Een nieuwe dag

Week 87, vrijdag

Psalm 3, Morgenlied
‘1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela 4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 9 Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela’

Psalm 5:1-4 , Morgenlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel. 2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. 3 Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.4 ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’.

Romeinen 13:11-14 (NVB)
‘U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt’.

BEKLEED JE MET JEZUS

Gisteren eindigde ik met de regel ‘Maak aanspraak op God’. En ik kan mij voorstellen dat je denkt ‘wat moet ik daar nu weer mee’. En toch is dat precies wat we veel vaker zouden moeten doen! Wat ik daar vooral mee wil zeggen is dat we moeten aanpakken wat God ons wil geven en dat we moeten leven met dat wat Hij ons al heeft gegeven.

We zijn vaak geneigd om te blijven hangen in dat wat we missen, of in dat wat er niet is, of waarin we teleurgesteld zijn, in wat ons is of wordt aangedaan, of in het gevoel van slachtoffer zijn. In een eerdere overdenking schreef ik dat we geen slachtoffer zijn maar in Christus meer dan overwinnaar. Wanneer je overwinnaar bent dan komt dat altijd voort uit een actie of acties die er toe hebben geleid dat je winnaar bent. Wíj zijn zelfs méér dan overwinnaar, wij hebben er niets voor hoeven te doen, Jezus heeft alles gedaan. En in Hem bén je overwinnaar. Dat is je identiteit. Dat is wat je bent. Je mag slachtoffer zijn geworden van wat mensen je hebben aangedaan, maar je mag vandaaruit gaan staan op wat je fundament is, op dat wat je bent: overwinnaar.

Hoe je omstandigheden ook zijn, hoe je je ook voelt, de basis van wie jij bent ligt in wat je bent en in de kracht die in jou is. Jij bent overwinnaar en de kracht van Jezus woont in jou. Dat is niet later, of dat was niet, nee dat ís. Dat geldt voor nu, voor morgen, volgende week en de rest van je leven.

Paulus schrijft het in de brief aan de Romeinen vrij helder: ‘U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.’

Onze redding ís ons meer nabij, de nacht loopt ten einde, omgordt je met de wapens van het licht. Hij zegt niet dat het allemaal mogelijk zou kunnen gebeuren en dat je moet zoeken naar de wapens van het licht. Nee, Paulus zegt dat we moeten doen, moeten aangrijpen en in actie komen met dat wat voor handen ís. God is om je, de Heilige Geest in ín jou en Jezus is naast jou.

In de brief aan de Kolossenzen (3:1-3) zegt Paulus het zo: ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’.

Dat wat je ook overkomt, hoe ernstig ook – en écht ik ga daar niets aan af doen, want ik weet hoe zwaar het leven kan zijn – er is altijd hoop. Er is altijd moed, er is altijd kracht en er is altijd hulp. En dat alles is ook nog eens zo dichtbij als niemand anders kan komen: in jou en om jou heen.

Je bént veilig en geborgen met Christus in God. Dat is je status, daar hoef je niets meer aan te doen (behalve geloven en aannemen natuurlijk). Maar Paulus roept ons ook op tot actie. Vanuit je basis – is met je geloofsschoenen aan – moet je op weg. En Paulus zegt het zo: je moet wakker worden, bedenken en je moet je aankleden. Iedere dag opnieuw moet je bedenken dat je leeft met het zicht op ‘boven’ en dat je vandaar uit handelt. Niet meer volgens de wil van jouzelf of anderen, maar leven op aarde zoals het een ‘hemelburger’ betaamt. Leef een hemels leven, door Jezus ‘aan te trekken’. Hoe doe je dat? Door gewoon, heel simpel samen met Hem de hele dag op te trekken. Daar waar jij gaat, gaat Hij. Daar waar jij praat, praat Hij.

‘Bekleed je met Jezus’, houdt in dat je er naar streeft meer en meer te worden zoals Hij. Je hebt Zijn hart en Zijn Geest al in jou. Hij wandelt naast je. Wat jij moet doen is dicht bij Hem blijven en samen met Hem optrekken. Iedere dag, elk moment. Dan zul je het gaan ervaren: Met Hem, ben ik overwinnaar.

Jesus Culture, ‘Break every chain’

\