Energie door herstel

Week 76, donderdag

Ezechiel 36:26, 27a
‘26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

Ezechiel 37:1-6,14
‘1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ík, de Heer, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere’.

Jozua 1:5b-6, 9
‘Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’

Mattheus 5:7,8
7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

WONDEREN VAN GENEZING EN BEVRIJDING; DE KRACHT VAN JEZUS

Als je moe en leeg bent is er één ding waar je naar verlangt: nieuwe energie. Energie die maakt dat je verder kunt. Dat je kunt doen waartoe je geroepen bent en je vrede en vreugde kunt ervaren. De wereld biedt je van alles om energie, vrede en vreugde te vinden. Maar die is altijd maar van korte duur en laat je vaak nog leger achter. Wat je nodig hebt is kracht! Kracht die maakt dat je vol energie bent en dat je échte vrede en échte vreugde ervaart. Die vrede en vreugde is niet de vreugde van de wereld, maar de vreugde die hoort bij een heel bijzonder koninkrijk. Het is te vinden in het koninkrijk van kracht. Eeuwigdurende kracht en energie.

Misschien denk je ‘daar heb ik nu niet zo veel aan, want ik ben doodmoe. Ik wil gewoon voldoende energie om te doen wat ik moet doen.’ De overdenkingen van vorige week gingen vooral daarover. Deze week wil ik het hebben over innerlijke energie. Een energie, een kracht die je nog kunt uitstralen en vanuit delen als je lijf moe is en niet meer wil.

Ik pak het verhaal erbij van de Samaritaanse vrouw bij de bron en hoe Jezus bij haar komt zitten. Johannes 4:6,7 10-14: ‘En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 11 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? 12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? 13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’

Er staat dat Jezus vermoeid was. Hij was moe. Moe van de drukte en van alle mensen om hem heen en die van alles van Hem wilde. Dat is dus heel gewoon. Hij rust daarom. Rust als je moe bent! En al rustend kan Jezus niet stoppen met uitdelen, de liefdevolle kracht in Hem is te sterk. Hij moet uitdelen van de genezende liefde van God. Hij wist wat de vrouw die water kwam putten nodig had: water dat leven geeft. Vanbinnen was ze dor, doods en vermoeid. Ze was een vrouw getekend door afwijzing. Jezus ziet haar, weet wat ze nodig heeft en geeft dat haar: levend makend water, water vol kracht, dat zal worden tot een bron tot in het eeuwige leven. Waar water is, is leven. Kracht en energie dus. Waar Jezus komt met Zijn woorden van leven komt er energie

Jezus genas de ziel van de vrouw door Zijn woorden van leven die begonnen met de bevestiging van wie ze was en hoe ze zich voelde. Zijn woorden brachten genezing omdat het woorden van kracht waren. Woorden vol kracht. Het waren woorden die getuigden van het Koninkrijk van God. En overal waar het Koninkrijk van God is, is er kracht. ‘Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.’ 1 Kor. 4:20

Jezus legt zelf uit wat dat Koninkrijk van God inhoudt als Hij Zijn discipelen op weg stuurt: ‘7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.’

De kracht van het koninkrijk van God brengt genezing, lichamelijke, geestelijke en emotionele genezing, bevrijding van gebondenheid en zelfs opwekking uit de doden!

Wanneer je moe bent, ziek bent, emotioneel of lichamelijk, zorg dan dat je je bevindt in het Koninkrijk van God. Het hemels koninkrijk. Het is nabij zegt Jezus. Het is binnen handbereik. Het is te vinden in Jezus. In de kracht van Jezus. En Jezus wil jou vullen met Zijn kracht. Hij wil jou genezen door Zijn kracht. Hij wil jou bevrijden van je gebondenheid door je vrij te spreken in Zijn naam.

Soms heb je iemand nodig die je bij Jezus brengt, die je Zijn koninkrijk binnen brengt. Zoals vier mannen hun verlamde vriend bij Jezus brachten. Soms wacht Jezus ergens op je en soms moet je zelf naar Hem toe gaan. Zelfs als je niet weet wat je aan Jezus moet vragen, wanneer je alleen nog maar moe en uitgeput bent, aarzel dan niet en ga naar Hem toe. Gewoon tijdens je werk, tijdens je dagelijkse bezigheden. Net als de vrouw haar dagelijkse wandeling naar de put ondernam en zorgde voor haar gezin zodat het water had, kan het zomaar zijn dat God je in een dagelijks moment laat zien of tot je spreekt over wat je nodig hebt. Hoe je weer vol kracht kunt raken. Of het kan zijn dat Hij je iemand laat ontmoeten die je ziet en je vertelt wat je nodig hebt.

Weet dat je levend water nodig hebt en vraag erom en zie er naar uit. Want waar dát water is, is kracht.

Nog even bij de tekst met de Samaritaanse vrouw. Jezus zegt tegen de vrouw: ‘Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken.’

Ken jij de gave van God, ken jij Jezus en Zijn kracht? Hij staat klaar om je te geven van Zijn kracht. Hij wil je maken tot een fontein, een rivier van levend water. Je moet alleen wel dorst hebben.

Opwekking 088 ‘Een rivier vol van vrede’