Heb jij Jezus lief?

Dagelijkse overdenking; Week 89, maandag

Johannes 13:1
‘En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.’

Johannes 21:15-17; Jezus en Petrus
‘15 Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen’.’

1 Johannes 4:7-10,19; Gods liefde drijft tot wederliefde
‘7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’

Heb jij Jezus lief?

De tekst uit Johannes 21 vers 15-17 vind ik persoonlijk een heel ontroerend stuk. Het is ontroerend en bemoedigend. Heel kort door de bocht zegt het ons iets over onze opdracht/roeping wanneer we uitspreken dat we van Jezus houden: lammeren en schapen weiden en hoeden.

Die opdracht gold niet alleen voor Petrus maar voor ons allemaal. En in die opdracht draait het om de liefde! Liefde alleen! En die liefde komt allereerst van de kant van God. God schiep deze wereld vanuit liefde, want God ís liefde! De overbekende tekst van Johannes 3:16 laat dat ons duidelijk zien: ‘God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ En ‘want de liefde is uit God’, 1 Johannes 4:7. Heb het over liefde en je hebt het over God.

God schiep deze wereld vanuit liefde om daar liefde te laten heersen. Om Zijn karakter zichtbaar te maken in deze wereld. God was gelukkig met wat Hij schiep vanuit Zijn liefde: ’…. die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.’ 1 Timotheüs 1:11

Gelukzaligheid die begint met liefde. De liefde van God voor ons. De liefde van Jezus voor ons. En vervolgens mogen wij die liefde ontvangen, aanvaarden en vandaaruit wandelen in je roeping.

De opdracht voor Petrus kwam nadat hij diep, diep, diep door het stof moest gaan. Zo lijkt het. Hij zei het de derde keer met tranen in zijn ogen: ‘Heer, U weet dat ik van U houd’. Maar het was niet Petrus, maar Jezus die eerst diep, diep, diep door het stof moest voor ons. Hij legde Zijn goddelijkheid af en werd slaaf. Hij liet zich verloochenen, vernederen, mishandelen, afwijzen, verachten en vermoorden. En dat allemaal uit liefde.

En niemand die dat zag. Niemand die de liefde van Jezus voor ons zag toen Hij verminkt aan het kruis hing. God zag het. Het was de ultieme blijk van liefde. Aan het kruis op Golgotha hing het levende Woord en de vleesgeworden liefde. En Hij hing daar om te sterven, alleen.

De liefde zelf werd verborgen in een grot achter een brok steen. Weggestopt voor de wereld. Hij heeft Zijn liefde bewezen. En dan komt de vraag: ‘Heb jij mij waarlijk lief’? Jezus heeft eerst Zijn liefde voor Petrus en ons getoond. Niet met woorden, maar met daden. Hij liet Zich bespotten en afwijzen maar ging door met liefhebben. Hij heeft eerst laten zien hoeveel Hij van ons houdt en vraagt het dan pas: ‘Houd jij ook van mij’?

– Wij leven door de liefde van Jezus;
– De opdracht groeit: weid Mijn lammeren;
– Hoed Mijn schapen;
– Weid Mijn schapen.

Opwekking 400, ‘Liefde was het’