Gebruik je verstand

Dagelijkse overdenking week 85, woensdag

Romeinen 6:6-6-8
‘6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’

Romeinen 8:35,38,39
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Filippenzen 3:8,9 (NBG 1951)
‘8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.’

Romeinen 10:9 (NBV)
‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

HET KENNEN VAN JEZUS GAAT ALLES TE BOVEN

We blijven vandaag bij de overtuiging van Paulus. Paulus die zo duidelijk wist dat niets hem kon scheiden van de liefde van Jezus, zegt in de brief aan de Filippenzen dat het kennen van Jezus – en Zijn liefde – alles te boven gaat! Hij zegt het met ferme woorden. Hij zegt dat alles wat hij had of de aanzien en de kennis die hij had als het ware als vuilnis is, omdat dat niets is vergeleken bij het kennen van Jezus.

Alles wat Paulus verzamelt had of wat hij had meekregen was van geen andere waarde dan om weggegooid te worden wanneer het ‘naast Jezus wordt gehouden’. Dat wat hij had en de stamboom en opleiding die hij had genoten was geweldig. Hij stond daarmee in hoog aanzien. Zolang je dat vergeleek met andere mensen. Naar aardse waarde gerekend dus. Maar als Paulus Jezus kent en Zijn liefde dan verbleekt alles wat hij had en wie hij naar menselijke maatstaven was. Het verbleekt niet alleen, het is het aanzien niet meer waard!

Jezus was voor Paulus van grotere waarde dan dat wat hij op aarde had en was.

In het nieuwe testament komen we twee voorbeelden tegen die daarmee te maken hebben. Ze zijn te lezen in Mattheus 13:44-46:
‘De schat in de akker en de parel van grote waarde
44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.
45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem’.

Paulus weet dat het kennen van Jezus de meest waardevolle parel is die er maar op aarde te vinden is en de mooiste schat die je je kunt bedenken. Hij doet alles om die schat en die parel in zijn bezit te krijgen omdat hij weet dat hij iets heeft wat alle andere kostbaarheden te boven gaat.

Paulus zegt niet dat zijn best doen, uitdelen en nuttig zijn voor God het belangrijkste is, maar het kennen van Jezus en alles wat Jezus geeft op de eerste plaats komt.

Ik moet daarbij denken aan een tekst uit Jesaja die voor mij de mooiste parel, schat en de sterkste band weergeeft die mensen op aarde kunnen hebben; die van een moeder (ouder) en haar kind. Jesaja 49: 15,16 ‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij’.

Het allersterkste en kostbaarste geschenk hier op aarde kan verwrongen raken en kapot gaan. Dan is het goed om te weten dat er iets bovenuit stijgt dat nog veel kostbaarder, sterker en mooier is: de bevestiging van God, van Jezus zelf.

In de liefde van Jezus ligt bevestiging, waarde en eer. Waarde en eer die veel meer waard is dan dat wij als mensen kunnen zeggen of geven zegt Paulus. Best wel confronterend. Want dat kan heel dichtbij komen. Mensen kunnen van alles van je vinden, over je uitspreken of je beoordelen. Hoeveel waarde heeft dat voor jou? En kun je dan zeggen ‘Wat Jezus zegt over mij en het kennen van Zijn liefde voor mij gaat alles te boven. Het is mij meer waard wat Hij zegt dan wat mensen zeggen, doen of denken over mij.’

Zelfs als mensen een compliment maken – hoe heerlijk dat ook is – verbleekt dat nog bij de gefluisterde liefdevolle woorden van Jezus over jou. Zelfs als geliefden jou in de steek laten is daar de belofte van God: ‘Ik laat jou nooit in de steek, jouw naam staat in Mijn hand gegrafeerd. Ik heb jou voortdurend voor ogen’.

Opwekking 618, ‘Jezus, hoop van de volken’