God of een psycholoog?

Dagelijkse overdenking; Week 83, donderdag

Psalm 139: 1-6,13,14, 17,18 23,24, De HEERE weet alles
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.
18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’

Romeinen 3:21-25
‘Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’

BIJ GOD IS GEEN SCHULD

Andrew Wommack schrijft in zijn boek ‘Geef leiding aan je emoties’ dat er een tweevoudig falen is in de psychologie. Ik ben wel eens met wat hij schrijft, maar of ik dat nou falen vind, dat is wat anders. Het is meer een niet weten van de waarheid omdat ze een weg wijzen die uitgaat van het eigen ego, van het vlees.

Maar goed. Wat zegt Wommack?: ‘Het tweevoudig falen van de psychologie is ten eerste het ontkennen van schuld en ten tweede het vinden van jouw oorsprong – de bron – in je zelf, in plaats van in God. Dit laat de leugen voortbestaan dat er geen God is om verantwoording aan af te leggen, wat betekent dat er geen absoluut bewijs is van goed en fout om je schuldig over te voelen. Hun ‘zonde’ wordt ‘een probleem’, dat zij trachten op te lossen door positief te denken en de schuld op anderen te schuiven. God, aan de andere kant, wist zonde uit door het bloed van Jezus Christus, wanneer je jouw zonde als zonde erkent, je ervan afkeert en Hem vraagt je te vergeven en te reinigen. Wanneer God jouw oorsprong, jouw bron is, en niet jijzelf, kun je vrij zijn van zonde en genieten van het leven van zegen, dat God voor je heeft’.

Heldere taal wat mij betreft.

Ik wil even inzoomen op het aspect schuld. Schuld is een zware last om te dragen. En we hebben ook schuld. We zijn zondig! Maar dat voelt niet fijn. We geven daarom als het even kan een ander de schuld, wijzen naar de ander, zodat daarmee het gevoel van schuld en vaak de daarbij horende schaamte wordt verlegd. We kunnen onze ouders, partner, leraren of vrienden de schuld geven van ons gevoel en daarmee jezelf vrijpleiten. Als daar schuld ligt, dan mag dat aangegeven worden. Maar daar blijft het niet bij.

Wat er dan nog gevraagd wordt is vergeving. Zonder vergeving wordt je niet echt vrij. Vergeving is de manier waarop we de gevangenis van pijn, schuld en schaamte openen. Vergeving is dan ook een weg van innerlijke genezing. De Bijbel zegt: ‘Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven.’Matt. 6:15

God vraagt ons om te vergeven omdat Hij alles voor onze vergeving heeft overgehad. In Jesaja 53:6 in Het Boek staat: ‘God legde de schuld en zonden van ons allen op Hem!’ Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt zodat wij schuldvrij kunnen zijn. We kunnen schuldvrij zijn zonder een ander met onze schuldgevoelens op te zadelen door te vergeven en onze pijn aan Jezus te geven. Hij laat Zijn bloed gaan over de wonden die we hebben. Hij wast ze schoon, en geneest ze met Zijn liefde.

Soms kan het zijn dat je de schuld niet ergens anders kunt leggen, of niet wilt leggen. Blijf niet in die schuld hangen. Het maakt je stuk! Beleid God en (eventueel, als dat kan) een ander je schuld, vraag vergeving en neem die vergeving aan. Jezus stierf voor jou omdat Hij van je houdt en jou schuldvrij door het leven wil laten gaan.

Daarom dus moeten wij vergeven. Jezus stierf om ons schuldvrij te maken. Wanneer je weet hoe het voelt om schuldvrij te zijn, weet je ook hoe belangrijk het is dat jij een ander zijn of haar schuld kwijt scheldt door te vergeven.

Een psycholoog geeft jou geen vergeving. Hij of zij zal je vertellen dat je misschien wel in je recht staat om de schuld bij een ander neer te leggen. Zodat jij geen schuld treft. Dat je moet loslaten en een nieuwe weg moet in slaan.

Maar je kunt pas loslaten als je weet dat er iets nieuws is. Door te vergeven komt er ruimte voor liefde en bewogenheid. Je geeft iets weg……je doet je pijn ver weg wanneer je het aan God geeft. Jezus draagt het voor je weg en geeft je er Zijn liefde voor in de plaats.

Schuldvrij zijn kan alleen door het bloed van Jezus. Hij heeft Zijn bloed gegeven zodat wij vrij zijn en wij kunnen vergeven. Door Hem alleen.

Opwekking 629 ‘Als er vergeving is, hoe kan ik verder leven?’