Hulp is onderweg!

Week 50, donderdag

Psalm 121; God bewaart Zijn volk (HSV)
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal. 2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen. 5 De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Daniel 10:12-13
Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. 13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Psalm 42:9
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven. (onberijmd)
‘K Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht (berijmd vers 5)

Handelingen 16:25,26
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.

God doet wat Hij zegt
Bij dit opschrift komt bij mij direct het woord ‘trouw’ naar boven! Trouw die blijkt uit psalm 121 ‘Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft’. Onze hulp is van God. Niet ‘zou wel eens kunnen zijn’. Nee, het is een feit, God is onze hulp. Trouw klinkt ook door in de woorden van een bekend gezang. Gezang 130 ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’.

Je bent trouw wanneer je doet wat je zegt en je niet liegt. In Numeri 23:19 staat ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? In deze tekst staat wat God niet is. Kijk eens hoe treffend er een streepje staat op de i in Hij, tot 2 maal toe. Om de nadruk op God te leggen. Er wordt nadrukkelijk mee aangegeven dat het onmogelijk is dat wanneer God iets zegt Hij het dan niet zou doen. Dat bestaat gewoon niet bij God.

Gezang 130 vertelt ons verder over hoe God wél is: ‘Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. Die ’t heden kent, de toekomst overziet, laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen; en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant volvoert Zijn hand’.

God roept ons, Zijn kinderen, Hij kent het heden, Hij kent de toekomst. En Hij kent het verleden. In psalm 102 vers 28 staat: ‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen’. God is dezelfde altijd. En wat Hij duizenden jaren geleden beloofde, dat geldt nog steeds. Als God zegt dat Hij bij ons zal zijn, dan blijft dat zo, voor eeuwig. Als God zegt dat Hij ons hoort, ons ziet en kent dan is en blijft dat zo. Hij zorgt voor ons én voor onze kinderen en kleinkinderen.

God heeft een plan gehad vanaf de grondlegging der aarde en dat plan gaat Hij volbrengen. Hij wacht nog totdat het getal van Zijn kinderen vol is en dan komt Jezus terug. Tot die tijd, is het leven niet gemakkelijk, niet altijd leuk, zijn we niet altijd blij, maar God is er, Hij blijft bij ons en is trouw. Hij zorgt voor ons.

In Klaagliederen 3:22-25 staat: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht’.

Hoe merken we dat God doet wat Hij zegt en dat Hij trouw is? Door Hem te zoeken en alles van Hem te verwachten. God wil alles voor ons zijn. Hij wil degene zijn naar wie ons verlangen uit gaat. Hij wil de nummer 1 op onze prioriteitenlijst zijn. Hij wil degene zijn aan wie wij gelijk s’ morgens bij het wakker worden denken en aan wie we denken als we gaan slapen.

Het lijkt een beetje een soort ruilhandel. Ik denk voortdurend aan God en Hij zorgt voor mij, dan pas is Hij trouw. Zo is het niet. Want Gods liefde ging eerst naar ons uit!

Waarom lijkt het dan zo dat God pas goed voor ons is als ons leven om Hem draait? Ik denk dat dat te maken heeft met het woordje ‘zoekt’. Wat zoeken we in dit leven? Wie zoeken we in dit leven?
Wat we allemaal zoeken is erkenning, gezien worden, bevestiging, liefde en er toe doen.

God zegt eigenlijk, stop met zoeken naar wat jou moet bevestigen. Stop met daar zo hard naar te streven en zo hard voor te werken. Stop met vergelijken, stop met slachtoffer gedrag, en zoek Mij! Wil je weten wat je nodig hebt? Zoek Mij en laat Mij je liefhebben. Zoek Mij en Mijn liefde en je vindt liefde, trouw en alles wat je nodig hebt.

God sluit juist perfect aan bij wat wij nodig hebben! Hij weet hoe hard wij Hem nodig hebben. Daarom heeft Hij ons lief! En daarom zegt Hij in Zijn woord, zoek Mij, zet Mij op nummer 1 in je leven en je zult weten wat je nodig hebt en nooit meer zoeken of hongeren.

God wil ons laten zien de Hij ons niet beveelt Hem te zoeken, maar ons vraagt of Hij zichzelf aan ons mag bewijzen. En daarom moeten we naar Hem toe gaan, Hem zoeken. Hij wacht, Hij wacht tot jij Hem zoekt. En de Bijbel zegt dat Hij zich laat vinden, want Hij wil jou liefhebben! Zijn trouw gaat naar jou uit.

Opwekking 542 ‘God van trouw’