Gebruik je verstand

Dagelijkse overdenking; Week 85, vrijdag

Romeinen 6:6-6-8
‘6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’

Romeinen 8:35,38,39
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Filippenzen 3:8,9 (NBG 1951)
‘8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.’

Romeinen 10:9 (NBV)
‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

GELOOF EN PROCLAMEER

De Bijbel roept ons op om te proclameren. Het hardop uitspreken van de naam van Jezus, zo zegt Paulus in Romeinen 10. Hij zegt dat wanneer we met onze mond uitspreken dat Jezus Heer is – Hij alle macht heeft – en dit geloven met ons hart – dus niet alleen met ons verstand – dat Hij door God is opgewekt uit de dood, wij gered zullen worden.

Dat zou je kunnen interpreteren als ‘gered van de hel’, ‘gered worden van het oordeel’. En dat is natuurlijk ook zo. Een ieder die Jezus aanneemt zal eeuwig leven. Maar het gaat om veel meer. Proclamatie heeft alles met kracht te maken.

Derek Prince zegt daar het volgende over: ‘De kracht van de woorden die je uitspreekt is een actueel onderwerp, dat bij steeds meer christenen begint te leven. In een tijd van toenemende duisternis en negativiteit, is ‘positief spreken’ heel belangrijk. Maar nog heilzamer is het, Gods eigen woorden in geloof uit te spreken en opnieuw te beseffen dat zijn Woord nooit ledig terugkeert… Grootse dingen staan te gebeuren als vele, vele christenen het proclameren van Gods Woord als een levensprincipe gaan begrijpen en oppakken!

Het woord ´proclamatie´ is afgeleid van een heel krachtig Latijns woord dat betekent ‘het uitschreeuwen’. In het nieuwe testament worden twee woorden door elkaar gebruikt die qua betekenis erg op elkaar lijken: ‘belijdenis’ en ‘proclamatie’. Het woord ‘belijden’ betekent ‘hetzelfde zeggen als…’ Een belijdenis is dus met onze mond hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft in Zijn Woord. We zorgen ervoor dat onze woorden overeenkomen met die van God. Tegen deze achtergrond is proclamatie dus ´aanvallend belijden´. Het is een vorm van geestelijke strijd, die ons in staat stelt het gezag van Gods Woord uit te roepen en aan te wenden in vele situaties.

Een illustratie. Vroeger had je herauten, die voor de heerser van een bepaald gebied uittrokken om zijn wil bekend te maken aan het volk. Ze begonnen dan met een vaste uitspraak, bijvoorbeeld: ”Zegt het voort! Zegt het voort!” Wanneer de mensen die uitspraak hoorden, wisten ze de heerser van onze stad maakt zijn wil bekend. Dat is eigenlijk ook wat er geestelijk gebeurt wanneer we proclameren. Als herauten maken we de beslissingen van God, als heerser van hemel en aarde, bekend en wenden Zijn autoriteit aan over mensen, dingen en plaatsen.
In het nieuwe testament is het woord dat gebruikt wordt voor ‘prediken’ hetzelfde woord als dat voor ‘heraut’. In Mattheüs 24:14 staat dus eigenlijk: ”dit evangelie van het koninkrijk zal worden uitgeroepen (geproclameerd!), tot getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde gekomen zijn..”
Het is ontzettend belangrijk ons de enorme kracht van Gods Woord te realiseren. We hebben te maken met een bovennatuurlijk boek. Het bevat een kracht en autoriteit, die je niet zou verwachten als je er voor de eerste keer naar kijkt. Maar als je het principe van proclamatie gaat begrijpen en toepassen, is de kracht van Gods Woord werkelijk eindeloos’. (www.derekprince.nl)

Derek Prince laat ons zien hoeveel kracht er uitgaat van het hardop uitspreken van Gods Woord: wij proclameren dat Hij heerser is. Dat er niets is dat boven Zijn wil en Zijn kracht uitgaat.

Wanneer we dus ons ongeloof en misschien zelfs twijfel uitspreken, wanneer we niet geloven dat Jezus zegt dat Hem alle macht gegeven is omdat er zoveel onrecht, lijden, ziekte, verdriet en pijn heerst, dan geven we de boze ruimte om ons aan te vallen. Natuurlijk mogen we spreken over het lijden en de moeite die er is, maar laat dat altijd gevat zijn in de woorden van waarheid die de Bijbel ons leert: Jezus heeft alles overwonnen. Hij heeft onze ziekte gedragen, Hij heeft ons bevrijd en wij zijn niet langer zondaars.

Dat we heel veel niet snappen, is wat anders. Wij zijn mensen, Hij is God. Maar wanneer wij Gods woorden hardop uitspreken gaat daar Goddelijke kracht vanuit. Niet omdat het onze woorden zijn, maar omdat het Gods woorden zijn. Daarom is het zo belangrijk dat je de goede woorden van God kent. Dat je ze met je verstand kent en met je hart gelooft. En ze ook vervolgens uitspreekt. Twijfel niet aan de woorden van God, want die zijn waar en betrouwbaar. Twijfel aan jezelf, want jij, wij, ik zijn zo vaak mensgericht en probleemgericht.

Wil je het verschil maken in deze wereld? Ken, geloof en proclameer, want daarin ligt kracht.

Zingen en aanbidden is een heel eenvoudige manier om te proclameren. Zing de psalmen, zing de waarheid op muziek met geloof vanuit je hart en heel je wezen gaat mee en je bent daarmee een strijder voor God. Zing hardop en belijd daarmee dat Jezus Heer is!

Hanne de Vries ‘Like You do’