Oordelen en veroordeling

Week 59, vrijdag

Johannes 3:16,17
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Mattheus 7:1-5
1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

1 Corinthiërs 4:3-5
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:18-19
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. – Jesaja
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. – Lukas

Nieuw en oud

De tekst uit Jesaja wordt door Jezus uitgesproken als hij in de synagoge spreekt. Hij bevestigt wat was voorspeld: 1’De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken’.

Jezus bevestigt dat Hij degene is over wie in het oude testament wordt gesproken. Hij is degene waar naar werd uitgekeken! Waarom? Lees het maar eens goed: om een blijde boodschap te brengen, om hen die een gebroken hart hebben weer een heel hart te geven, om gevangen en verslaafden vrij te maken, om treurenden te troosten en daarmee rouw te veranderen in vreugde, om angst en paniek te veranderen in lofprijs, zodat wij ‘eiken van gerechtigheid’ zouden zijn om daarmee God te verheerlijken!

En ja, in Jesaja wordt ook in deze tekst gesproken over een oordeel: de dag van de wraak van onze God. Maar niet meer door Jezus! Jezus laat dat stukje weg en eindigt met: ‘Om een genadejaar van de Heer uit te roepen’. Jezus brengt genade in plaats van oordeel. Daarvoor kwam Hij naar de aarde. Hij maakt het verschil!

Kris Vallotton schrijft hierover in zijn boek ‘Groeien in een natuurlijk leven’ het volgende: ‘Volgens mij is dit met opzet weggelaten, omdat Jezus niet gezonden was om de dag van wraak aan te kondigen maar om aan de wereld redding (het genadejaar van de Heer) te verkondigen.

‘Het genadejaar van de Heer’ of ‘het aangename jaar des Heren’ (NBG) is een duidelijke verwijzing naar het Joodse jubeljaar. Dit kwam elke 50 jaar en dat was het moment dat alle schulden vergeven werden en alle slaven werden vrijgelaten. Wat een prachtig beeld is dit van het Genadeland voor ons leven – het terrein waar het Lichaam van Christus op de Pinksterdag naartoe werd gebracht, wat in het Grieks (pentekostos) ook ’50 betekent. Wat een geweldig ‘jaar’ om in te leven.

Ergens anders heeft Jezus het wel gehad over het oordeel over de wereld, maar Hij had het toen specifiek over de duivel, de ‘heerser van de wereld’ en zijn koninkrijk, niet over mensen. ‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van de wereld uitgebannen worden’. Johannes 12:31 Omdat het kruis met het vraagstuk van straf heeft afgedaan, is het oordeel dat wij verwachten in het Koninkrijk een oordeel in ons voordeel. Het wordt volbracht als de vijand en zijn werken vernietigd zijn en onze Vader, de Rechter, aan ons teruggeeft wat hij heeft gestolen, gedood en vernietigd in ons leven. Zo ziet oordeel in het Nieuwe Verbond er uit.’

Wij leven onder het nieuwe verbond waarin geen oordeel en veroordeling meer is. Wij leven ook als nieuwe mens. Onze oude mens is weggedaan, en in Christus leven wij als nieuwe schepping, 2 Korinthers 5:17 ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden’.

Zie, alles is nieuwe geworden! Alles werd nieuw door het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Dat voelt vaak niet zo, maar het is een feit. Hij vernieuwt, verandert alles. Hij heeft niet allee het oordeel teniet gedaan, maar verandert jou pijn, jouw tranen, jouw verslaving, jouw afwijzing, jouw rouw in iets nieuws, in iets moois. Hij wil dat wat jou overkomt zo gebruiken en veranderen dat je wordt als een boom. Een boom die vrucht draagt tot Zijn eer! Laat Hem jouw rouwgewaad omruilen tot feestkleding! Geef Hem dan ook jouw rouwgewaad.

Opwekking 603 ‘Vier nu feest, want Hij is goed’ (ruil je rouwkleed in voor een feestgewaad.