Kennis

Week 66, dinsdag

2 Korinthiers 10:3-5
‘3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Mattheus 16:21-23
‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Hosea 4:6
‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG
Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. NBV
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen het. HSV’

KENNIS IS MACHT………..KRACHTIG ZIJN DOOR GOD

Maar gelijk even allerlei wilde gedachten bij de titel wegwerken: wij worden niet machtig door kennis over God. Wanneer wij weten wie God is, en Zijn Geest uitnodigen Zijn werk te doen, dan kan Zijn kracht, door Zijn Geest krachtig door ons heenwerken!

Ik houd van het woord kracht. Daar wordt ik blij en enthousiast van. Omdat ik weet – uit Gods woord – dat wij/ik niet krachteloos en niet hulpeloos zijn. Wij hebben kracht ontvangen met/van de Heilige Geest. Een nimmer falende kracht. Waardoor wij tot zoveel meer in staat zijn dan wij zelfs maar kunnen bedenken.

Een paar teksten:
– Filippenzen 4:13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’.
– 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid’.
– Efeziers 3:20: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is’.
– Handelingen 1: 7-9: ‘En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’.
– 2 Kronieken 16:9 ‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’.

Natuurlijk is de tekst op het tegeltje een tekst uit ‘de wereld’, waar macht belangrijk is. (want als je macht hebt voel je je heel wat) Maar als we het doortrekken naar de geestelijke wereld dan is dit ook enorm waar. Er is er namelijk maar één die alle kennis heeft en ook alle macht heeft! Jezus zegt dat over zichzelf ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. Matt. 28:18. Jezus kon dit zeggen nadat Hij uit het graf was opgestaan. Door Zijn opstanding uit de dood, de overwinning uit de dood had Hij van de Vader alle macht gekregen.

De kennis die Jezus heeft is kennis óver de Vader. En Hij kent de Vader. Jezus weet wie de Vader is, Hij kent het plan van de Vader en wat de Vader kan. En Jezus kent onze harten. Hij weet wie wij zijn, Hij weet wat wij nodig hebben en brengt onze gebeden daarom in volmaaktheid bij God. Jezus bidt als hogepriester voor ons bij God de Vader. Jezus kent én de Vader én ons.

Maar vervolgens blijft het niet bij de kennis van Jezus. Hij deelt Zijn kennis van God met ons. God laat zien wie Hij is door Jezus. God heeft zich in Zijn Woord, de Bijbel aan ons bekend gemaakt, en Jezus heeft door Zijn leven God bekend gemaakt aan ons. Wij hebben kennis van wie zij zijn en dat alleen al geeft kracht. Weten wie God is, hoe Zijn hart is en waar Zijn verlangen naar uit gaat. Maar God is zelfs nog verder gegaan: Hij heeft zichzelf/Jezus gedeeld: wij hebben de Geest van Jezus, ontvangen. En wat Jezus daarmee deelt is kracht!

Vlak voor Zijn hemelvaart zei Jezus tegen zijn discipelen: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’. De discipelen zouden kracht ontvangen om te delen: om getuigen te zijn. Dus hoe meer wij onze kennis over God delen, hoe meer wij Jezus delen, dus: hoe meer wij getuigen, hoe krachtiger wij zullen zijn!

En daarnaast ontvangen wij kracht van de Heilige Geest. De kracht van Jezus zelf komt in ons wonen. Waarom? Om uit te delen. Om wonderen en tekenen te doen en daarmee te getuigen van Gods grootheid. Maar ook om standvastig te kunnen blijven en vol te houden.

We hebben de kracht van Jezus ontvangen zodat we weten dat we nooit krachteloos en nooit hulpeloos hoeven te zijn. Hij – die de dood heeft overwonnen – woont in ons. Zijn kracht woont in ons. Zijn hart klopt in ons. En dat maakt dat wij buitengewoon krachtige mensen zijn. Dat er dingen kunnen gebeuren door ons heen die boven ons eigen denken en bidden gaan. Niet wijzelf zijn krachtig, maar Gods Geest is krachtig in ons!

Als je op dit moment in een dal zit, je voelt je down, moedeloos, krachteloos en moe, dan kun je daar een keer in brengen. Ook al heb je alle reden om je ellendig te voelen.

Wanneer je naar jezelf kijkt en naar je situatie zal de moed je misschien in de schoenen zakken en voel je je angstig en krachteloos. Maar wanneer je God gaat danken voor Zijn kracht in jou en in die kracht gaat opstaan, en je dagelijks werk blijft doen, gaat er zoveel veranderen. Dan verandert er van binnen iets omdat je weet: ‘ik heb kracht ontvangen van de allerhoogste en Hij wil door mij heen werken, waardoor ik verander’. En het kan niet anders dat wanneer Gods Geest door jou heen werkt Hij ook in jou werkt. Die kracht in jou geeft je de moed om te vergeven. Geeft je moed om stappen te zetten die je anders niet zou durven. Die kracht geeft je het lef om je mond open te trekken om te zeggen waar je het moeilijk mee hebt. Die kracht geeft je de vreugde om te bemoedigen, om geduldig te zijn, om mee te voelen……….. om een mens te zijn dat uitdeelt. Uitdeelt van de liefde van God.

Daar waar Jezus zegt dat Hij alle macht heeft, geeft Hij ook ons de opdracht om op weg te gaan en te delen. Het grote zendingsbevel. Maar direct daarachteraan zegt Hij: ‘en Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld’. Waar je ook gaat, waar je ook bent, de kracht en de macht van Jezus gaan met jou mee!

Opwekking 702 ‘Er is kracht voor wie hopen op de Heer’
https://www.youtube.com/watch?v=s728yYkycxY