Oordelen en veroordeling

Week 59, woensdag

Johannes 3:16,17
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Mattheus 7:1-5
1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

1 Corinthiërs 4:3-5
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:18-19
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. – Jesaja
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. – Lukas

De maat waarmee gemeten wordt

De titel van de overdenking van vandaag is niet moeilijk te herleiden. Die komt uit de bovenstaande tekst uit Mattheus 7. De tekst zoals hierboven is uit de Herziene Staten Vertaling. In de Willibrordvertaling luidt het zo: ‘1 Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt…………….5 Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dien zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen’.

De Willibrordvertaling zet het nog scherper neer en daarmee nog duidelijker: werp je niet op als rechter! Wees niet schijnheilig, en om iets te kunnen zeggen over een ander moet je ‘scherp’ kunnen zien.

Maar nog mooier staat het in ‘The Message’: A Simple Guide for Behavior
71-5’Don’t pick on people, jump on their failures, criticize their faults— unless, of course, you want the same treatment. That critical spirit has a way of boomeranging’.

The Message heeft als titel boven deze tekst ‘Een eenvoudige gids voor gedrag’. Dat had net zo goed in de Nederlandse vertaling moeten staan. Het gaat er immers om hoe we met elkaar omgaan? Het is een manier van uitleggen die verband houdt met het tweede gebod: de naaste liefhebben als jezelf’.

Hoe jij over de ander oordeelt, de maat neemt, kritiek hebt of gewoon alleen al naar de ander kijkt heeft alles met liefde, of het ontbreken ervan te maken. Zoals jij oordeelt over de ander, zo oordeel jij ook over jezelf, zegt de HSV met of zonder liefde dus.

The Message zegt: ‘that critical spirit has a way of boomeranging’. Een boemerang gooi je weg, komt bij jou vandaan, en weer naar jou terug. Het begint met een actie die bij jou vandaan komt. De manier waarop je spreekt en kijkt naar de ander begint bij jou, bij wat er leeft in jouw hart, met hoe jij denkt en kijkt naar jezelf en vandaar uit denkt en spreekt over anderen. En dat komt uiteindelijk als een boemerang weer bij je terug.

Zie jij jezelf als minderwaardig? Dan zul je – onbewust – minderwaardigheid en ‘meerderwaardigheid’ als meetlat nemen. Je bent heel kritisch en je zult die meetlat leggen naast anderen, en daaruit je conclusies trekken: of je steekt er zelf slecht bij af of die ander. En zo zul jij je nog minderwaardiger voelen. Dit is dan nog wanneer je er niet over spreekt en het alleen denkt. Maar het is net zo goed oordelen.

Hoeveel te meer komt die boemerang van kritiek of oordeel bij jou terug wanneer je het hardop benoemt! In een roddel, of in klagen, of zoals de Bijbel zegt, wanneer je je gedraagt alsof jij beter bent, bij arrogantie dus.
Kijk goed naar je eigen hart. Waar verlang jij naar. Naar welk ‘oordeel’ verlang jij? Ik durf wel te zeggen dat jij verlangt naar woorden van liefde, van bevestiging, van vrede, van vreugde en van erkenning. Want dat is precies waar iedereen naar verlangt! En in dat verlangen doen we soms gekke dingen. Zeggen we verkeerde woorden, halen we rare streken uit of zitten we vast in een verslaving.

Dank God wanneer jij geen last van hebt van welke vorm van verslaving dan ook. En wees eerlijk, heb jij geen balk in je eigen oog. Heb jij geen kritiek omdat jij denkt het beter te weten? Doe jij dingen die het daglicht niet kunnen verdragen? Ken je eigen verlangens en je eigen tekortkomingen. En erken en herken je eigen worstelingen. Jij en ik zijn allemaal gelijk. We hunkeren, verlangen en worstelen allemaal.

In plaats van die ander daarover te veroordelen kun je beter naast die ander gaan zitten. Niets zeggen, maar laten weten dat je het begrijpt. Dat je weet hoe moeilijk het is. Kun je beter zegenen.

Tegenover de tekst uit Mattheus stelt Petrus een andere ‘gedragtekst’: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven’. 1 Petrus 3:9

Dat is nog eens een boemerang die nuttig is: zegen uitdelen en je ontvangt zegen. Werp zegen uit/weg en zegen komt terug. Moeilijk om een ander te zegenen waarop je eigenlijk kritiek hebt, jaloers bent of iemand die jou pijn doet? Ja, maar het is wel wat God vraagt. Waarom? Omdat we allemaal lijden en allemaal God nodig hebben. Omdat we allemaal Zijn liefde nodig hebben.

Kijk met de bril van liefde en je zult je eigen tekortkomingen en verlangens zien en die herkennen bij de ander en je weet: daar is iemand die liefde nodig heeft, net zo goed als ik dat heb.

Romeinen 3:23 ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus’. Geen oordeel en geen kritiek, maar de genade mag zegenvieren, door Jezus Christus.

Life@Opwekking 16 – Geloofd zij de Heer
https://www.youtube.com/watch?v=ARzyrwZGILI