Leef een opstandingsleven!

Week 57, woensdag

Kolossenzen 1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

1 Korintiers 2:12
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 3:1-12 Zoeken wat boven is
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Wat die (nieuwe)positie inhoudt

Gisteren schreef ik dat we een nieuwe positie hebben gekregen: niet langer levend in het duister, maar levend in het Licht.

Die positie hebben we. We zijn kinderen die leven in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. We leven in een ander Koninkrijk en dat koninkrijk dragen we in ons. Dat is wie we zijn. Maar dan volgt vervolgens: wat houdt dat dan in?

Eigenlijk zou dat heel eenvoudig moeten zijn, als het Koninkrijk van God in jou woont, in jouw hart, dan wordt dat zichtbaar, of merkbaar aan hoe jij je leven leidt. Daarover spreekt Jezus in Lucas 6:45 ‘Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over’.

Mensen die leven vanuit Gods Koninkrijk, brengen Gods Koninkrijk voort, daar waar ze geplaatst zijn, daar waar ze komen. Overal waar jij komt, daar komt Gods Koninkrijk.

Een heel spannende tekst die hier iets over zegt staat in 1 Korinthe 4:20 ‘Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht’.

We kunnen prachtig spreken over God, over Jezus, over wie ze zijn, over wat Jezus deed, over het liefhebben van onze naaste en het goede doen, maar als we niet ook doen/handelen dan brengen we blijkbaar niet het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. Maar uit kracht. En ik noem dat dan maar krachtige daden!

1 Johannes 3:18 zegt het heel krachtig: ‘Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid’.

Onze positie is er één van kracht! En dat is niet een kracht uit onszelf. Juist niet, maar het is de kracht van de Heilige Geest. En wat voor een kracht is dat! Het is de kracht die in Jezus was en Hem deed opstaan uit de dood! Heb je daar ooit wel eens bij stil gestaan? Wij hebben goddelijke kracht in ons. Een kracht die ons in staat stelt meer te doen en grotere dingen te doen dan Jezus ooit deed.

Jezus zegt het zelf: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader’. Johannes 14:12. Daar waar jij komt, komt de kracht van de Heilige Geest, komt Jezus. Heb je daar wel eens over nagedacht?

Dat mag ons nederig én groot maken tegelijk. Dat maakt ons arm en rijk tegelijk. Het maakt ons nederig, zwak en arm van onszelf: want uit onszelf hebben wij geen kracht. Maar het maakt ons krachtig, groot, door de Heilige Geest.

En, onze positie is er één van rijkdom! 2 Korinthe 8:9 zegt: ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’.

Jezus legde Zijn heerlijkheid af en werd slaaf. (Filipenzen 2:6-11). Hij werd slaaf, arm, zodat wij rijk konden worden in Hem. Die rijkdom ligt in de liefde, de genade, de aanvaarding en het ontbreken van veroordeling.

Onze positie is prachtig en moeilijk: we hebben alles ontvangen om als Jezus te zijn in deze wereld. We hebben zelfs Zijn gedachten gekregen: 1 Kor. 2:16b ‘Maar wij hebben de gedachten van Christus’.

Overweldigend om tot je te laten doordringen wat onze positie als kind van God inhoudt. Het is indrukwekkend en misschien wel wat beangstigend. Want moet je nu van alles? Je moet niets. Je mag! Je mag je verheugen in het feit dat Jezus in je woont en je uitstrekken en verlangen naar meer en meer van de Geest van Jezus. Om zo Jezus te zijn voor je naaste. Dan zul je kracht ontvangen, licht brengen en van al je rijkdom kunnen uitdelen. Met vreugde!

Opwekking 670 ‘Op Hem rust mijn geloof’