Hulp is onderweg!

Week 50, maandag

Psalm 121; God bewaart Zijn volk (HSV)
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Daniel 10:12-13
Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.
13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Psalm 42:9
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven. (onberijmd)
‘K Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht (berijmd vers 5)

Handelingen 16:25,26
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.

Hulp is onderweg!
Niemand kan leven zonder hulp. Vaak denken we van wel. Dat we niemand nodig hebben, dat we niets nodig hebben en we het alleen wel redden. We hebben allemaal hulp nodig. Dat begon al in het paradijs. God schiep van alles mannelijk en vrouwelijk. God schiep Eva om naast Adam te staan omdat Adam iemand nodig had. God schiep toen een verbond waarin beiden elkaar nodig hadden en aanvulden. Een voorganger heeft het eens heel treffend gezegd: ‘God schiep Eva om de hulpeloosheid van Adam te hulp te komen’. Zonder anderen zijn we hulpeloos. Dat geldt voor iedereen! Mens en zelfs dier.

En tegelijk ervaren we de gebrokenheid en voelen we ons eenzaam, alleen en zonder hulp. Is er niemand die om ons geeft, naar ons omziet of bereid is te helpen – zo ervaren we. Dat is de realiteit van dit leven. In huwelijken leeft er eenzaamheid en onbegrip. In kerken kunnen mensen alleen en hulpeloos zijn. In de maatschappij wordt er soms maar slecht omgekeken naar elkaar. We kunnen ons zo vaak ongezien, onbegrepen en onverbonden voelen.

In al die eenzaamheid en gevoelens van hulpeloosheid klinkt er een stem: ‘Hulp is onderweg’, of ‘Ik wil je hulp zijn’. Het is God zelf die naar ons omziet en Zijn hulp aanbiedt. Hij biedt zíchzelf aan. Bij Hem ligt onze hulp, in Hem ligt onze hulp en hoop.

Best lastig, want we zien Hem niet lijfelijk bij ons aan tafel of op de bank zitten. We voelen soms niets van Hem en ervaren Hem niet. Dan gaat het dus om vertrouwen en een zeker weten. En dat heet geloof. In Hebreeën 11:1 staat: ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien’.

Geloof is dus belangrijk als we onze hulp van God verwachten. Wanneer je hoofdstuk 11 van de Hebreeën brief verder leest dan lees je wat de geloofshelden deden door het geloof. Vaak moesten ze dingen doen puur door het vertrouwen dat ze door hun geloof in God hadden.

Geloof en vertrouwen gaan hand in hand wanneer we onze hulp van God verwachten. Een zeker weten dat God er is en voor je zorgt. Psalm 68:20 zegt dat God ons dag aan dag draagt. En in Jesaja 42:3 staat dat God een verbroken hart niet veracht en geknakt riet niet verbreekt. God is geen God die ons hulpeloos alleen laat en ons geknapt en uitgedoofd laat zijn. God is een God van plannen! God is een God van hulp, redding, genezing en nabijheid.

Maar wij hebben daar wel een rol in. Gods hulp aanroepen, ervaren en toelaten ligt voor een groot deel bij ons. God wil het ons aanbieden, Hij popelt, maar wat doe jij?
– God reageert op ons;
– God laat ons soms wachten;
– God doet wat Hij zegt;
– God omvat jouw leven.

Opwekking 411 ‘Dag aan dag draagt Hij ons’  Prijs Hem!