Kennis

Week 66, donderdag

2 Korinthiers 10:3-5
‘3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Mattheus 16:21-23
‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Hosea 4:6
‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG
Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. NBV
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen het. HSV’

HET AFBREKEN VAN VALSE REDENERINGEN

Als er valse redeneringen zijn, dan moeten er waarschijnlijk ook goede redeneringen zijn. Valse redeneringen tegenover goede redeneringen. Daar ging het gisteren over. Het goede bedenken = het goede redeneren. En dat zou toch gemakkelijk moeten zijn. Het goede bedenken levert immers goede energie op. En raar maar waar, we zijn veel sneller geneigd om het negatieve te bedenken, om het ‘valse’ te bedenken en te redeneren. Negatief denken kost zoveel energie! Het slorpt tijd, aandacht en geld op.

In de tekst van 1 Korinthiers 10 lezen we, wat vals redeneren, het verkeerde denken oplevert: het bouwt bolwerken en hoogten. Eigenlijk is het nog veel sterker: verkeerd denken ís een bolwerk.

Wat is eigenlijk een bolwerk? Op Wikepedia staat het volgende: ‘Een bolwerk is een uitbouw in een verdedigingsmuur of -wal van waaruit flankerend vuur kon worden gegeven. Hieronder vallen ook het rondeel en de bastei. Het Middelnederlandse woord ‘bolwerk’ wordt over het algemeen gebruikt als Nederlandstalige benaming voor een bastion. In andere talen wordt vaak duidelijker onderscheid gemaakt tussen bolwerk en bastion. De term bolwerk kan men verder voor andere soorten verdedigingswerken gebruiken, bijvoorbeeld rondeel of bastei (zoals deze door Albrecht Dürer waren ontworpen). Ook een ravelijn voor een stadspoort, zoals deze wel eens werden aangelegd om stadsmuren te beschermen tegen kanonvuur, worden soms aangeduid met ‘bolwerk’. Hoewel een bolwerk veel gelijkenis heeft met een waltoren is een bolwerk meestal qua oppervlak groter en uitgebreider. Het woord kan ook in nog algemenere zin gebruikt worden om een belangrijk punt (fort of vesting) in een verdedigingslinie aan te duiden.’

Interessant. Een bolwerk hoort in een verdedigingslinie thuis. Het kan een fort of vesting zijn. En in de Bijbel wordt dit woord gebruikt in de context van een geestelijke strijd. ‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken’. In de geestelijke strijd moeten er bolwerken worden afgebroken. En die bolwerken zijn valse redeneringen!

Als een bolwerk iets is wat thuishoort in een verdedigingslinie dan rijst hier de vraag: in welke verdedigingslinie dan? Gelukkig legt Paulus dat ook gelijk uit: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’.
Het is een verdedigingslinie van de boze. Een verdedigingslinie om de kennis van God en Zijn waarheid tot je hart en denken te laten doordringen! Een verdedigingslinie tégen God.

En die verdedigingsmuur is opgebouwd uit valse redeneringen, met andere woorden: met leugens. Met leugens die ervoor zorgen dat Gods waarheid niet je hart binnenkomt maar ook met ‘hoogten’ die zich verheffen tegen de kennis van God. Er worden dus onwaarheden geplant die zo groot zijn dat de waarheid van God niet meer zichtbaar is! Als een bolwerk ook nog eens een uitbouw is – van waaruit gevuurd wordt – in die verdedigingslinie dan denk ik dat het heel goed om een specifieke leugen kan gaan. Een leugen van waaruit kogels en pijlen geschoten worden om te raken. Om te verwonden! En zo’n specifieke leugen kan heel goed bijvoorbeeld afwijzing zijn.

Afwijzing is dé leugen waarop satan bouwt. Afwijzing geeft je een gevoel van minderwaardigheid en daarom zo gevaarlijk! Afwijzing is een groot bolwerk in de strategie van satan. En dat bolwerk wil hij graag in stand houden. Blijf vooral vasthouden aan afwijzing, dat vindt hij fijn. (En natuurlijk wil jij dat niet! Want jij wil je niet minderwaardig voelen.) En hij gebruikt daar pijlen en kogels voor die het gevoel van afwijzing bevestigen en zo de muur om je hart dikker maken en je verstand en zicht wordt vertroebelt door de ‘hoogten’ van de leugens die bij de afwijzing horen.

En wat gebeurt er dan? In je hart leeft God zelf, Met Zijn waarheid. Maar ja, als daar zo’n dikke muur om heen staat wordt God zelf onzichtbaar. En als je verstand wordt afgeschermd door hoogten van leugens dan kun je ook de waarheden van God niet meer bedenken en aannemen en je raadt al wie deze strijd gaat winnen!

Wat er moet gebeuren is iets wat Jezus zelf zegt tegen Petrus: ‘Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen’.

Satan bouwt zijn muur met daden van mensen. Hij gebruikt de woorden en leugens van mensen, gesproken vaak door en uit onvermogen, gesproken in wanhoop en pijn, om de muur om je hart te bouwen, net zo lang tot je wanhopig bent en het donker is in je hart en denken.

Zie je hoe Jezus zelf dat wat satan opbouwt een stuikelblok noemt. Een bolwerk dus. En wat er gebruikt moet worden om het bolwerk neer te halen: daden en woorden van God!

Mensen wees voorzichtig om klakkeloos de woorden van mensen te geloven en ze te blijven gedenken. Laat ze los – wanneer het niet strookt met wat de Bijbel zegt – en neem Gods woorden en waarheid aan!

Wanneer afwijzing een grote rol in je leven heeft gespeeld mag dat bolwerk worden afgebroken door de bevestiging van God. Want dat is de waarheid. Jij mag er zijn. Jij bent kostbaar en gewild! Gods woorden zijn woorden van liefde van koestering, niet van angst of veroordeling. Bedenk de dingen van God en haal daarmee je bolwerken neer. Dat moet vaak als eerste gebeuren in je denken! Wanneer je anders gaat denken, wanneer je gaat denken zoals God over jou denkt, breekt daarmee ook een stukje verdedigingslinie rond je hart af.

En dat gaat niet vanzelf. Zo’n muur wordt stukje bij beetje afgebroken. Dat doet pijn. Dat kost energie, doorzettingsvermogen en wilskracht. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Naast mensen om je heen, die God je gegeven heeft, heb je vooral Jezus zelf in jou. Hij is degene die niets liever wil dan in jouw hart, hoofd en leven alle ruimte hebben, dus wil Hij niets liever dan alle bolwerken in jouw denken opruimen.

En daarvoor stierf Hij en overwon!

Opwekking 764 ‘Zegekroon’