Leef een opstandingsleven!

Week 57, maandag

Kolossenzen 1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

1 Korintiers 2:12
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 3:1-12 Zoeken wat boven is
31 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Leef een opstandingsleven!

Door Jezus lijden, sterven en opstaan uit de dood is er iets heel wezenlijks voor ons veranderd: wij zijn nieuwe mensen geworden. We zijn veranderd van geestelijk dode mensen in geestelijk levende mensen. We staan weer recht voor God de vader. We zijn rechtvaardig verklaard, goedgekeurd en aanvaard als kinderen van de Allerhoogste.

Dat weten we vaak best, maar de diepte, de rijkdom, de vreugde en de wijsheid die daarbij hoort lijkt vaak aan ons voorbij te gaan. Paulus zegt in de brief aan de Kolossenzen dat we uitverkorenen zijn, geliefden en heiligen. Dat is nogal wat! Hoe vaak zeg jij tegen jezelf ‘ik ben uitverkoren, ik ben geliefd en heilig’? Is het niet veel vaker zo dat we negatief over onszelf denken, dat we de vinger blijven leggen bij onze tekortkomingen? Bij onze zonden, bij alles wat we fout hebben gedaan.

Koning David zegt in psalm 8 het volgende over de mens: ‘Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd’.

Jij bent met eer en glorie gekroond! Zeg dat maar eens tegen jezelf als je uit bed stapt en de nieuwe dag zich eindeloos voor je lijkt uit te strekken. Als je moe bent en alle fut er uit lijkt. Kijk eerst eens naar je status: je bént geliefd, je bént uitverkoren, je bént heilig en gekroond met eer en glorie. Én je hebt een opstandingsleven! De Geest van Jezus woont in jou. 1 Korintiers 2:12 ‘Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt’.

Met Jezus ben je opgestaan uit een ‘doods’ leven in een opstandingsleven. En dat opstandingsleven bevindt zich ín jou. Het dagelijks leven is niet veranderd. Je situatie is niet veranderd, je vermoeidheid is niet zomaar verdwenen en je kinderen slapen niet op eens door. Je baas is niet de liefste en meest invoelende persoon op aarde geworden en je partner begrijpt je nog steeds niet. En toch! Binnen in jou is er iets veranderd waardoor jij anders met de situatie kunt omgaan. Waardoor jij in de situatie anders kan gaan staan! Jij hebt een opstandingsleven gekregen, doordat de Geest van Jezus zelf in jou is komen wonen en het hart van Jezus in jou klopt.

Ik las een stukje in het boekje ‘Jezus spreekt’, en dat wil ik graag hier delen:
‘‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op’. Tot allen, die Mij liefhebben, klinkt op deze dag, Mijn dag, de roep om op te staan, vanuit aardse banden, vanuit zonde en vanuit traagheid en depressie, wantrouwen, vrees en alles wat een belemmering vormt om tot het opstandingsleven te komen. De roep komt, om op te staan tot schoonheid, tot heiligheid, tot vreugde en vrede, tot een werken, geïnspireerd door liefde en blijdschap, en om op te staan vanuit de dood tot het Leven. Bedenk, dat de dood de laatste vijand was, die Ik heb vernietigd, zodat daarmede Mijn overwinning volkomen werd. Je hebt dus niets te vrezen. Ook de zonde is overwonnen en vergeven, als je met Mij leeft en wandelt en werkt. Alles, wat je terneerdrukt, alles wat je vreest, is niet in staan je kwaad te doen. Deze dingen zijn slechts schijn. De ware machten heb Ik overwonnen in de woestijn, in de Hof van Gethsémane, aan het kruis en in het graf. Laat er niets zijn, dat je opstandingsleven belemmert. ‘Opgestaan met Christus’, zei Mijn dienstknecht Paulus. Tracht dit opstandingsleven meer en meer te leren kennen. Dat is een leven van overwinning. Met recht werd van dit opstandingsleven gezegd: ‘Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’. Als je bij het lege graf blijft staan, zijn vrees en wanhoop en tranen het onvermijdelijke gevolg: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben’. Sta op uit je vrees en ga uit in het zonlicht om Mij, je opgestane Heer, te ontmoeten. Iedere dag zullen er vele dingen op je weg komen, die je in de geest van het graf ofwel in de geest van de opstanding tegemoet kunt treden. Kies weloverwogen het een en verwerp het ander’.

Deze week kijken we naar:
– Onze nieuwe positie;
– Wat die positie inhoudt;
– Wat die positie van ons vraagt;
– Wat die positie uitwerkt.

Opwekking 690 ‘Hij leeft voor eeuwig, Amen’