. Bij God ben je veilig!

Een gezegende vakantie!

Opwekking 756 ‘Schuilplaats’