Gezegend weer aan de slag

Dagelijkse overdenking; Week 88, vrijdag

Psalm 133; Broederlijke liefde
‘1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.’

Psalm 134; Aansporing om God te loven
‘1 Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE,
u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE.
3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Spreuken 10:22
‘De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.’

Gods zegen maakt rijk

Wat is rijk? Wie is rijk? Voel jij je rijk? Gelijk maar drie vragen die je jezelf kunt stellen. Het zou natuurlijk prachtig klinken wanneer ik zou zeggen dat, wanneer je een kind van God bent, geld en middelen er niet meer toe doen. Maar dat is niet helemaal waar. Geld en middelen doen er nog steeds toe. Maar wat de Bijbel zegt is ook waar: Gods zegen maakt bovenal rijk.

Spreuken 10 vers 22 in de Herziene Staten Vertaling zegt: ‘De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe’. Ik vind dat best wel even een lastig vers zo. Met name het tweede deel: ‘Hij voegt er geen zwoegen aan toe.’ Terwijl we weten dat na de zondeval God tegen Adam zei dat hij in het zweet zijns aanschijns zijn geld moest verdienen. Daar spreekt toch een hoop gezwoeg uit.

Ik heb er twee andere vertalingen bijgepakt:
– NBG ’51 ‘Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe’.
– BGT ‘ Van hard werken alleen word je niet rijk, je hebt de zegen van de Heer nodig’.

Wat mij betreft wordt het met deze vertalingen wel duidelijker. We kijken ook even naar Genesis 3:17 waarin God Adam en Eva straft: ‘En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.’

God vervloekt de aardbodem, het brengt distels en dorens voort en daarom zal Adam hard moeten zwoegen om te eten te hebben. Eten moeten we allemaal. We hebben ook onderdak nodig en geld voor verdere noodzakelijke dingen. Dus geld is iets noodzakelijks. God zegt dat we het geld dat we nodig hebben met zwoegen ontvangen. We zullen er gewoon hard voor moeten werken! Het komt ons niet aanwaaien.

Maar rijkdom – en dan heb ik het toch over geld – heeft alles met God te maken. Die conclusie trek ik eigenlijk omdat de rest van Spreuken 10 volgens mij ook heel letterlijk bedoeld wordt. En die conclusie kun je ook trekken naar aanleiding van de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal. ‘Van hard werken alleen wordt je niet rijk, je hebt de zegen van de Heer nodig.’

God wil ons rijk maken, absoluut. Hij is zelf rijk, en Hij wil van Zijn rijkdom uitdelen. Ik denk dat die rijkdom vooral te maken heeft of wij wandelen in onze roeping. Wanneer wij wandelen in onze bestemming, verleent God daar Zijn zegen aan en aan die zegen verbindt Hij rijkdom. En die bestemming heeft alles te maken met ‘uitdelen’. God deelt zelf uit, met gulle hand en Hij vraagt van ons om uit te delen: zegen, bemoediging, bewogenheid, liefde, respect, nabijheid, eten, drinken, kleding, onderdak, genezing en tijd. En wie veel heeft kan veel uitdelen

Ik had het over geld, maar tegelijk denk ik dat God ons niet alleen rijk wil maken met geld, maar ook op andere manieren. Rijkdom op een manier die bij een ieder past. Lees eens wat er staat in Romeinen 12:6-4 ‘En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.’

God wil ons rijk maken zodat wij daarmee Zijn immense rijkdom kunnen laten zien aan de wereld. Een rijkdom die ieder gebied van ons leven beslaat. Wanneer God ons zegent met geld kunnen we uitdelen in oprechtheid. Wanneer we rijk worden gezegend met leiderschapskwaliteiten kunnen we daarvan rijk uitdelen. Wanneer we gezegend worden met de gave van profetie, onderwijs of inzet, is dat om uit te delen en daarmee anderen te zegenen en Gods grootheid zichtbaar te maken.

En dat heeft allemaal niets met hard werken te maken. Maar alles te maken met God. Met wat Hij ons geeft door middel van Zijn zegen.

Wij, als mensen, strekken ons zo vaak uit naar de bevestiging, naar de zegen van mensen. We werken hard en proberen op die manier rijk te worden.

God zegt eigenlijk heel eenvoudig: ‘Mijn Zoon heeft voor jou gezwoegd. Werk en ontvang door Hem Mijn zegen. Doe je werk en Ik zorg voor de rijkdom – op welke manier dan ook’.

Opwekking 544, ‘Meer dan rijkdom’