Energie door herstel

Week 76, maandag

Ezechiel 36:26, 27a
‘26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

Ezechiel 37:1-6,14
‘1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ík, de Heer, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.’

Jozua 1:5b-6, 9
‘Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’

Mattheus 5:7,8
‘7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’

ENERGIE DOOR HERSTEL

Deze week niet direct een vervolg op vorige week, maar een link is er wel degelijk natuurlijk. Ging het vorige week over vermoeidheid en wat die vermoeidheid kan veroorzaken, deze week willen we kijken naar hoe je energiepijl kan toenemen.

Misschien heb ik er wat bijzondere Bijbelteksten voor gebruikt. Maar dat is met een reden. Teksten die spreken over wat ons beloofd is, over vernieuwing en leven en over een koninkrijk dat niet van deze wereld is.

En dat heeft alles te maken met kerst. Althans met dat wat we met kerst gedenken: God die mens werd. Jezus kwam naar de aarde voor herstel.

Eén van de eerste dingen die we zeggen op de vraag wat Jezus voor ons heeft gedaan is zeggen dat Hij voor onze zonden gestorven is. En dat is natuurlijk helemaal waar.

Eerder schreef ik dat zonde ongehoorzaamheid is aan de wil van God en dat we daarmee niet langer meer automatisch Zijn kind zijn. Zoonschap is juist dat wat God voor ons bedoeld had, maar tot dat doel kon Hij niet meer met ons komen door de zonde. Zonde heeft dus een barrière opgeworpen. Het heeft scheiding gebracht tussen God en mens.

Jezus is gekomen en gestorven om de scheiding te herstellen. En met herstel van de scheiding is er ook herstel gekomen van wie we zijn én van onze pijn en ziektes. Jezus moest komen om ons weer ‘heel’ te maken.

Jesaja schrijft daar al over en in Lukas lezen we hoe Jezus die tekst zelf leest: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’ Lukas 4:18-21

Jezus moest komen om de gevolgen van onze ongehoorzaamheid te dragen en de breuk te herstellen zodat wij hersteld konden worden en daarmee konden wandelen in onze bediening ‘heersen namens God – als Jezus.’ Genesis 1. De gevolgen van de breuk met God zijn helder: gebroken harten, gevangenschap, blindheid, en verslagenheid. In deze woorden zit alles waar wij mee worstelen. Dat was de profetie. Maar lees de woorden die Jezus daaraan toevoegt: ‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan,’. Daarvan gaat je hart toch jubelen! Herstel is een feit. Met kerst mogen we gedenken dat we écht kunnen leven, als nieuwe en herstelde mensen. Nieuwe en herstelde mensen hebben energie, hebben levenslust en levensmoed omdat ze weten waarom ze leven. Ze hebben een doel. Heersen op deze aarde als Jezus. Een koninklijke taak dus.

Heel belangrijk voor jou is het om te weten waarvoor jij herstel nodig hebt. Herstel om zo heel/vernieuwd te worden en je energie en nieuwe kracht ontvangt. Als je dat weet kun je Jezus ook echt danken voor het feit dat Hij naar de aarde kwam. Dan is het geen algemene dankbaarheid meer, maar een dankbaarheid die voortkomt uit de wetenschap dat je werkelijk herstel nodig hebt. En je zo oprecht verwondert kunt zijn over het feit dat de profetie van Jesaja ook in jouw leven vervuld is!

Jezus legt ons uit hoe we nieuwe kracht kunnen ontvangen:
– Een hart van vlees in plaats van een hart van steen; geen oordeel
– God alleen geeft leven; vergeving
– Wonderen van genezing en bevrijding; de kracht van Jezus
– Leven in het beloofde land; weest moedig en sterk

Gezang 139 ‘Komt verwondert u hier mensen’