een held voor jezus, voor god!

‘Wie ik?’ ‘ja jij!’ Maar ik voel mij helemaal geen held! Ik voel mij juist klein, en heel vaak zo waardeloos en nutteloos. Ik zou wel meer willen, misschien ook wel willen uitstappen, maar ik een held? Hoezo zou ík een held zijn?’

Misschien herken je die gedachten bij jezelf. Jezelf zo niets waard vinden, je zoekt naar je plek en roeping, je voelt je eenzaam en tegelijk is er onrust omdat je ergens diep van binnen verlangt en weet dat er méér moet zijn. Dat er meer is om voor te leven dan het ‘gewone en alledaagse,’ meer dan waar je nu staat en meer dan wat je nu doet omdat er in jou een besef is dat er meer ís, dat er iets groters ís waar jij je naar kan uitstrekken zodat je ervaart: ‘ik leef echt en ik leef ten volle het leven zoals God het bedoeld heeft!’

En natuurlijk is er meer! Er is meer dan wat we zien en we zijn tot meer in staat dan wat we maar kunnen bedenken of dromen omdat we kinderen zijn van de Allerhoogste! God heeft jou geschapen naar Zijn beeld. Hij heeft bij de schepping van Adam en Eva iets van Hemzelf in hen gelegd: Zijn beeld, Zijn adem (ruach = Zijn Geest) en Zijn liefde. Hij heeft daarmee Zijn stempel op hen gedrukt: jullie komen uit Mij voort, Ik heb jullie lief, Ik heb jullie leven gegeven en Ik verlang er naar om in een innige verbondenheid met jullie te leven zodat je kunt doen waartoe Ik je geroepen heb: zorgdragen voor mijn schepping door te regeren namens Mij en door Mijn kracht in jou!

In Efeze 3:14-20 zegt Paulus het zo: ‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.’

In Gods ogen zijn wij allemaal helden, Zijn helden. Ik lees dat nergens in de Bijbel, maar ik formuleer het maar zo.
Laat dat eens tot je doordringen: God de schepper van hemel en aarde, de Koning van al wat leeft, heeft iets van Hemzelf in jou gelegd! En toen je tot bekering kwam, werd je vervuld met de Heilige Geest. Je vóélt je misschien krachteloos, waardeloos of minderwaardig, je gaat misschien nog gebukt onder de pijn van het verleden en je leeft nog uit negatieve, pijnlijke overtuigingen, maar jij bent tegelijk vol van de volheid van God. Jij hebt een werkzame kracht in je – de kracht van Jezus in jou – die maakt dat er dingen mogelijk zijn boven bidden en bedenken. Jezus zelf, Gods liefde in jou maakt jou tot Zijn held!

En God heeft jou als held nodig! Hij heeft jou nodig - Hij wil jou gebruiken - om Zijn hart zichtbaar te maken. Hij wil dat wij, dat jij opstaat in Zijn kracht en als Jezus bent hier op aarde. Jezus wilde met Zijn leven hier op aarde God laten zien, Hem bekend maken en Zijn hart openbaren. Het is Gods verlangen dat wij in navolging van Jezus het hart van God laten zien aan de wereld om ons heen. Een wereld in nood die schreeuwt om liefde, heling en verlossing. Dat vraagt niet om grote daden, maar dat vraagt van jou dat jij het hart van God laat zien gewoon op de plek waar je bent. Dat jij uitstapt als een Koningkind en een vertegenwoordiger bent op aarde van de Allerhoogste. En ja, jij schiet van jezelf als mens tekort, maar jij bent tot heldendaden in staat door God en voor God! God vraagt jou of je wilt opstaan als Zijn held en wilt leven en zelfs strijden voor Zijn hart. Of je wilt leven voor het hart van de Koning!