Gebed om vrede

Week 70, donderdag

Johannes 14:27
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

1 Korinthe 14:33
‘Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.’

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Romeinen 8:22, 26,27,28
‘22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’

GEBED OM VREDE
Vandaag weer terug naar het gebed om rust. Nogmaals de eerste vier bijna overbekende regels:
‘God geef me de rust
om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kán,
en de wijsheid om het verschil te zien.’

Maandag schreef ik al dat we leven in een wereld waar onrecht en leugens heersen. Een wereld die slechts strijd wil, zoals gezang 285 zegt. En dat dat een feit is. Het past in de eerste twee regels van dit gebed: ‘geef me de rust te accepteren wat ik niet kan veranderen’.

Je kunt er tegen vechten of het accepteren. En als de feiten voor zich spreken, kun je het maar beter accepteren. Maar wat je niet kunt is vervolgens je schouders ophalen en uitroepen dat het nu eenmaal zo is en ‘na jou de zondvloed……’. Want het gebed gaat verder: ‘geef me de moed om te veranderen wat ik kán’.

De wereld wil slechts strijd……. Hoe zit dat met jou? Tot welke wereld behoor jij? De Bijbel zegt dat wij wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. Johannes 15:18 ‘Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.’

En Johannes 18:36 ‘Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.’

Wie bij Jezus hoort, hoort bij een heel bijzonder Koninkrijk, maar is nog wel steeds ín deze wereld. In deze wereld zijn er regels, grondwettelijk vast gelegd waar we naar moeten leven. Maar wij hebben óók de positie van burgers van een ander Koninkrijk. Eigenlijk hebben wij dus een dubbele nationaliteit.

Die dubbele nationaliteit geeft ons een bijzonder voorrecht: wij kunnen iets wat anderen niet kunnen. Omdat wij ook burgers van Gods Koninkrijk zijn hebben wij ook Zijn Koninklijke positie, Zijn wij koningskinderen die de Geest van God zelf hebben. En wat we met die Geest kunnen is buitengewoon. Wij kunnen doen wat Jezus deed. En wij kunnen zijn als Jezus!

In Jesaja 9 staat dat Jezus de vredevorst is en dat aan Zijn vrederijk geen einde zal komen. Als wij zijn als Jezus zijn wij vredestichters en vredebrengers! Wij kunnen dus het verschil maken in een wereld die strijd wil. Want wij kunnen vrede brengen in de naam van Jezus! Maar die vrede moet wel eerst in jou zijn. Wij kunnen zijn als Jezus wanneer wij Zijn Geest en Zijn hart hebben. En………wanneer wij Zijn geest de ruimte geven en Zijn hart laten spreken. Anders is het nog steeds eigen verdienste en hard werken geblazen.

Die Geest krijgt niet de ruimte wanneer onze ziel druk bezig is met zichzelf. Met eigen verlangens, met hongeren en dorsten naar wat de wereld wil. In onze ziel zitten onze wil gedachten en gevoelens. En die worden beheerst door de wereld – die slechts strijd wil, leeft met onrecht en leugens – zolang ze niet in verbinding staat met de Geest van God. De Geest krijgt pas de ruimte wanneer onze ziel zich keert naar de Geest. Iedere dag opnieuw. De Geest van Jezus woont in jou, maar die dringt zich niet op. Hij dwingt je wel. Je voelt en hoort die innerlijke stem wel, maar je hebt de vrijheid om die te negeren.

Maar wanneer je die stem negeert, negeer je de stem uit dat bijzondere Koninkrijk. Die stem die het verschil kan maken in deze wereld.

Dus ja, je mag/moet accepteren dat je in een wereld leeft die gebroken is, maar toch ben je niet hulpeloos en niet hopeloos. Je hebt een stem! Je hebt een hart en je hebt handen en voeten die vertegenwoordigers zijn vanuit een ander Koninkrijk.

De vierde regel zegt: ‘Leer mij het verschil te zien tussen wat ik moet accepteren en wat ik kan veranderen’.

Best ingewikkeld. Omdat je je soms moet neerleggen bij situaties. Het mooie echter is dat in die situaties jíj zelf wel kunt veranderen. En dat kan altijd!

Zomaar een voorbeeld. Een gelovige vrouw wordt verliefd op een niet gelovige man. Ze vertrouwt er op dat ze met Gods hulp deze man tot God kan brengen. Hun liefde is zo groot dat de relatie verbreken geen optie is en dus trouwen ze. Maar hoe hard ze ook voor haar man bidt, hij wordt geen christen. En uiteindelijk verwijderen ze van elkaar. Een andere situatie: een gelovig stel, gelukkig met God en met elkaar. De man heeft een drukke baan, de vrouw is thuis en zorgt voor de kinderen, voor het huishouden, onderhoud de sociale contacten en zet zich in voor de kerk. Zij groeit in haar geloof. Door alle drukte op zijn werk en de toenemende verantwoordelijkheid heeft de man nauwelijks meer tijd om een persoonlijke relatie met God te onderhouden. Hoe hard de vrouw ook bidt, haar man groeit niet met haar mee in zijn geloof. En dat levert verwijdering op.

Het ligt niet in onze macht mensen te veranderen! Wij kunnen ook God niet bidden mensen te veranderen zodat het ons beter uitkomt. Wat wij kunnen doen is bidden en danken. Ons richten op Jezus en steeds meer naar Hem toegroeien, zodat wij kleiner worden en Hij groter in ons. Dan zullen de vrouwen uit het voorbeeld met steeds meer liefde – een liefde die niet van deze wereld is – naar hun echtgenoot kijken en zien wat nodig is. Als zij God gaan danken voor hun partner en om mogelijkheden vragen om de liefde van God zichtbaar te maken, dán kan er iets veranderen. God wil werken dóór ons heen. Dus mag je je beschikbaar opstellen. En het gaat uiteindelijk niet om onbeantwoorde gebeden maar of je luistert naar God! Want in Zijn stem liggen de antwoorden. Niet in jouw vragen.

Opwekking 541 ‘Alles is mogelijk’