Ik ben zo moe!

Week 75, woensdag

Prediker 3:1-8 Alles heeft zijn tijd (NBG)
‘1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.’

1 Korinthe 11:1 (HSV)
‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.’

Lukas 6:26
‘Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken.’

Mattheus 11:28-31 (HSV)
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Lukas 19:13
‘En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: ‘doe daarmee zaken totdat ik terugkom.’

Mattheus 25:14,15
‘Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. 15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.’

WIE OF WAT VOLG JE?

Jezus riep zijn discipelen om Hem te volgen. En dat deden ze. Best bijzonder eigenlijk. Iemand roept jou om alles los te laten en achter hem aan te gaan. Zou je dat zo maar doen? Hoe zou dat bij de discipelen gegaan zijn? Zouden ze iets gezien hebben in de ogen van Jezus dat maakte dat ze alles los lieten? Was de toon dwingend, de houding uitnodigend? Wel heel bijzonder om daar over na te denken. En zeker als je leest wat Jezus daar nog meer bij zegt in Lucas 14:25-17 ‘En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’

‘Discipel’ betekent volgeling of leerling van een leider. Wanneer Jezus dus zijn discipelen roept, roept Hij volgelingen, wat Hem tot een leider maakt.
Is dat wat ze misschien in Hem zagen? Een leider? En wisten ze dat ze een leider nodig hadden. En wisten ze dat ze zo sterk een leider nodig hadden zodat ze alles, zelfs hun eigen leven konden loslaten?

Ik las in een artikel van Arjan Hamberg het volgende: ‘Dat is allemaal prachtig maar maakt vooral duidelijk dat leiderschap een geschenk van de volgers is aan een persoon. De volger zegt: je bent de wijste, de sterkste en de rechtvaardigste. Als individu beslis je vervolgens of je dit ‘geschenk’ van de volgers, het leiderschap, aanvaardt. In de presidentsverkiezingen in Amerika aanvaardt de kandidaat daarom tijdens de conventie zijn nominatie door de partij. Deze nominatie is geen spelletje of een ouderwets symbool, het is een belangrijke keuze.’

Een volger, een discipel geeft met zijn discipelschap een geschenk aan de leider. Zowel leiderschap als discipelschap is een bewuste keuze. De volgeling ziet iets in de leider dat hij of zij nodig heeft en besluit het vertrouwen te geven aan de leider door hem of haar te volgen.

Het besluit van de discipelen om Jezus te volgen kostte hen alles. Het verzwaarde zelfs hun leven, zo lijkt het omdat ze hun kruis op zich moesten nemen. Op de één of andere manier wisten ze het: deze man moet ik volgen. Deze man heb ik nodig en dat mag mij mijzelf kosten.

Paulus wist dat het hem alles kostte. Hij werd vervolgd, gevangen genomen en gemarteld. Hij wist wat het inhield zijn kruis op zich te nemen: lijden. En tegelijk wist hij dat dit het mooiste was wat er was: Jezus volgen. Hij schrijft heel indringend over dat volgen van Jezus en waarom hij Jezus volgt: ‘opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.’ Filippenzen 3:10-12

Paulus was zo gegrepen door Jezus, door Zijn leiderschap, dat Hij er naar jaagde om te zijn als Jezus. In het leiderschap van Jezus lag voor Paulus kracht en vreugde. Maar ook net zo goed zwakheid en kwetsbaarheid. Want hoe zwakker Paulus werd, hoe sterker en groter Jezus in hem kon zijn. Paulus wist het: ik heb Jezus nodig en daarom moet ik Hem volgen. En hoe meer ik van Jezus heb, hoe sterker ik wordt.

We kunnen het zo lezen dat wanneer we weten dat we zwak zijn we tot het besef komen dat we een leider nodig hebben. En we weten het van de geschiedenis hoe dat verschrikkelijk slecht kan uitpakken. Dat leiders macht uitoefenen, mensen leegzuigen en hen voor dood achter laten. Letterlijk maar heel vaak ook figuurlijk. Wereldse leiders laten hun volgelingen vaak leeg en zwak achter.

Maar Jezus niet! Jezus wilde juist Zijn volgelingen vullen. Hij wilde en wil hen vullen met Zijn kracht. Een kracht die alles overwint! Een kracht die hoop geeft, die vreugde geeft. Genezing, bevrijding, vrede, geduld en energie. Jezus was een leider die herstel bracht! Dit in tegenstelling tot zoveel aards leiderschap dat juist breuken oplevert. Jezus kwam naar de aarde om herstel te brengen en dat is vast wat de discipelen in Hem zagen. Ze wisten dat ze dat nodig hadden en lieten daarom alles los.

Jezus stuurt uiteindelijk de discipelen er op uit om zelf weer discipelen te maken. Van volger werden ze leider. Maar ze moesten een leider zijn zoals Jezus dat was: leiders die herstel brachten, overal waar ze komen.

Paulus vat het kort samen: ‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.’

Misschien moet je eens goed bij jezelf te rade gaan wie jij volgt en of dat jou kracht geeft of juist uitgeput achter laat. Denk hierbij ook eens aan alle social media die je kunt volgen of aan deelnemen. Hoeveel kost jou dit discipelschap?

Jezus zegt dat we maar één iemand moeten volgen en dat is Hijzelf. Want Hij is namelijk de enige weg tot waarachtig en waardevol leven.

En kijk dan ook eens of jij een leider bent in de voetsporen van Jezus. Maak jij nieuwe navolgers? Is jouw leven een leven van vreugde omdat je Jezus kent en raak je daarmee mensen aan. Breng je door jouw discipelschap van Jezus herstel waar jij komt?

Schrap weg uit je leven dat wat je leegzuigt en je vermoeit achterlaat en geen herstel brengt. En strek je uit naar de grote Hersteller, volg Hem en wordt een hersteller in Zijn naam.

Opwekking 648 ‘levende offers’
https://www.youtube.com/watch?v=k8sgv_cqb-o