De kracht van ons denken, Week VI, deel XXIX

Week 56, vrijdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XXIX

Vandaag de laatste overdenking in deze serie. Ik wil graag nog wat nadruk leggen op een belangrijke sleutel, die ook al eerder is genoemd: danken. Want de ‘vrucht’ van danken is vrede en vreugde.

Een heel duidelijke tekst die spreekt over danken is Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.

Paulus is hier heel helder: maak God je verlangens bekend, bid er om, smeek er desnoods om, maar dank! Dank vooral en dan zal er vrede komen, een bovennatuurlijke vrede die zijn uitwerking heeft in je denken en in je hart!

En nogmaals: hart en hoofd werken samen en hebben hun uitwerking in je lijf. Dus wil je innerlijke rust ervaren, die heel je wezen ten goede komt: dank! Door te danken geef je God de ruimte. Want in God danken ligt rust en spreekt er vertrouwen: U bent God en U bent goed.

Dat danken vertaalt zich ook in ‘tevredenheid’. Ook daarover zegt Paulus iets in de brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 4:11 ‘Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer’. The Message zegt het heel mooi en ik voeg daar vers 12 en 13 bij: ‘I’ve learned by now to be quite content whatever my circumstances. I’m just as happy with little as with much, with much as with little. I’ve found the recipe for being happy whether full or hungry, hands full or hands empty. Whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the One who makes me who I am’.

Ik zou het woord ‘tevreden’ graag willen uitleggen als: vrede hebben met. En dan zegt de Message het heel mooi: Ik heb het recept gevonden om gelukkig te zijn met wat ik ook heb, waar ik ook ben door Hem – Degene – die mij maakt wie ik ben. Geluk ligt in het kennen van God.

Paulus zegt dat hij geleerd heeft tevreden te zijn in elke omstandigheid door Hem die Hem kracht geeft (13). Wanneer we leren te blijven in de liefde van Jezus dan leren we wat het inhoud een vrede te ervaren die alle verstand te boven gaat in iedere situatie.

Aan het begin van de ‘danktekst’ van Paulus staan nog een paar heel belangrijke woorden: wees in geen ding bezorgd, maar……

Ik denk dat in die woorden veel ligt dat onze rust, vreugde en dankbaarheid rooft: bezorgdheid, je zorgen maken. Paulus spoort ons aan om niet bezorgd te zijn maar alles bij God neer te leggen en Hem te danken voor wat Hij gaat doen. God belooft dat Hij ons alles geeft wat we nodig hebben. Wat past in Zijn plan. Geef je daarom over aan Hem en laat Hem voor je zorgen in plaatst van dat jij je bezorgd maakt.

Een berijming van een aantal verzen uit psalm 42 zegt het heel treffend:
‘Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen’.

Zorgen kunnen je ‘vleugellam’ maken. Je komt nergens. Corrie ten Boom zei al dat je zorgen maken is als in een schommelstoel: je bent wel in beweging maar je komt nergens. Daarom moet je je zorgen bekend maken bij God, Hem danken en Hem vertrouwen. Hij zorgt dat het goed komt. En als je dat doet zul je een bovennatuurlijke vrede ontvangen!

De weg naar het hart heeft een aantal piketpaaltjes:
– Geloof!
– Kies ervoor te leven naar dat wat je gelooft. (zet je wil er op).
– Denken zoals Jezus.
– Dank onder alle omstandigheden.
– Jezus leeft in jou, geef de Heilige Geest de ruimte om met Zijn kracht in jou en door jou te leven; stromen van levend water zullen uit je binnenste komen.
– Door Jezus in jou is alles al in jou wat je nodig hebt.
– Relax! God is in control.
– Vertrouw op God, Hij zorgt voor jou, en leef daarnaar.
– Doe de grote wisseltruc en ruil. Matt. 11:28,29
– Houd opruiming in je hart en denken.
– Zet de waarheid tegenover de leugens.
– Zie God zoals Hij is en houd je blik gericht op Jezus.
– Lééf, geborgen in de liefde van Jezus, veilig bij God.
– Lééf als een kind van de Allerhoogste. Hij kroont jou met glorie en eer. Psalm 8:6 HSV
– Weet wie je bent in Christus: geliefd, uniek en kostbaar gemaakt.
– Weet je geliefd, voel je geliefd en gedraag je als een geliefd kind: heb lief met heel je hart!
– Vergeef en zegen! Wie zegent zal gezegend worden. 1 Petrus 3:9

Herman Boon heeft prachtige, volwassen liedjes geschreven. Klein en kostbaar. Ik vind het echte liefdesliedjes. Liedjes die ook ons tot actie roepen, ze spreken tot de verbeelding.

Als je toepast wat je zingt dan voel je! Door de tekst uit te leven daalt geloof in je hart. ‘Dóe’ onderstaande tekst van het liedje ‘Ik geef mij nu’ maar eens. Zie God als een liefhebbende vader voor je staan en kruip in je verbeelding maar tegen Hem aan. Dank Hem, vertel Hem alles en verklaar Hem jou liefde. Ontvang Zijn liefde door gewoon maar te zeggen: dank U voor Uw liefde’.

Ik weet zeker dat je blij, vrolijk en rustig wordt.

Ik geef me aan u
Geheel aan u
Vader hier ben ik.
Ik wil niets meer
Van mezelf heer
Ik wil alleen nog U.
‘k Verlang alleen nog maar van u te zijn
Heel dicht bij uw hart.
En ik zie u met uw armen open staan
En ik kruip tegen u aan.
En ik hou u vast
Laat u nooit meer los
Want u bent mijn alles.
En ik dank u heer
Dat u altijd weer
Zo omziet naar mij.
Dat u zo omziet naar mij.

Herman Boon