Kennis

Week 66, woensdag

2 Korinthiers 10:3-5
‘3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Mattheus 16:21-23
‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Hosea 4:6
‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG
Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. NBV
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen het. HSV’

DE DINGEN BEDENKEN DIE VAN GOD ZIJN

Een favoriete tekst die mij helpt bij het bedenken van de dingen die van God zijn is Filippenzen 4:8,9 ‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn’.

In deze verzen komen de woorden ’denken en leren’ voor. Bedenken en kennis verzamelen dus. En Paulus voegt daar nog aan toe: ontvangen, horen, zien en doen. Hier spreekt duidelijk actie uit! Uit deze twee verzen leren we hoe onze houding moet zijn als we de vrede van God willen gaan ontvangen en ervaren.

En eigenlijk moeten we toch ook vers 6 en 7 meenemen: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.

Want deze verzen leren ons nog meer over hoe we Gods vrede ontvangen: niet bezorgd zijn, bidden, smeken en dankzeggen. En wat zegt Paulus dan: ‘en de vrede van God zal onze harten en onze gedachten bewaken’.

Ik vind dit zulk verschrikkelijk goed nieuws! Gisteren al de belofte van kracht: niet hulpeloos, krachteloos, machteloos en hopeloos hoeven te zijn omdat we de kracht van Jezus hebben ontvangen, en de belofte dat Hij altijd bij ons is. En vandaag concrete handvatten om een leven van vrede te kunnen leven. Vrede in ons denken en in ons hart. Rust dus in ons hoofd en in ons hart!

De rust die nodig is om in iedere situatie te kunnen standhouden! Daar word ik nou ontzettend blij van. Als we doen wat er in de Bijbel staat kunnen we een leven leiden dat ons weg leidt van burn-outs, overspannenheid, depressiviteit, moedeloosheid, afwijzing, stress en ga zo maar door. Wie wil dat niet?

En wat zegt de Bijbel dat we moeten doen? Ons verstand gebruiken! En doen wat we weten en geloven. Iedere psycholoog zegt dat de Bijbel na. We laten ons zo enorm lijden door ons gevoel, iets wat de Bijbel niet zegt, terwijl we ons denken moeten gebruiken. ‘Niet waar, hoor ik je denken’. Niet helemaal waar, dat klopt, want er komt meer bij kijken: Geloof, onze geestelijke vernieuwing, onze wil en ons hart. Maar dat alles heeft te maken met het kennen van God, en denken zoals God: 1 Korintiërs 2:16 ‘Welnu, wij denken als Christus’.

Sta daar eens bij stil: jij denkt als Jezus! Wanneer Zijn Geest in jou woont – en die krijg je wanneer je Hem aanneemt als je redder en heer – dan heb je het hart van Jezus in jou en denk je als Jezus. Word je daar niet blij van? Raak je daar van niet onder de indruk. ‘Ik heb het hart van Jezus, ik denk als Hem’. Dat ligt allemaal in je. Dat heb je. De vraag is: maak je er aanspraak op?

Maak je aanspraak op het hart van Jezus in jou, en reageer je vandaar uit, of reageer je nog vanuit jouw bezeerde, beschadigde, zondige en oude hart?

Het is een feit dat je nieuw bent. Dat je vernieuwt bent door Jezus’ inwoning in jou. 2 Korintiërs 5:16: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’.

Maar om het hart van Jezus in de praktijk uit te werken moet je weten hoe Jezus was. Kennis van Hem hebben dus. Als kind zongen we al ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’. Door de Bijbel te lezen, neem een kinderbijbel als dat makkelijker is, leer je wat God doet, wie Hij is en wie Jezus is. Door te bidden leer je God kennen. Volgens Oswald Chambers heeft bidden niets met ons te maken maar alles met God. Door gebed leren we wie Hij is. En vervolgens moeten we dingen doen! Actie ondernemen.

En welke actie moeten we dan als eerste ondernemen? Het goede bedenken. En er is maar één iemand goed: God.

Hoe werkt dat in de praktijk? Iemand maakt een rot opmerking. Je voelt je beledigt, afgewezen, niet gezien en niet erkend. Dat is verschrikkelijk en dat voelt verschrikkelijk. Waarschijnlijk zal het gevoel de overhand hebben. Het is dan goed om je hoofd er bij te houden. Wat gebeurt hier? Wat wordt hier gezegd? En waarom doet mij dit pijn? Ga met die pijn naar God. Toon Hem je pijn en emoties, spreek er met Hem over. En vervolgens bedenk je wat goed is: God is goed. En God spreekt goede woorden over jou. God heeft goede gedachten over jou! Jeremia 29:11. Hij bevestigt jou, Hij houdt van jou, Hij wijst jou niet af, in Zijn liefde ligt alles wat jij nodig hebt en wie jij bent. Je laat je vullen door Zijn liefde voor jou. En daarna bedenk jij goede dingen over die persoon die jou pijn deed. Vergeef hem of haar en zegen hem of haar. Zo sluit je vrede met je pijn, door Jezus, maar ook vrede met die ander. Door naar God te gaan en Hem je hart te geven kan Christus Zijn vrede in jou uitwerken.

Bedenk het goede, bedenk het vaak, laat je hoofd en hart er vol van zijn: Jezus. Leer Hem steeds beter kennen om meer en meer van Zijn vreugde en liefde te kunnen zien en ontvangen.

Iwan en Rebekka Sahertian ‘Hallelujah, Jesus saves’