Gebruik je verstand

Dagelijkse overdenking; Week 85, maandag

Romeinen 6:6-6-8
‘6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’

Romeinen 8:35,38,39
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Filippenzen 3:8,9 (NBG 1951)
‘8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.’

Romeinen 10:9 (NBV)
‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

GEBRUIK JE VERSTAND

Zo, een aantal weken voor de kerstbreak nog een oproep, iets om over na te geken. De oproep die klinkt vanuit de Bijbel om ons verstand te gebruiken!

Misschien wel heel moe en kijk je uit naar even niets. Er moet nog veel worden afgerond en je hebt nog de nodige voorbereidingen voor je de feestdagen in kunt, met alle winkeldrukte die daarbij hooft. Je ervaart veel druk en onrust en daardoor ‘voel je veel’. En doordat je zoveel voelt wordt het soms zo lastig om helder na te denken. Daarom een stukje hulp om, door alle moeheid en druk die je gevoel beïnvloed en de emoties soms hoog kunnen laten oplopen, toch nuchter en stevig in je schoenen te blijven staan.

Denk bijvoorbeeld eens aan je gebeden. Hoe vaak bid je: ‘wilt U, Heer, bij ons zijn vandaag………’. En vul verder maar in. Als we moe zijn gaan we voorbij aan de Bijbelse feiten omdat we ons onzekerder voelen en we meer open kunnen staan voor twijfel.

Jezus zegt heel klip en klaar in Mattheus 28, als Hij zijn discipelen de wereld in stuurt, dat Hij altijd bij ze zal zijn! ‘En zie, Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Mooi hoe Jezus hier zegt: en zie! Hoe het in de grondtekst staat weet ik niet. Maar het kan zijn dat Hij op zichzelf wees zo van: zie op Mij en weet dat Ik bij je ben. Maar het lijkt mij voor de handliggender dat Hij zijn discipelen uitdaagt om te blijven zien naar wat Hij doet en zal blijven doen tot aan de voleinding van de aarde. Want 2 verzen daarvoor zegt Jezus: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. En als Hij vervolgens zegt ‘en zie……..Ik ben met u,’ dan spreekt daar wat mij betreft uit dat Jezus zichtbaar zal zijn door Zijn macht en kracht hier op aarde.

We hoeven dus niet te bidden of Jezus bij ons zal zijn. Hij ís bij ons. Niets wat wij doen of laten zal ongezien of ongekend zijn bij Jezus. Ik vind dat een troostrijke gedachte. Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde is met mij. Altijd en overal. En overal waar ik ben is Jezus. En daar waar Jezus is, is alle macht en alle kracht. Wauw, wat een enorme rijkdom is dat!

Juist nu, terwijl je vol stress bezig bent met het afronden en/of voorbereiden mag je relaxen en je focussen met alles wat in je is op de waarheid: Jezus is hier, bij mij en in mij, met Zijn heerlijkheid. Daar heb je dus wel je verstand bij nodig. Want je gevoel kan met je aan de haal gaan. Door alle drukte of door omstandigheden. Ken Gods woord, schrijf Bijbelverzen op en proclameer ze om je gevoel – dat je zo makkelijk kan misleiden – in goede banen te leiden. Je bent niet alleen, je bent niet hulpeloos en krachteloos want Jezus is met je. Hij woont in jou. Maak aanspraak op Hem. Want in Zijn naam ligt niet alleen kracht maar ook je redding.

Laten we ons deze week sterken door de kennis en waarheid over Jezus:
– Niets kan jou scheiden van Jezus;
– Het kennen van Jezus gaat alles te boven;
– De boze heeft geen aanspraak op jou;
– Geloof en proclameer.

Opwekking 773, ‘De enige die redt’