Hunkeren naar waarde

Week 69, donderdag

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Genesis 9:6
‘Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.’

Psalm 89:16-18
‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. 17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. 18 U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.’

1 Johannes 3:1
‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’

Deuteronomium 28:10 en 13
‘Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken’.

Romeinen 8:16, 17
‘16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’

KIJK NAAR GOD!

Een favoriete tekst van mij is Hebreeën 12:2 ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.’
In deze tekst worden we aangespoord om te kijken naar Jezus. En het wordt ook heel duidelijk waarom we naar Jezus moeten kijken: Jezus is het begin en het sluitstuk van ons geloof. Zonder Jezus is ons geloof dus niets. Hij legt het fundament en Hij sluit de deur. En daarbinnen, in ons levenshuis woont Hij.

Het is verrassend om te bemerken dat voor de één God een prominente plek inneemt en voor de ander Jezus. Niet erg natuurlijk want ze zijn samen met de Heilige Geest een drie eenheid. Toch is er een verschil: Jezus is God de Zoon terwijl God de Vader is. God is de schepper, terwijl de zoon – het Woord – er altijd al was en door Hem ook alles is ontstaan. Johannes 1: ‘ In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God.2 In het begin was hij al bij God. 3 Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. 4 Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen’. (Bijbel in gewone taal.)

Zien op Jezus betekent kijken naar Hem die leven brengt, die de weg naar het leven is. Maar wat betekent het wanneer we naar God kijken?

In de Bijbel lees je niet over Jezus wat over God geschreven staat. Bij mijn weten wordt er niet gesproken over Jezus als een schuilplaats, als een schild of over Zijn goedheid. We lezen wel dat Jezus niets kon doen zonder dat Hij het de Vader had zien doen. Johannes 5:19,20 ‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.’

Jezus moest altijd eerst naar God kijken, eerst in contact komen met Zijn Vader voor Hij ook maar iets kon doen. Voor Hij iets voor óns kon doen. En wat Hij deed, was wat de Vader deed zodat wij daarmee God kunnen leren kennen. God wist dat wij Zijn Zoon nodig hadden om ons duidelijk te maken wie Hij is. God is voor ons te groot en te wonderbaar om Hem zo te kennen, zo lijkt het. Jezus kwam niet alleen als verlosser, Hij kwam ook om ons de Vader te leren kennen. En hoe wil Jezus dan dat wij God de Vader leren kennen? Als een liefdevolle Vader. Wij hebben de Zoon nodig om de liefde van God te kennen. Omdat in die liefde van God leven ligt! Jezus is de weg naar het leven, Jezus is degene die leven bracht door Zijn dood. En Hij brengt ons uiteindelijk daarmee bij de bron van het Leven zelf!

Zien op Jezus is nodig om te weten dat Hij met ons strijdt, dat Hij voor ons strijdt en dat Hij voor ons de weg baant. Zien op Jezus is als het lezen van een richtingwijzer die altijd naar God de Vader wijst. We hebben Jezus nodig als de deur naar God. Hoe beter je dus Jezus leert kennen en Zijn werk, hoe dichter je bij God kunt komen. En dat is waar Jezus ons wil brengen: dicht bij God, dicht bij het Vaderhart.

Ik zie het bijna voor mij hoe Jezus ons leidt naar de troon, naar Zijn Vader kijkt en glimlachend onze hand in Gods hand legt. Iedere dag weer. Hij wil zo graag dat we op Hem zien en Hem vragen ons de Vader te laten zien. En dan mogen we ook iets van God zien. Door Jezus zien we de liefde van God. En als we dat zien met de ogen van ons hart, dan begrijpen we wat Johannes zegt:
‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd’. Wanneer we door Jezus God zien en Zijn liefde zien dan weten we het: we zijn Zijn geliefde kinderen. En daarvoor heeft Hij een enorm offer over gehad. Hij heeft ons zo hoog staan en zo lief dat Hij het allerliefste dat Hij had liet kruisigen.

Jezus is de deur, de weg naar God de Vader, want uiteindelijk kwam daar Jezus voor naar de aarde: om de weg naar de Vader vrij te maken en de relatie tussen God en mens te herstellen.

Ons doel hier op aarde is God te verheerlijken en de mensen te dienen zoals Jezus deed. We moeten op Jezus zien om te weten hóe we moeten leven, maar we moeten op God zien om te weten wáárom we leven: om Hem te verheerlijken en van Zijn goedheid en liefde getuigen. Want Hij ís goed. Zie het en proef het wanneer je naar God toe gaat: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is; teth welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.’ Psalm 34:9

Leef een leven dat de heerlijkheid, de goedheid en de liefde van God verkondigt.

Opwekking 668 ‘Heer U bent goed’