De kracht van ons denken, week II

Week 52, vrijdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken IX
Ik blijf deze week nog wat ‘hangen’ in ons denken en wat daarmee samenhangt. Juist omdat ik – het lijkt wel of het zo moet zijn – iedere keer weer teksten en informatie tegen kom die de theorie van dr. Caroline Leaf onderbouwt.

Bijvoorbeeld de volgende tekst: ‘Welnu, wij denken als Christus’. 1 Korinthiers 2:16 GNB. Toen ik die tekst las had ik echt een soort ‘wauw’-gevoel. Ik ben daar eens verder in gedoken. Want de context is daarbij natuurlijk wel heel belangrijk. Maar eerst wat Max Lucado schrijft over dat ene zinnetje: ‘Hoe konden we ooit hopen dat we het hart van Jezus zouden krijgen? Klaar voor een verrassing? Je hebt het al. Als je in Christus bent, heb je het hart van Christus al. Hij heeft jouw hart tot zijn woning gemaakt. Hij is erbij ingetrokken, heeft Zijn spullen uitgepakt en is er klaar voor om jou te veranderen ‘naar zijn beeld van glorie tot glorie’ (2 Kor. 3:18)’.

Als je de uitleg van Lucado zo leest is ook dat een wauw ervaring. Jezus woont in mijn hart! Hij is er en wacht er op om de ruimte te krijgen mij te veranderen. Wat Hij nodig heeft: toegang tot mijn gehele leven. Toegang tot elk domein van mijn leven. En dat heeft dus heel veel te maken met mijn denken.

Even een zin uit het boek van dr. Caroline Leaf. Zij zegt ergens iets over onze keuzes en onze vrije wil. Ze zegt: ‘we can choose to think the way God want’s us to think’. Hé daar komt de Bijbeltekst uit 1 Korinthiers weer kijken: we kunnen denken als Christus. Want Jezus dacht immers zoals God wilde dat Hij zou denken. En als Jezus in ons woont kunnen wij dus denken zoals God wil dat we denken. Maar we moeten daar blijkbaar wel voor kiezen.

Jezus wacht op ons tot wij er voor kiezen Hem toe te laten in elk gebied van ons leven, en Hij wacht tot wij ons denken af hebben gestemd op Zijn denken. Denken volgens Gods waarheid. Zodra wij dat doen, met onze vrije wil een keuze maken hoe we willen denken, zullen we de Heilige Geest nodig hebben en Hem daartoe blijven moeten aanroepen om te blijven volharden in het denken naar de wil en waarheid van God.

En daar komt de context van het vers uit 1 Korinthiers om de hoek kijken:
12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
15 De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus’.

Zie hierin hoe we de Heilige Geest nodig hebben zodat we weten wat God ons wil schenken en ons leren. Maar het begint met onze keuze! Een keuze die we maken op grond van ons geloof en met ons verstand. ‘Ik kies ervoor om te geloven dat Gods waarheid écht is’.

Nog een tekst die ik tegenkwam en waarover Max Lucado ook iets zegt: ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die met hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet’. Hebreeën 11:1

Lucado schrijft hierbij: ‘Geloof is de overtuiging dat God echt en goed is. Het is een keuze om te geloven dat degene die alles heeft gemaakt niet alles heeft verlaten en dat Hij nog steeds licht in de schaduwen zendt. God zegt dat hoe hopelozer jouw omstandigheden zijn, hoe zekerder jouw redding is. Gods hulp is nabij en altijd beschikbaar, maar het wordt alleen gegeven aan degene die ernaar op zoek zijn’.

Zoeken, waarnaar………? Naar God zelf. Zoek Hem in de Bijbel, zoek Hem in de natuur, zoek Hem in het offer van Zijn zoon. Het offer dat alles zegt over de grote liefde die God voor jou heeft. Het is niet uit te leggen niet te bevatten. Alleen maar iets om van onder de indruk te raken. Zoek Hem, zie Hem en proef hoe goed Hij is. (psalm 34)

Dáár kun je met je verstand niet bij, dat zul je moeten ondergaan en accepteren. Maar ook dat is een keuze: ik weet het: ‘God ziet mij, kent mij en hoort mij. Hij houdt van mij, ook alsof het lijkt alsof er niemand op aarde zich iets van mij aantrekt, Gods Vaderhart staat open en ik mag zo naar binnen lopen om Zijn liefde en bevestiging te ontvangen’.

Opwekking 554 ‘Ik weet, Hij heeft mij gered’.
https://www.youtube.com/watch?v=Uy_wYcSIF48