God of een psycholoog?

Dagelijkse overdenking; Week 83, maandag

Psalm 139: 1-6,13,14, 17,18 23,24, De HEERE weet alles
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.
18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’

Romeinen 3:21-25
‘Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’

GOD OF EEN PSYCHOLOOG?

Een raar weekthema misschien. Een beetje ingegeven door het lezen van een boekje van Andrew Wommack ‘Geef leiding aan je emoties’. Maar al eerder was het een onderwerp dat mij bezig hield. Dat had te maken met de vraag: ‘Wat voegt christelijke therapie nu eigenlijk toe. En als we belijden dat Jezus alles voor ons is, onze geneesheer en redder, hebben we dan nog wel psychologen etc. nodig?’

Ten diepste ben ik er van overtuigd dat alle antwoorden in Christus, in God te vinden zijn en dat de Heilige Geest ons wil helpen bij al onze problemen. De Bijbel is daarbij onontbeerlijk. Het is Gods liefdesbrief aan ons. Zijn Woord met daarin woorden die herstel brengen. Veel van wat de psychologie zegt is terug te leiden tot wat God zegt.

Andrew Wommack schrijft onder andere: ‘Het meeste van wat ik tot dusver heb gezegd in dit boek, wordt voor honderd procent bevestigd door de hedendaagse psychologie. De psychologie komt tot dezelfde algemene conclusies als het christendom. Er wordt geprobeerd om de emoties en gedragingen van mensen te veranderen door een verandering te brengen in de manier waarop deze mensen denken. De diagnose die ik heb gemaakt, is gebaseerd op de Schrift. De psychologie is dezelfde mening toegedaan.’

Het boekje waaruit dit is overgenomen is echt een aanrader wanneer je weet dat je vaak geregeerd wordt door je emoties in plaats van door de goede balans tussen verstand en gevoel en in afhankelijkheid van God.

Ongetwijfeld zal ik komende week meer uit dit boekje aanhalen.

Maar nog even terug naar het thema. In mijn praktijk is God de belangrijkste ‘partij’, heel oneerbiedig gesproken. Hij heeft jou en mij gemaakt. Hij kent ons als geen ander. Hoe zou ik dan mensen kunnen helpen zonder daar de grote Schepper in te betrekken? Onmogelijk dus.

Ik weet niet precies of Andrew uiteindelijk psychologen helemaal de laan uitstuurt, maar ik zie wel dat ze van nut kunnen zijn. Ik zie dat dan vooral op het vlak van de ziel. In onze ziel zitten onze emoties, onze gedachten en onze wil. Het is goed om hulp te krijgen bij het onderzoeken van je ziel. Niet voor niets worden psychologen ook wel zielenknijpers genoemd.

Zij kunnen je helpen om op zielsniveau inzicht te krijgen. Maar wij zijn meer dan een ziel. Wij hebben een geest. Wij zijn ziel, geest en lichaam. Voor éénderde ben je dus geest. En wanneer je bekeerd bent, een nieuwe schepping bent, ben je voor éénderde als Jezus. En éénderde in jou is in staat om jou volledig te vernieuwen, want de Geest is uitgestort in jouw hart en stroomt daarmee door heel jouw lichaam. 2 Korinthe 5:17 zegt: ’Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.’ Dat is een feit.

En vandaaruit mag herstel en genezing komen:
– God kent jou als niemand anders
– God wil met jou je hart onderzoeken
– Bij God is geen schuld
– Samen met God kom je verder

Opwekking 518, ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
https://www.youtube.com/watch?v=TipiBpXAbmo