Leef een opstandingsleven!

Week 57, donderdag

Kolossenzen 1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

1 Korintiers 2:12
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 3:1-12 Zoeken wat boven is
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Wat die positie van ons vraagt

Er is een bekende uitspraak: ‘noblesse oblige’ of wel, ‘adeldom verplicht’. Als Koningskinderen, zijn we iets ‘verplicht’. We zijn verheven tot adeldom. We hebben een koninklijke positie gekregen en dat vraag ook bepaalt gedrag. Koninklijk gedrag!

De brief van Paulus aan de Kolossenzen geeft in hoofdstuk 3 aan wat koninklijk gedrag inhoudt. Het eerste wat we moeten doen is zoeken. Zoeken naar de dingen die boven zijn, die bij en van Christus zijn. En vervolgens zegt hij dat we moeten bedenken. De dingen bedenken die boven zijn.

Koninklijk gedrag komt je niet aanwaaien. Je moet zoeken en (be) denken. Handelen dus, in actie komen. Je kunt niet langer meer mee waaien met alle winden of je mee laten drijven op de stroom van het leven, je moet actie ondernemen. En Paulus is ook nog eens heel duidelijk waarmee we ons moeten bezig houden en wat we moeten bedenken: we moeten ons bezig houden met hemelse zaken. We zijn immers hemelburgers geworden.

Een bekende uitdrukking zegt ‘we zijn wel in de wereld maar niet van de wereld’. Dat slaat ook hierop. Hoewel we hemelburgers zijn – dat is onze positie – zijn we óók bewoners van deze aarde. Jezus zeg in Johannes 17: ‘Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben’. Wij behoren niet langer de wereld toe, maar Christus. Wij moeten leven zoals Christus geleefd heeft, en daarom moeten we in ons denken en ons handelen ons ook richten op Jezus.

Paulus gaat in de brief aan de Kolossenzen nog verder. Hij beschrijft heel duidelijk wat we moeten doen en denken als we onze blik richten naar de hemel. We moeten doden, afleggen en bekleden. Heftig! We moeten onszelf blijkbaar een doodssteek toe brengen. En hij legt ook nog uit waarom. Hij schrijft: ‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt.

Wat we moeten doden zijn leden. Leden als onderdeel, als geleding, als ledemaat = hulp. We moeten iets uit onszelf wegdoen wat niet langer bij ons past. Wat niet langer onderdeel kan zijn van een koninklijk leven. Kijk eens goed naar wat Paulus beschrijft als de leden die van de aarde zijn. Het heeft alles te maken met verlangens. Verlangens en behoeften die iets moeten stillen. Die een gat in onze ziel moeten opvullen. We moeten dus afrekenen met dat waarvan wij zo lang gedacht hebben dat het onze diepste verlangens kon stillen, dat wat het gat in onze ziel kon opvullen.

Want als we dat niet doen komt de ‘toorn van God over ons’. Dat klinkt nou weer niet zo fijn. Waar het hier om gaat is dat we ‘beter weten’. God wil alles voor ons zijn, en Hij wil dat we Hem die ruimte geven. Dus moeten we de vervulling van onze verlangens niet meer buiten Hem zoeken, maar bij en in Hem. Wanneer we dat niet doen, is God teleurgesteld en verdrietig. Hij staat klaar met hemelse schatten en rijkdom, en wil die zo graag geven. Daarom, leg af, laat los al de aardse zaken waarmee jij denkt het gat in je ziel te dichten.

Lieg ook niet langer zegt Paulus dan. Liegen hoort niet bij de nieuwe mens. Mooi hoe hij schrijft dat wij de oude mens met zijn daden hebben uitgetrokken. Het vraagt echt daadkracht van ons. Het gaat niet vanzelf, we moeten ernst maken met het afleggen van ons oude gedrag. We moeten het als een oude mantel weg doen. En verbranden. Dat is wat God ook doet. Die oude mantel – onze oude mens, is er niet meer. En het is aan ons om de verandering zichtbaar te maken. We zijn overgegaan van oud naar nieuw, maar het zichtbaar maken daarvan, vraagt iets van ons. En dat kost tijd, energie en volharding!

En pas als we iets hebben afgelegd kunnen we iets nieuws aantrekken. Eerst iets uittrekken en dan pas iets aantrekken. Dus níet iets nieuws over iets ouds aantrekken!

En wat moeten we dan aantrekken? ‘Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld’.

Ik ga hier niet zoveel over zeggen. Maar lees het nog eens wat je bent: je bent uitverkoren door God, je bent heilig en geliefd! Eigen je dat toe. Trek dat aan!

Nogmaals: je bent uitverkoren door God, heilig en geliefd! Schrijf het op je spiegel, in je agenda, of waar dan ook, maar vergeet het nooit!.

En hoe bekleed je je dan? Door te blijven in de liefde van Jezus. Want Zijn liefde maakt dat je weet dat je geliefd bent, uitverkoren en heilig. Niets en niemand anders. ‘Blijf in Mijn liefde’ zij Jezus. Blijf dan ook in Zijn liefde!

– Weet jij waarmee jij het gat in je ziel opvult?
– Weet jij wat je doet om geen pijn te voelen?
– Weet jij hoe het is om je te bekleden met de liefde van Jezus?
– Weet jij wat het is om te weten dat het hart van Jezus in jou klopt en jij kunt denken als Jezus?

Opwekking 630 ‘Vader, U bent goed’