Gezegend weer aan de slag

Dagelijkse overdenking; Week 88, woensdag

Psalm 133; Broederlijke liefde
‘1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.’

Psalm 134; Aansporing om God te loven
‘1 Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE,
u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE.
3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Spreuken 10:22
‘De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.’

De zegen verbindt

De vraag die kan op komen bij Psalm 133 is, wat er eerst is: de zegen of de eenheid? Ik denk persoonlijk dat eenheid zonder de zegen van God niet samengaat. Maar als we het naast de overdenking van gisteren leggen dan zie ik wel een volgorde.

De eenheid ontstaat wanneer de ‘olie’ stroomt. En die stroomt wanneer mensen de verantwoordelijkheid nemen die past bij hun functie, ambt of taak. Wanneer de hogepriester het goede voorbeeld geeft, en dat ook overdraagt aan de priesters, kunnen zij dat weer doorgeven aan ‘het volk’. Wanneer ouders in eenheid samenleven geven zij een goed voorbeeld aan hun kinderen die dat ook weer kunnen uitleven. Geen afschuiven maar je verantwoordelijkheid nemen dus.

Even een uitstapje. Wanneer je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wanneer je een leider bent, wanneer je vader of moeder bent, opa, oma, of een leidinggevende dan komt er een hoop op je af. Je krijgt veel verantwoordelijkheid. Je bent daarin geroepen om ‘olie’ te laten stromen om heel specifiek te zegenen en tot zegen te zijn. Je zult moeten dealen met moeilijke mensen en met tegenslag. Je zult onrecht worden aangedaan en veel kritiek te verduren krijgen. A.W. Tozer schrijft in Five Vows for Spiritual Power als derde ‘vow’/belofte’: ‘The third vow is this: Never defend yourself. We’re all born with a desire to defend ourselves. And if you insist upon defending yourself, God will let you do it. But if you turn the defense of yourself over to God He will defend you. He told Moses once, in Exodus 23:22: “I will be an enemy unto thine enemies and an adversary to thine adversaries.”

Het is ons verlangen om onszelf te verdedigen. Dat zie je al direct terug in Genesis waar Adam zich verdedigt door Eva de schuld te geven van het eten van het verboden fruit. Tozer zegt ‘verdedig jezelf nooit, want God zal jou verdedigen. Hij staat het toe wanneer jij jezelf verdedigt, maar Hijzelf wil jou verdedigen. Hoe gaaf is dat!!

Wanneer jij geplaatst bent op een plek die leiderschap vereist – en in principe zijn we allemaal leiders. We moeten immers leiding geven aan ons zelf – dan is het niet aan jou om je te verdedigen, maar moet je juist opkomen voor de zwakken. Voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Hen moet je verdedigen. En de manier waarop dat in de eerste plaats kan is door de zegen van God te laten stromen. Door de liefde en de bewogenheid zichtbaar te maken en het je broers en zussen te laten weten: ‘ik zie jou. Ik neem jou serieus.’

Wanneer dat gebeurd is dat als de dauw op de Hermon. Verfrissende dauw. De Hermon is de hoogste berg in de omgeving van Palestina. Op Watchtower online Library staat het volgende: ‘De met sneeuw bedekte kruin van de Hermon bevordert de condensatie van de nachtelijke dampen en voorziet zo in een overvloedige dauw. „Wij hebben nergens zo veel dauw gezien als op de Hermon”, berichtte H. B. Tristram, een natuuronderzoeker uit de 19de eeuw. „Alles was ervan doordrenkt, en de tenten boden weinig beschutting” (The Land of Israel, Londen, 1866, blz. 608, 609). De verfrissende dauw van de Hermon is tijdens het lange droge jaargetijde van levensbelang voor de plantengroei’

De dauw van de Hermon is van levensbelang, het brengt leven! De eenheid in de gezinnen van God is ook als olie. Olie werd door schaapsherders gebruikt om de wonden die de schapen opliepen te verzorgen. Olie is genezend en beschermend. Daar waar eenheid heerst is er dus ook heling, genezing en bescherming. Ik onderstreep hiermee echt het belang van goed leiderschap. Gezond leiderschap geeft leven, heling en genezing. En het is daarnaast ook wegcijferend – niet het zoeken naar eigen recht. Hoe speciaal en bijzonder!

En wanneer er zo geleefd wordt, volgens die ‘orde’ zal God daar Zijn zegen gebieden. Ik zie dat gebieden als bestendigen en bekrachtigen. Het wordt meer en meer en meer! Meer kracht, meer liefde, meer heling, meer eenheid en verbondenheid en meer herstel.

Die zegen met alles wat die inhoudt is er voor ons. God geeft die. Het is aan ons om ons uit te strekken naar die zegen en ook zo te leven dat God Zijn zegen ook gebiedt!

Jeremy Riddle, ‘More love, more love’