De kracht van ons denken, week IV, deel XVIII

Week 54, donderdag

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

De kracht van ons denken; hoe doen we dat? XVIII
We gaan nu meer naar het ‘hoe’ toe. We weten ongeveer hoe het theoretisch werkt. Dat allemaal als achtergrond. Maar nu de praktijk.

God liet mij een beeld zien. Dat beeld is eigenlijk een illustratie van het ‘hoe’. Maar dan in een metafoor. Het was mijn planning om eerst nog een ‘hoe’ stuk te schrijven gericht op de theorie waarbij de Heilige Geest nog niet direct werd betrokken. En daarna een overdenking waarin de Heilige Geest duidelijk wel een plek krijgt.

Maar God liet mij dit beeld zien en in dat beeld neemt de God als de Drie-eenheid de plaats in die nodig is om werkelijk te leven!

Uitleg vooraf.

– God is ‘Ik Ben’, Hij is er, en zal er zijn. Hij is alomtegenwoordig. En God antwoordt Mozes: ‘Ik ben, die Ik ben. Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. ’ Exodus 3:13-14. ‘Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen, en zou Ík hem niet zien?, spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Spreekt de HEERE’. Jeremia 23:23,24
– Jezus wil dat we in Hem blijven. Want alleen in Hem, zijn we nieuw. En in Hem zijn we geborgen en veilig. En alleen in Hem kunnen we vruchtdragen: doen waartoe we geroepen zijn. ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie’. Johannes 15:1-3. ‘U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.’ Kol. 3:3
– De Heilige Geest is de ‘plaatsvervanger’ van Jezus. Wanneer wij ons bekeerd hebben, woont de Heilige Geest in ons en brengt onze geest tot leven. Door de Heilige Geest woont Jezus in ons! ‘En om te bewijzen dat u zijn kinderen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: ‘Vader, mijn Vader’. Galaten 4:6
– Zie je lichaam als een ‘kas’. Een kas bestaat uit glas, bovenkant en zijkant. Daardoor kan licht komen. Maar dan moet dat glas wel licht doorlaten. ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’. Kol. 1:13 Wat laat je toe en wat doe je met je lichaam? Leef als iemand die is overgezet in het Koninkrijk van Liefde. Want dat ben je!
– Ons hart is als grond. Wil daar iets in kunnen groeien, dan moet die grond vruchtbaar zijn en onkruid, stenen en afval moet er uit weg, anders kan het zaad niet groeien. Lucas 4:18-18 ‘Wat in goede aarde valt zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen’
– Uit ons hart komt voort wie we zijn, ligt ons bestaan. In ons hart groeit onze identiteit. ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’. Spreuken 4:23
– We zijn geroepen om te groeien, vrucht te dragen en meer en meer op Jezus te gaan lijken. Die groei is een geestelijke groei. Die groei komt dus voort uit onze geest. Onze geest die contact maakt met de Geest van God. Niet ingewikkeld, want die Geest woont in ons. ‘U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had’. Filippenzen 2:5 We dragen vrucht om God te verheerlijken en om tot zegen te zijn ‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven’. 1 Petrus 3:9 en Matth.5:16: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’
– Ons verstand ‘stuurt’ naar aanleiding van de beslissingen die we in onze geest en met onze wil maken. Wanneer onze geest levend geworden is door Gods Geest, kunnen we het besluit nemen om het ook echt te geloven en daaruit te leven. Met onze wil nemen we een besluit om iets aan te nemen of niet. Ons emotionele brein reageert primair en luistert naar ons hart. Ons cognitieve brein beschermt en beredeneert. Ze zijn beide nodig om zorg te dragen voor onze identiteit.