Kennis

Week 66, vrijdag

2 Korinthiers 10:3-5
‘3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Mattheus 16:21-23
‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Hosea 4:6
‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG
Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. NBV
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen het. HSV’

BOUWEN OP EEN GOED FUNDAMENT

Misschien ken je wel de gelijkenis die Jezus spreekt over de man die een huis bouwde op het zand en een man die zijn huis bouwde op een rots Mattheus 7:24-29: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden’.

Ik denk dat we allemaal wel weten waarop Jezus hier duidt en ons vraagt: Waarop heb jij je leven, je geloof en je denken gefundeerd? Op rots of op zand? Kijk goed naar waar dit schriftgedeelte mee eindigt: ‘Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden’. Jezus onderwees de menigte. Hij gaf les, Hij droeg kennis over! Waarom? Omdat Hij mensen wilde leren, ze kennis wilde bij brengen. We moeten leren, kennis vergaren, om te weten waarop we ons leven moeten funderen. Wat de grond onder ons leven moet zijn. Die kennis komt ons niet aanwaaien, en zit niet in ons gevoel, maar zit in kennis, onderwijs, leren, zoeken en weten.

Je kunt niet op je gevoel af gaan omdat je vooruit moet kijken. En dan is gevoel over het algemeen geen goede raadgever. Je moet weten wat er kan gebeuren: als het gaat regenen spoelt het zand onder het huis weg en stort het huis in. Als het gaat regenen blijft het huis dat gebouwd is op de rots staan. Iedereen weet dat het kan stormen en regenen in je leven. Daarom moet je zorgen dat je levenshuis een goed fundament heeft.

Jezus gaat nog verder als het gaat om het bouwen van je levenshuis: ‘Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?’ Mat 21:42

Jezus is niet alleen fundament maar ook hoeksteen! Een uitleg van hoeksteen is: ‘grondsteen, sluitsteen grondslag, steunpilaar’. Of ‘Een hoeksteen is een steen die gebruikt wordt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. De term wordt meestal overdrachtelijk gebruikt voor een onderdeel waarvan alle andere onderdelen afhankelijk zijn’.

Lees eens hoe mooi er een antwoord is op de bolwerken van de boze: een fundament met een hoeksteen om het gebouw dat er opgebouwd wordt sterk te maken! Als Jezus het fundament is onder je levenshuis dan hebben we het over een levende waarheid. Jezus is immers de weg, de waarheid en het leven. Het is een fundament dat groeit, dat groter en sterker wordt. Dat met jouw levenshuis meegroeit. En Jezus is ook de hoeksteen. Door Hem in te zetten als scharnier en als steunpilaar in je dagelijks leven wordt je levenshuis stevig en sterk!

Gisteren sprak ik van het bolwerk afwijzing. Wanneer je fundament onder je levenshuis afwijzing is, dan ga je daarop stapelen. Alles wat je hoort, wat er gezegd wordt en meemaakt zal als steen worden gelegd op het fundament afwijzing. Door dat fundament wordt iedere steen gekleurd! Gekleurd met de kleur afwijzing. Op de gevel van jouw levenshuis zal het woord ‘afwijzing’ staan. En alles wat zich binnen dat levenshuis afspeelt zal de geur en kleur van afwijzing hebben.

Wanneer je je levenshuis bouwt op het fundament van waarheid en liefde dan zal iedere steen – alles wat je meemaakt en dat wat je levenshuis bouwt, doortrokken worden van liefde en waarheid. En als je Jezus zelf als hoeksteen/sluitsteen en deur gebruikt dat ademt jouw leven liefde!

Als je huis gebouwd is op een vals fundament dan zegt de Bijbel: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’. Je moet valse redeneringen afbreken! Ze te lijf gaan. En houd er rekening mee dat dat een proces is. Dat duurt even – en soms heel lang – dat kost tijd en energie! Maar het begint met de acceptatie dat je levenshuis gebouwd is op een leugen. Dat je leeft met een verkeerd beeld van wie je bent, met een onechte identiteit. Als je dat gaat zien en de leugens radicaal de deur wijst, dan staat alles op z’n kop.

De muur stort in, alles brokkelt af en dat is heerlijk, maar die brokstukken moeten nog worden opgeruimd en afgevoerd. Daar heb je soms hulp bij nodig. Kruiwagens en extra handjes, om er een beeld bij te voegen.

Wanneer je accepteert dat er maar één waarheid is, Jezus Christus en die gekruisigd en dat Hij goede woorden over je spreekt en elke leugen teniet wil doen met Zijn liefdevolle acceptatie, dan kun je daarop gaan bouwen. En met iedere steen van liefde en waarheid die je stapelt wordt er een valse steen afgevoerd.

Ga ontdekken, ga onderwijs volgen wat je leert dat Jezus de waarheid is, dat Hij liefde is en dat Hij goed spreekt over jou. Dat Hij jou waardevol, uniek en kostbaar vindt. Zo waardevol dat Hij Zijn leven voor jou gaf, zodat Zijn liefde door jou heen kan gaan stromen.

De Bijbel is helder: we hebben onderwijs nodig, we moeten leren wie Jezus is en wat Zijn wil is en wat Zijn weg is met jouw leven.

Opwekking 781 ‘Jezus redt’