Gebruik je verstand

Dagelijkse overdenking; Week 85, dinsdag

Romeinen 6:6-6-8
‘6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’

Romeinen 8:35,38,39
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Filippenzen 3:8,9 (NBG 1951)
‘8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.’

Romeinen 10:9 (NBV)
‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

NIETS KAN JOU SCHEIDEN VAN JEZUS

Paulus stelt de Romeinen een vraag: ‘wie kan jou scheiden van de liefde van Christus?’ En vervolgens noemt hij allerlei situaties en omstandigheden op die de Romeinen/ons mogelijk zouden kunnen scheiden van de liefde van Jezus. Vooral zaken die mensen andere mensen aandoen. En daarna gaat hij nog verder. Hij noemt dood, overheden, krachten, diepte of enig geschapen wezen als aanleiding voor het scheiden van de liefde van God voor Zijn kinderen. Dus dingen/omstandigheden die buiten ons bereik of natuurlijke leven liggen. Maar hij plaatst daar wel het woordje ‘noch’ bij. Met andere woorden NIETS zal jou en mij kunnen scheiden van de liefde van Jezus. En Paulus onderstreept dat door te zeggen ‘ik ben er van overtuigd’. Het is niet iets dat hij voelt of denkt of ergens heeft gelezen. Nee, Paulus is er van overtuigd dat niets jou en mij, ons zal kunnen scheiden van de liefde van Jezus.

Dat is dus gewoon een feit.

Maar vervolgens is er één persoon die het jou belemmert om de liefde van God te ontvangen. En dat ben jij zelf.

Jij bent uiteindelijk degene die er verantwoordelijk voor is dat de liefde van Jezus, de liefde van God jouw hart en jouw denken niet binnenkomt. Dat klinkt cru misschien, maar ook dat is een feit. Want wij, jij en ik hebben altijd een keuze. Wij hebben de keuze om vast te houden aan omstandigheden, aan overtuigingen, aan uitspraken en aan wat ons overkomt, en onze ogen daarop te richten, óf om in de omstandigheden te kijken naar Jezus.

Jezus heeft gezegd dat Hij altijd bij je zal zijn en dat Hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Als je kijkt naar de omschrijving die Paulus geeft van wat als belemmering kan gelden voor het ontvangen van de liefde van Jezus, dan is dat precies dat wat er is in de hemel en op de aarde. Dus als Jezus zegt dat Hem alle macht is gegeven op hemel en aarde is alles aan Hem onderworpen en bestaat er geen belemmering meer tussen Hem en ons.

Paulus is er van overtuigd omdat hij ziet. Hij ziet dat Jezus bij hem is omdat Paulus in de omstandigheden opziet naar Jezus. Paulus maakt ontzettend veel mee op zijn zendingsreizen, lees zijn brieven maar, maar hij ziet op Jezus en weet dat Jezus altijd bij hem is en alle macht heeft. Wanneer je er voor kiest om op je omstandigheden te blijven zien en op de mensen die je verdriet doen, dan doe je niet wat Jezus zegt in Mattheus 28:20: ‘En zie, ik ben met u, alle dagen tot aan het einde der aarde’. Als je de liefde van Jezus wilt ontvangen dan moet je op Hem zien.

En dan ontvang je niet altijd dat wij jij vraagt op de manier waarop jij dat zou willen. Je voelt het niet altijd. Maar je mag er op vertrouwen dat Hij je Zijn liefde geeft en nabij is. Hij geeft dat waarvan Hij weet dat jij het nodig hebt. Dat is niet iets wat ik zeg, maar Jezus zegt het zelf.

In Hebreeën 2: 8,9 staat een mooie tekst die bovenstaande onderstreept: ‘Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven’.

We zien en ervaren gewoon niet altijd dat Jezus alle macht heeft.- De duivel gaat nog steeds rond – Maar Hij heeft het wél. En daarom moeten we blijven zien op Jezus. Want zolang je dat doet, dwars door alle situaties en omstandigheden heen, weet je dat Hij bij je is met Zijn almacht, kracht en heerlijkheid. En daarin ligt alles wij jij in jouw situaties nodig hebt.

Kijk, hef je hoofd omhoog en zie de Koning! Ontvang Zijn liefde voor jou.

Opwekking 288, ‘Hef je hoofd omhoog’