De kracht van ons denken, week II

Week 52, maandag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken V
Vorige week vrijdag eindigde ik met op te schrijven dat we ons besluit aan God kenbaar moeten maken. Dat kan in de binnenkamer van ons hart, maar ook hardop.

Hardop onze keuze uitspreken en daarmee onze keuze bekend maken is van groot belang. Niet voor niets worden er vragen gesteld bij belangrijke afspraken of ‘verbonden’ die gesloten worden. Denk maar aan de vragen bij het huwelijk, doop, belijdenis, maar ook officiële gelegenheden waarbij een eed of een belofte moet worden afgelegd. Antwoorden moeten hardop gegeven worden. Waarom? Zodat mensen je erop aan kunnen spreken en omdat het een getuigenis is!

Bij het woord getuigenis moet ik denken aan wat er staat in Openbaring 12:11 en 12: ‘En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood’.

Deze tekst spreekt van een aanklager, een overwinning en van vreugde. De aanklager is overwonnen! Hoe? Door het bloed van Jezus én door woorden: getuigenissen van de gelovigen! Het bloed van het lam heeft de macht van satan verbroken. In Christus is iedere christen overwinnaar. Maar blijkbaar is er nog meer nodig: een woord van getuigenis.

Hardop gesproken woorden hebben dus enorme kracht! Zeker als deze woorden getuigen van God. Bij hardop gesproken woorden van en over God maakt de boze geen kans. Daarmee druipt hij af met de ‘staart tussen de benen’.
De Bijbel zegt dat het geloven is uit het horen. Romeinen 10:17 ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God’. The Message zegt het zo: ‘Is anyone listening and believing a word of it?” The point is: Before you trust, you have to listen. But unless Christ’s Word is preached, there’s nothing to listen to’.

The Message zegt dat voor we kunnen vertrouwen, we eerst moeten luisteren. Maar dan moet wel het Woord van Christus gesproken worden. Iets anders is er niet om naar te luisteren.

We moeten een keuze maken met ons verstand en onze wil, waar we naar luisteren en dat vervolgens hardop bevestigen. Hardop uitgesproken leugens over ons leven verliezen hun kracht wanneer daar hardop Gods waarheid tegenover wordt gezet. Leugens die zijn uitgesproken zijn de wapens van satan. Hij is ontwapend door Jezus, maar hij gebruikt woorden en leugens als pijlen. Pijlen om ons mee te verwonden.

Wij hebben woorden van waarheid nodig die we plaatsen tegenover de leugens van satan. Hardop uitgesproken. Omdat woorden die hardop uitgesproken worden scheppingskracht hebben. God sprak en het was er. Door de Heilige Geest hebben ook wij die kracht in ons. De woorden van God hebben kracht om de leugens van satan te breken. Daarom mogen wij woorden van God spreken. Zijn waarheid tegenover de leugen van satan.

Het bloed van het Lam heeft gevloeid voor de vloek – de gevolgen van zonde – voor schuld en schaamte en heeft dat allemaal weggewassen. Maar de boze wil ons laten geloven dat wij nog steeds onder vloek gebukt gaan, dat wij nog steeds in schuld en schaamte leven. Maar dat is een leugen.

Wees je daarom bewust van Gods woorden van waarheid. ‘Eet Gods woord en overdenk het bij dag en bij nacht’. Jozua 1:8 zegt: ‘Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen’.

Hier staat duidelijk dat we het woord van God in onze mond moeten nemen. We moeten het overdenken, erover spreken en ernaar handelen! Wanneer we dat doen, handelen we naar Gods waarheid dan zullen onze wegen voorspoedig zijn en worden we wijs.

Denk aan Gods woord, aan Zijn waarheid, kies, belijd en leef er naar! Niet, ervaar Gods woord, voel Zijn woord. Nee, overdenk het en leef er naar. En je gevoel gaat het volgen.

Psalm 34 tenslotte zegt: ‘proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt’.

Proef hoe goed God is, hoe goed Zijn waarheid is. Bedenk dat! En stel dat tegenover de leugens van satan.

Opwekking 381 ‘De zaligheid is van God’