Gezegend weer aan de slag

Dagelijkse overdenking; Week 88, maandag

Psalm 133; Broederlijke liefde
‘1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid’.

Psalm 134; Aansporing om God te loven
‘1 Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE,
u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE.
3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft’.

Spreuken 10:22
‘De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe’.

Gezegend weer aan de slag

De zomervakantie is op veel delen van Nederland weer voorbij. Er start een nieuw schooljaar, wat ervaren kan worden als weer een nieuw seizoen. Alles heeft z’n beloop. Werken, rusten en weer werken. Het leven heeft z’n ritme waarin veel wordt verwacht en er veel moet. Een vast ritme heeft zijn voordelen. Maar het moeten zal voor veel van ons als een nadeel klinken. En toch hoort het erbij. We moeten werken, we moeten naar school, we hebben verplichtingen en er wordt op ons gerekend. Dat hoort bij het leven.

Als voorbereiding op het leven na de vakantie wil ik de leus van de belastingdienst gebruiken: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker………..’.

Eigenlijk is dit wat God iedere dag tot ons zegt: ‘Ik weet dat het leven moeilijk is. Dat er moeite, verdriet en pijn is. Dat is het gevolg van de zonde. Maar in dat alles heb Ik iets dat daar dwars doorheen gaat en jou, je gezin en je naasten bemoedigt en sterkt zodat het makkelijker wordt: Mijn zegen.’

Zegenen neemt in de Bijbel een grote plaats in. Vanaf de schepping zegende God. Vaders zegenden hun kinderen en de priesters mochten de zegen van God uitspreken zoals God dat bepaalde in Numeri 6:22-27:

De priesterlijke zegen
‘22 En de HEERE sprak tot Mozes:
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: 24 De HEERE zegene u en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
27 Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen’.

Met deze priesterlijke zegen legde de priester de Naam van God op het volk en daarmee werd het volk gezegend. God was op die manier verbonden met Zijn volk.

In het nieuwe testament leren we dat Jezus de nieuwe hogepriester is. In Hebreeën 3 vers 1 staat: ’Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.’

Wanneer wij één zijn met Christus houdt dat in dat wij ook deel hebben aan Zijn ambt. Jezus heeft ons tot priester gemaakt: ‘,6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ Openbaring 1:6.

Wanneer wij priesters zijn mogen wij Gods Naam leggen op ‘het volk’. Wij mogen als priesters de priesterlijke zegen uitspreken. En wanneer wij dat doen, zegent God. In de zegen die Aaron moest uitspreken lag de belofte dat God bij het volk zou zijn, met Zijn genade en Zijn vrede. Wanneer wij in de naam van Jezus onze kinderen zegenen wanneer ze naar school gaan dan verbinden wij hen aan God zelf. En wij mogen hen daarmee verzekeren dat God bij hen is en met hen mee gaat met Zijn genade en Zijn vrede!

We gaan deze week nadenken over wat het betekent om als zegenende priester te dienen op de plek waar we gesteld zijn:
– de zegen gaat van hoog naar laag;
– de zegen verbindt;
– zegenen en aanbidden horen bij elkaar;
– Gods zegen maakt rijk.

Kinderopwekking 185, ‘De Here zegent jou’