Ik eer U – II

Week 78, maandag

Lukas 2:10-14, 20
‘10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.’

Mattheus 2:11
‘En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.’

Lukas 2:25-32
‘En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’

Openbaring 5:13-15
‘13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.’

Johannes 12:1-3
‘Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.’

IK EER U

Een prachtig getuigenis over de nieuw geboren koning lezen we van Simeon: ‘want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’ Lukas 2:30-31

Simeon zag baby Jezus en herkende hem direct als de Gezalfde die komen zou. Ik vind het wel bijzonder dat in vers 25 staat dat de Heilige Geest op Simeon was. Maar dáár voor staat weer dat hij rechtvaardig en godvrezend was en de vertroosting van Israël verwachtte. Deze zin riep bij mij een aantal vragen op. Herkende Simeon Jezus door de Heilige Geest? En kunnen wij dan ook alleen maar Jezus herkennen en erkennen door de Heilige Geest? Kunnen we alleen maar geloven door de Heilige Geest? En hoe zit het dan met de herders? Daar staat niet dat de Heilige Geest op hen was.

Kortom, is het nodig om de Heilige Geest te ontvangen voor je kunt zien wie Jezus is: de zaligmaker. Wat googlen geeft verschillende reacties. Paulus zegt dat we de Heilige Geest ontvangen op ons geloof. Dat lezen we o.a. in de brief aan de Galaten. Op een site van een vrijgemaakte kerk zegt een dominee dat geloven geen keus is maar door de Heilige Geest wordt gegeven. Dat we met onze wil geen keuze kunnen maken voor God, omdat onze wil alleen maar kiest voor zichzelf.

Ik ben het met dat laatste niet eens. Geloven heeft volgens mij absoluut met een keuze te maken. Dat ons geloof vervolgens groeit door de Heilige Geest, dat is waar. Want onderdeel van de vrucht van de geest is geloof!

De Bijbel leert ons dat we moeten kiezen. In Deuteronomium 3:19-20 staat: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, 20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.’

Wij kunnen allemaal een keuze maken en daarbij moeten we onze wil gebruiken. De herders hoorden het nieuws van de geboorte van Jezus, de pracht van de engelen en hun lied spoorde hen aan om de Redder ook op te gaan zoeken. Ze maakten een keuze om op weg te gaan, te knielen en de ‘straat op te gaan.’

Simeon was godsvrezend en geloofde. Hij geloofde dat de Messias zou komen. ‘Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem.’ Hij verwachtte ….. en. Hier kan natuurlijk van alles worden uitgelegd. Maar er staat niet, dat de Heilige Geest op hem was en Hij daarom de Messias verwachtte. Ik lees het dat door zijn geloof de Heilige Geest op hem was.

Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Waar het om gaat is dat Simeon begon te loven toen hij Jezus had gezien: ‘nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.’

Simeon zag de vredebrenger en hij dankte God. Jezus had nog niets gedaan. Jezus was een baby die niets kon. En toch was dat voor Simeon genoeg om te aanbidden. Om God te danken voor deze vredestichter. Hij kon in vrede sterven omdat hij wist dat de redder geboren was. Alsof hij de verantwoordelijkheid kon loslaten omdat hij wist dat er iemand geboren was die de wereld zou redden.

Mooi om te lezen dat Jezus nog geen wonder had gedaan, nog geen woord had gesproken of preek had gehouden en Simeon God toch kon loven. Simeon geloofde. Simeon wist op basis van zijn geloof dat Jezus de wereld zou gaan veranderen en redden.

Hoe moeilijk is dat soms wel niet voor ons. Om God te danken en te loven op basis van ons geloof. Alleen maar omdat we geloven en kiezen. Soms horen we niets en zien we niets van Gods grootheid en kunnen we maar één ding: kiezen om te loven. De God van hemel en aarde prijzen om wie Hij is: God.

En dat geeft rust. Net als Simeon mag je weten: ik mag alle verantwoordelijkheid neerleggen bij mijn Schepper. De schepper van hemel en aarde en Hem danken voor het werk van Zijn zoon. Het leverde Simeon vrede op. Alleen al het zien van baby Jezus maakte dat het hart van Simeon vol vrede was. Omdat hij geloofde en wist: dit is de zaligmaker, ik mag alles loslaten en mijzelf aan Hem toevertrouwen.

Simeon eerde Jezus met overgave. Hij kon in vrede sterven, want hij kende zijn redder.

Opwekking 381 ‘De zaligheid is van God’