Leef een opstandingsleven!

Week 57, vrijdag

Kolossenzen 1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

1 Korintiers 2:12
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 3:1-12 Zoeken wat boven is
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Wat die positie uitwerkt

De afgelopen dagen hebben we gekeken naar wat ons positie is en wat die inhoudt. Hoe onze positie – verheven tot adeldom – ons verplicht tot bepaald gedrag. Blijft nog over de vraag wat de uitwerking is van onze nieuwe positie. En dat komt neer op het thema van deze week: het leven van een opstandingsleven. En dat is dus duidelijk een ander leven dan een ‘doods’ leven.

Je zou eens kunnen vragen aan de mensen om je heen of je veranderd bent sinds je het hart van Jezus laat kloppen in jouw hart. En sinds de Heilige Geest alle ruimte krijgt. Of je dingen anders doet, of je meer en meer op Jezus bent gaan lijken. Of je minder zondigt, minder angstig bent, of je meer liefde hebt. Of je weet te zwijgen wanneer antwoorden niet nodig zijn, of je weet te spreken wanneer dat nodig is. Of je recht doet, en Gods gerechtigheid brengt. En heel heftig misschien: of je profeteert, in tongen spreekt, je geneest of bevrijdt. Of je iets van Gods Koninkrijk brengt daar waar jij verschijnt. En dat hoeft dus helemaal niet gepaard te gaan met woorden. Liever niet!

Franciscus van Assisi zei: ‘Preek; desnoods met woorden’. Mooi is dat. Ons opstandingsleven wordt niet zichtbaar door woorden, maar vooral door daden. Krachtige daden, want wij hebben opstandingskracht in ons!

We kijken nog een keer naar de tekst uit Kolossenzen 3 waarin Paulus ons leert wat de nieuwe mens doet en uitwerkt.

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Als nieuw mens, die uitverkoren, heilig en geliefd ís, moet je iets doen: je moet gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld aantrekken. Mooi hoe hier staat ‘innige gevoelens’. Het gaat om iets van binnenuit, iets dat je voelt met heel je hart. Je doet niet alsof je bewogen bent, maar je bént innerlijk bewogen, vriendelijk, nederig, zachtmoedig en geduldig. En dat moet je ‘aantrekken’. We moeten er iedere keer voor kiezen, omdat de boze ons zal blijven aanklagen en ons verleiden terug te keren tot ons ‘oude leven’.

Maar er is nog meer. De nieuwe mens verdraagt en vergeeft ook nog eens. Wat een rij opdrachten van wat we als nieuwe mens moeten doen! Dat is toch bijna ondoenlijk. Ja, dat is het ook. Daarom komt Paulus met de oplossing in vers 14. Het allereerste wat je ‘aan moet trekken’ is de liefde. De liefde van Jezus die de vrede van God uitwerkt in je hart, waardoor het mogelijk is om van harte de ander te dienen! Om van harte te geven. Om van harte te vérgeven.
En vervolgens zegt Paulus: en wees dankbaar. Ik vertaal het maar zo: wanneer je in de liefde van Jezus bent ontvang je een bovennatuurlijke vrede en rust die alle verstand te boven gaat en dat maakt intens dankbaar. Omdat je weet: meer heb ik niet nodig. Dan wordt je hart gevuld met licht en een wijsheid die je leert: in Hem is alles. In God, in Jezus, is genezing, heling, rust, vrede, vergeving, geen veroordeling, is bevestiging, vreugde, bemoediging, troost, genade, wijsheid, geduld, energie, liefde en vriendschap. Alles wat ik nodig heb is in Hem, zodat ik een echt opstandingsleven kan leiden. Niet door mijzelf, maar door in de liefde van Jezus te blijven.

Voor Jezus gevangen genomen werd drukte Hij het Zijn discipelen op het hart: ‘blijf in Mijn liefde’. Johannes 15:9

In die liefde ligt ook wijsheid om grenzen aan te geven, om je vijanden te vergeven, om het onmogelijke te doen, om…….. in de liefde van Jezus ligt alles om een opstandingsleven te leiden. Een leven van kracht, de kracht van Jezus! Een leven dat we niet leven voor onszelf maar om God te verheerlijken, Hem te verhogen, want er is niemand zoals Hij. Niemand met zoveel liefde, zoveel genade, zoveel wijsheid en zoveel bewogenheid.

Het maakt niet uit hoe je er uitziet of wat je mogelijkheden of onmogelijkheden ook zijn, of waar je ook bent. Wanneer jij je bekleed met de liefde van Jezus ben jij de prachtigste, de krachtigste, het sterkste en mooiste koningskind dat er rondloopt. Jíj bent gekroond met glorie en eer. Jij bent uitverkoren, geheiligd en geliefd!

Leef zo een opstandingsleven tot eer en glorie van de Grote Koning! Er is niemand zoals Hij.

Opwekking 474 ‘Niemand is als U’