Energie door herstel

Week 76, dinsdag

Ezechiel 36:26, 27a
‘26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

Ezechiel 37:1-6,14
‘1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. 6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in het land zetten. Dan zult u weten dat ík, de Heer, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.’

Jozua 1:5b-6, 9
‘Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’

Mattheus 5:7,8
‘7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’

EEN HART VAN VLEES IN PLAATS VAN EEN HART VAN STEEN; GEEN OORDEEL

Nieuwe kracht ontvang je niet door hardheid maar door zacht te zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend om te verharden: mensen op wie je had gerekend stellen je teleur, luisteren niet of behandelen je niet zoals jij zou willen. Je wordt nijdig, boos en je voelt je afgewezen. Je besluit dat je je nooit meer laat gebruiken of kwetsen en je bouwt een muur om je hart. Met andere woorden: je hart wordt hard.

Daar waar een hoge muur om een tuin staat kan geen zon schijnen. De muur blokkeert zonlicht en daarmee leven. Onkruid en algen schieten op maar voor kwetsbare jonge plantjes is het geen leefomgeving.

Mensen met harde harten zijn ‘koude’ mensen. Misschien niet op het eerste gezicht. Maar wanneer je mensen langer kent ga je het herkennen. Ze zitten als het ware op slot. Empatisch vermogen is er bijna niet, over gevoelens kunnen ze niet praten – soms praten ze sowieso maar heel weinig – en ze houden zeker niet van gezeur of moeilijk gedoe: ‘Doe normaal en val mij niet lastig met je gezeur’. Ze houden vaak van strakke schema’s en kunnen heel gedisciplineerd, perfectionistisch en directief zijn. Controle is iets dat hen niet vreemd is. En daaronder zit vaak angst en veel pijn.

Zijn dan alle mensen die controle proberen te houden en gedisciplineerd zijn, harde mensen? Nee natuurlijk niet. Maar controle en discipline kunnen wel heel goed instrumenten zijn om muren in stand te houden. Net als perfectionisme. Alle ‘kieren en gaten’ worden dicht gesmeerd zodat de kwetsbaarheid van binnen niet zichtbaar wordt. En daardoor wordt het van binnen steeds kouder en onvruchtbaarder.

Het lijkt zo eenvoudig: muren opbouwen en je hart voor jezelf houden. Niemand en niets er in, en vooral niets laten zien zodat jij niet gekwetst kunt worden. Weet je wel hoeveel moeite dat kost? Altijd maar toneel spelen? Altijd maar de schone schijn ophouden.

Daarnaast is het ook enorm eenzaam. Wanneer je niemand toelaat in je hart, wanneer je nooit de deur in de muur opent verpieter je van binnen, wanneer je nooit warmte toelaat, wordt je wantrouwig, boos, gefrustreerd, verbitterd en vol met oordelen. Het moet immers allemaal op jouw manier. Zo lang het op jouw manier gebeurt, kun je de muren overeind houden. Dus zul je er altijd op uit zijn om dingen volgens jouw wil te laten verlopen.

Oordelen hoort bij harde harten. Misschien ben jij iemand die snel oordeelt of veroordeelt? Toets je eigen hart eens of je soms een muur om je hart hebt gezet of om delen van je hart. Die muren heb je niet zomaar opgebouwd, die staan er vanwege pijn of angst. Angst voor veroordeling, angst om pijn te voelen, angst om de afwijzing te voelen. Welke stukken van jouw hart zitten verborgen in de schaduw?

Hardheid kost zoveel energie omdat het je op jezelf heeft teruggeworpen. Je hebt niets en niemand nodig en je kunt het prima alleen. Maar ondertussen word je er doodmoe van, want je verlangt naar relatie, je verlangt naar warmte, naar contacten, om gezien en gehoord te worden. Mensen zijn sociale wezens. Zo zijn ze geschapen, zo zijn ze bedoeld. Wanneer jij dus muren om je hart bouwt ga je feitelijk in tegen hoe God je gemaakt heeft. Dan strijd je dus eigenlijk tegen jezelf. En dat kost zoveel energie!

God zegt dat Hij je een nieuw hart wil geven. Een hart van vlees. Maar dat Hij eerst het hart van steen weg moet nemen. God heeft ons gemaakt tot mensen die harten van vlees moeten hebben. Zachte harten. Harten die bewogen kunnen worden. Die mee kunnen voelen en mee kunnen lijden. Harten die zijn als het hart van Jezus.

Wanneer jij meer energie wilt hebben, heb jij het misschien wel nodig om een ander hart te ontvangen. Niet langer meer een koud en hard hart dat bezig is met eigen recht, met oordelen en veroordelen, maar een hart dat in staat is te vergeven, zich weg kan cijferen, kan horen en zien en meeleven omdat het weet wat het is om pijn en verdriet te kennen.

Een zacht hart is een krachtig hart. En dat lijkt misschien heel tegenstrijdig, maar het is absoluut waar! Paulus zegt in 2 Korinthe 12:9,10 : ‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

God wil dat wij zachte harten hebben, kwetsbare harten, harten zonder muren zodat Zijn genade en Zijn kracht daarin kan komen en wij daarmee buitengewoon en bijzonder krachtig zijn. Krachtig omdat Jezus in ons woont. Jezus kan Zijn kracht alleen werkzaam laten zijn in zachte harten. Harten die niet oordelen, die niet veroordelen. Harten die bewogen willen zijn met anderen en die niet altijd voor hun eigen recht en eer opkomen. Paulus zegt zelfs dat we een behagen moeten hebben in smadelijke behandelingen! Maar alleen om Christus’ wil.

Jezus zegt dat Hem het oordeel toekomt. Laten we dus stoppen met oordelen en veroordelen, of het nu om anderen gaat of om onszelf. Wij vallen niet langer onder het oordeel maar onder de genade.

Leef als een mens zonder muren en durf kwetsbaar en zacht te zijn en nodig Jezus daarin uit. Dan ben je namelijk krachtig en vol energie door Jezus zelf. Geen sportschool, dieet, carrière of vakantie kan dat evenaren!

Opwekking 485 ‘Wij doorbreken elke muur’