Een nieuwe dag

Dagelijkse overdenking; Week 87, maandag

Psalm 3, Morgenlied
‘1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 9 Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela’

Psalm 5:1-4 , Morgenlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel. 2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. 3 Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.4 ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’.

Romeinen 13:11-14 (NVB)
‘ U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt’.

EEN NIEUWE DAG

David wist niet alleen dat hij God nodig had voor de nacht maar net zo goed, of wellicht nog meer, voor de dag. Hij schreef namelijk 2 liederen die als ‘Morgenlied’ in de Bijbel staan.

Vandaag is het nog een wat grijze dag. Maar het is wel zacht en hier en daar lijkt de zon er doorheen te komen. Alles staat buiten in bloei. Misschien komen de eerste woorden van Opwekking 733 wel in je op: ‘De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U’. Je krijgt spontaan de neiging om te zingen, om de dag met een lied voor God te beginnen.
Soms kan het leven gewoon even kloppen en mag je daar heerlijk van genieten. Wat heerlijk is het dan om God daarin te betrekken en Hem te bedanken voor wat Hij geeft. En wat makkelijk is het dan soms om de rest van het eerste couplet door te zingen: ‘wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt’.

Deze regels kun je lezen als een vraag aan God: ‘maakt U het maar zo dat ik nog kan zingen totdat de avond valt………..’. Ik zing het zelf net zo hard mee, maar realiseer mij altijd weer dat dat niet aan God zal liggen, maar aan mij. Ben ik in staat om, wat er ook gebeurt of wat mij ook overkomt, nog te zingen totdat de avond valt?

De teksten uit Psalm 3, 5 en Romeinen 13 spreken over licht, over de dag, maar ook over de nacht, over vijanden, vluchten, tegenstanders en angst. En net als opwekking 733 kun je de dag als de 24 uur zien en waarin de dag overgaat in de nacht of kun je andersom redeneren: de tijd waarin we leven loop op zijn einde, de dag van de wederkomst van Jezus Christus is nabij en de nacht loopt ten einde. Het gaat om allebei.

Het houdt in dat we zowel het leven in het hier en nu moeten leven, maar ook gericht moeten zijn op het leven dat komt: het eeuwige leven. Beiden horen bij elkaar. En volgens de Bijbel heeft het leven dat je hier leeft, invloed op het leven dat je straks in de eeuwigheid zal leven. Wat ik er maar mee wil zeggen is dat hoe je met de werkelijkheid van vandaag omgaat jouw vormt en voorbereidt op de eeuwigheid.

Zware taal misschien. En toch. Koning David is geen lieverdje geweest bij zijn leven. Hij heeft veel fouten en miskleunen gemaakt, was niet altijd de held van het verhaal, zeker niet altijd sterk en moedig en had depressieve neigingen, maar ik denk toch dat hij als held in de hemel is verwelkomd en als strijder voor het hart van God staat opgeschreven. Het was namelijk zijn verlangen – ondanks zijn tekortkomingen – om zo het leven op aarde te willen leven: als strijder voor het hart van God.

Wanneer het een stralende dag is – in allerlei opzichten – is het eenvoudig om een loflied te zingen. Maar wanneer het tegenzit, of als je voelt dat de ellende je achtervolgt is dat wat anders. David wist er alles van:
– Soms lijkt het alsof je op de vlucht bent;
– Soms lijkt er alleen maar tegenstand;

David en Paulus geven aan wat wij moeten doen:
– Je richten op wie God is;
– Bekleed je met Jezus .

Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid