Gebruik je verstand

Dagelijkse overdenking; Week 85, donderdag

Romeinen 6:6-6-8
‘6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’

Romeinen 8:35,38,39
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Filippenzen 3:8,9 (NBG 1951)
‘8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.’

Romeinen 10:9 (NBV)
‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

DE BOZE HEEFT GEEN AANSPRAAK OP JOU

Geloof je dat wanneer je weet dat je van Jezus bent, de boze geen aanspraak meer op je kan maken? Hij zal het wel proberen, maar je bent niet van hem. Je bent van Jezus!

De boze zal proberen je tekortkomingen te onderstrepen en ze te benadrukken. Hij zal je influisteren dat je niks waard bent, je dom bent, je afgewezen wordt en niet gezien of serieus genomen wordt. De vraag is of jij daar alert op bent. Of je de leugen van de waarheid kunt onderscheiden. Maar ook of je je gevoelens herkent en erkent dat het wel je gevoelens is, en je hart daardoor aangeraakt wordt, maar dat dat niet de waarheid hoeft te zijn.

Onwaarheden uit het verleden of uitspraken die zich laten gelden via negatieve en sombere gevoelens kunnen je verstikken. Het zijn als bomen die het licht tegenhouden en met hun wortels alle vocht uit de bodem onder je voeten wegzuigen en jou leeg en somber achter laten. Dat is wat de boze wil. Want in die situatie kom je heel gemakkelijk tot zondigen. Je gaat je gevoelens met verkeerde oplossingen te lijf. Die verkeerde oplossingen geven je weer een schuldgevoel of maken dat jij jezelf gaat veroordelen. En zo raak je ver weg van vrijheid, vreugde en vrede.

Bovenstaande situaties overkomen ons allemaal wel een keer. Ze maken dat je je melancholisch, depressief of ‘dipperig’ kunnen laten voelen. En niet weinig komen daar ook angstgevoelens bij kijken. Gevoelens en gedachten die je bevestigen in het idee dat jij niets voorstelt, waardeloos bent of niet van nut in deze maatschappij. Wat je bij angst nodig hebt is de waarheid!

En de waarheid is dat de boze geen recht op jou heeft en dat jij geen zondaar bent. Hoe hij ook zal proberen jou te overtuigen van zijn gelijk, je bent van Jezus. De Bijbel zegt dat – wanneer Jezus in jou woont – jij méér bent dan de boze omdat Jezus méér/groter is dan de boze.
1 Johannes 4:3 ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Is dat geen verschrikkelijk goed nieuws? Ook al gaat de boze (hij die in de wereld is) rond als een brullende leeuw, Hij Die in jou woont – Jezus Christus – is groter. Dat houdt in dat jij door Jezus altijd als winnaar uit de strijd komt. Jij komt dus ook altijd als winnaar uit vergelijkingen (beter nog, je stopt met vergelijken!), uit oordelen (beter nog, er is geen oordeel meer), jij komt zelfs als overwinnaar uit de dood (want de dood heeft geen grip meer op jou). Jij bent met Christus meer dan welke aanklacht van de boze dan ook omdat jij het leven van Christus in jou hebt.

Ook al kom je tot zonde – je bent geen zondaar meer – dan nog hoef jij je niet minderwaardig of slecht te voelen. Belijd je zonde en weet dat jij door Jezus, meer dan overwinnaar bent. Je hebt dus ook de kracht om nieuwe keuzes te maken om opnieuw te beginnen en om te kiezen voor het leven.

De boze zal door zijn verstikkende aantijgingen proberen de moed tot leven uit jou te zuigen. Maar door Christus wordt jij geroepen om te leven. Jij bent hier op aarde om te leven. En wat voor een leven? Een overwinningsleven.

In Romeinen 6:8 zegt Paulus het zo krachtig: ‘Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven’. Met Christus leven, niet later, maar nu al. Je bent geroepen om te leven, met Christus. Begraven in Zijn dood en met Hem opgestaan om het leven van het licht te leven. Daarom nog 1 tekst: ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Koll. 1:13).

Je bent licht, ook al voelt dat niet zo. Je bent overwinnaar, ook al voel je je geen overwinnaar. Laat je positie niet roven. Want je positie is veilig in Jezus. En de boze………… die heeft het nakijken.

Opwekking 772, ‘Overwinnaar’