Ik eer U – II

Week 78, woensdag

Lukas 2:10-14, 20
‘10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.’

Mattheus 2:11
‘En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.’

Lukas 2:25-32
‘En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.’

Openbaring 5:13-15
‘13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.’

Johannes 12:1-3
‘Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.’

IK EER U

Ondertussen is het nieuwe jaar een aantal dagen oud. 2016 ligt voor ons. Dat kan beangstigend zijn of gezien worden als een uitdaging. Je bent vol verwachting en hebt plannen gemaakt, of je ziet er tegenop omdat er misschien wel dingen staan te gebeuren die je moeilijk vindt of die je angst aanjagen. Of je ziet tegen weer een nieuw jaar op omdat je eenzaamheid en leegte ervaart.

Voor iedereen is een nieuw jaar anders. De één start een nieuw jaar met goede voornemens en een ander vindt dat maar onzin. Het mooie van de start van een nieuw jaar is, is dat het een moment is waarop je later terug kunt kijken. Het is een goed meetpunt. Als het 31 december 2016 is, of gewoon december 2016 is dat een mooi moment om terug te kijken en te reflecteren. ‘Wat waren mijn voornemens, wat wilde ik bereiken, waar zag ik tegenop, waar was ik bang voor, wat waren mijn plannen en wat is daarvan terecht gekomen?’

Maar het begint met het begin. Heb je er bij stil gestaan wie of wat dit jaar de dienst gaat uitmaken in jouw leven? Door wat laat je je beheersen of door wat laat je je leiden?

Het is mooi om op te schrijven waar je verlangens liggen, waar je moeiten liggen of je angsten en dat in de vorm van een gebed te gieten. Spreek dat gebed iedere dag uit. Met andere woorden: laat God een vast onderdeel zijn van je verlangens, je zorgen of angsten en nodig Hem daarin uit. Schrijf in dat gebed ook je dankpunten en zegenbeden, zodat het wordt als in Filippenzen 4 vers 6: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.’

Het mooie van zo’n gebed is, wanneer je dat hebt uitgeschreven en iedere dag bidt, je een goed fundament legt. Je leert om helder en concreet te zijn. Je hoeft niet te zoeken naar woorden. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat er leeft in je hart, over je verlangens en smekingen. Maar ook over je fouten en wat je moet belijden. Bewaar het in een schrift en schrijf dagelijks of wekelijks iets op van wat je gebed heeft gedaan voor jou, voor je hart en je denken en wat God aan het doen is. Zo kun je aan het eind van het jaar goed zien wat God concreet in je leven heeft gedaan.

Vergeet nooit in dit gebed te danken en te aanbidden. Want daarin krijgt God de ereplaats. En dat werkt vrede uit. Vers 7 van Filippenzen 4 zegt: ‘en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Dat gebed is natuurlijk niet het enige gebed. Maar wel een vast onderdeel van je gebed. Je kunt bij sommige verlangens Bijbelteksten zoeken en ze uitschrijven. Blijf eens bij een bepaald stuk van dat gebed wat langer stilstaan, in combinatie met de Bijbeltekst en mediteer daarover.

Soms kan het zo onrustig zijn in ons hoofd en hart en daardoor ook in onze gebeden dat we stoppen met bidden. Discipline in gebed is belangrijk. Ik schreef het al eerder maar gebed is strijd. Strijden op onze knieën. Het is een belangrijk wapen in de geestelijke strijd. Maak er dus een gewoonte van om te bidden en te aanbidden.

Een voorbeeld van een onderdeel van je gebed kan zijn dat je verlangt naar innerlijke rust. Je kunt dan in je gebed opnemen: ‘Heer, ik ben moe. Ik verlang naar rust. Ik dank U dat U mij rust wilt geven, dat U voor mijn rust betaald hebt. Ik hoef niet te dragen wat U voor mij gedragen heeft, daarom geef ik mijn zorgen en angsten aan U. Dank U voor Uw rust door de Heilige Geest.’ Daarbij kun je een sterretje zetten die verwijst naar de tekst uit Mattheus 11:28 ‘Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn…….’ Denk er dan eens over na waar je zo onrustig of angstig van bent. Wat moet je aan Jezus geven? Dat zal niet voor elke dag gelden, maar zo leer je heel concreet je hart te onderzoeken en Jezus te laten heersen!

Ik bid je toe dat in alles God mag gaan regeren in je leven. Wat een machtig leven zal dat zijn!

Opwekking 662, ‘God regeert’