Gerechtigheid en barmhartigheid

Dagelijkse overdenking; Week 64, vrijdag

Micha 6:8 NBV
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.

Job 29:12,13,14 NBV
‘omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. 13 Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug. 14 Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij’,

Deuteronomium 10:18,19 NBV
‘Hij (God) verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte’.

Mattheus 25:34-40 NBV
34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

ZIJN AL JEZUS

We kennen vast allemaal wel de armbandjes met WWJD ‘What would Jesus do’? Goed om te dragen; het is zichtbaar dat je Jezus wilt volgen. Nog beter natuurlijk wanneer het je aanspoort om te doen wat Jezus zou doen.

De Bijbel is helder over wat Jezus níet deed: mensen veroordelen.
Jezus voelde zich niet beter dan anderen, Jezus vond niet dat Hij gezien moest worden, Jezus verscheen niet aan een exclusieve groep mensen.
Wat Jezus wel deed was kijken naar de Vader en doen wat Hij deed. Want Jezus kon niets doen zonder dat Hij dat de Vader had zien doen. En wat God deed en doet is de wereld lief hebben. Jezus heeft de wereld lief met de waarheid. De waarheid over wie God is, de waarheid over wat God van ons vraagt. En wat God van ons vraagt is Hem lief te hebben en Hem te dienen in gehoorzaamheid.

Als God ons vraagt lief te hebben is dat niet met een zelfzuchtige liefde maar met een liefde die dient. Die het goede zoekt voor de ander en God groot maakt.

Als we leven naar WWJD ‘wat zou Jezus doen’, dan betekent dat allereerst dat we moeten zijn als Jezus. Paulus spreekt daarover in Filippenzen 2:1-8
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

Zijn als Jezus heeft er dus mee te maken dat we de belangen van anderen voor ogen hebben, óók die van anderen. Niet alleen onze eigen belangen maar ook die van anderen en dan met name de kwetsbaren, zij die niet voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. Het gaat dus om de eensgezindheid waar Paulus het over heeft: het gaat mij goed en ik wil daarin en daarvan uitdelen. En Paulus schrijft ook hoe. Dienend. Jezus diende anderen. Er staat zelfs dat Hij zich vernederde. Dat staat in de context van Zijn Goddelijkheid. Die legde Hij af en werd mens, een mens die diende in gehoorzaamheid aan God.

Als we het hebben over de vele vluchtelingen en hoe daar mee om te gaan mogen we onszelf de vraag stellen ‘Wat zou Jezus doen’. En Jezus keek naar de Vader. Kijken wij in dit kader ook naar de Vader of kijken we eerst naar ons eigen hachje, naar wat wij hebben, naar onze cultuur en naar wat wij hebben opgebouwd?

In Mattheus 5 zegt Jezus in de Bergrede ‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen’ en ‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’.

Wat we doen voor anderen doen we niet voor onszelf maar om God eer te bewijzen. We eren God door ons licht te laten schijnen en daarmee anderen uit het duisternis te trekken. Om anderen te laten zien hoe goed God is. Wij moeten goed zijn voor anderen zodat we daarmee laten zien hoe goed God is. En daarmee hoeven we niet bang te zijn dat onze cultuur of ons land verandert. Misschien moeten we daar juist op hopen: ons land verandert ten goede, God wordt meer en meer zichtbaar………. Hoe gaaf zou dat zijn!

What would Jesus do? Jezus doet alles wat laat zien hoe goed God is en daarvoor was Hij gehoorzaam. Zijn gehoorzaamheid leidde tot Zijn dood. En daarmee tot onze vrijheid. Wie zijn wij om ons niet in te zetten voor de vrijheid van anderen?

In Micha 6 vers 8 staat duidelijk hoe wij gehoorzaam moeten zijn: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’’.

Laten we recht doen aan anderen in gehoorzaamheid aan God. Trouw zijn aan de liefde van God en nederig zijn, de nederige weg gaan van Jezus.
En laten we vooral niet bang zijn of bang blijven. Want waar de liefde van God is verdwijnt angst en ontvangen we moed om te doen wat God van ons vraagt.

Opwekking 705 ‘Toon mijn liefde’
https://www.youtube.com/watch?v=LWFBzXt81OE